14
Na cóndɨhvɨ̄ ni rō cundáhú ni rō jnáhan ró, te suni condɨhvɨ̄ ni rō cacān rō tāca táhū jeē jéhe Espíritu. Te tahū jeē cánuú gá cúu jeē nácani ró jnúhun ya. Chi tēe névāha tahū jeē cahán de tɨjnɨ yuhu jeē tu jécūhun ni de, chi máá‑ni Yaā Dios jiní jeē cahán de, nasūu ñáyuu. Chi ni ɨɨn i ma jécūhun ni jeē cahán de. Chi sáha Espíritu jeē cahán de tāca jnúhun yɨ́sāhí. Te sa suhva tēe nácani jnūhun ya, chi jíín ñáyuu cahán de návāha ije i jíín jnúhun ya, te stɨ́hvɨ́ ni de i, te cáhán ndeyɨ́ ni de jíín i. Te tēe jeē cahán tɨjnɨ yuhu, chi máá‑ni de íje jíín jnúhun ya. Te tēe jeē nácani jnūhun ya, chi sa suhva sáha de jeē ñáyuu cácandíje íje i jíín jnúhun ya.
Nújnahan ni rī jeē ndɨhɨ ró cuu cahān rō tɨjnɨ yuhu jeē tu jécūhun ni rō, te jeē cánuú ndasɨ́ gá cúu jeē nácani ró jnúhun ya. Chi jéhnu ga jniñu sáha tēe nácani jnūhun ya vēsú tēe cáhán tɨjnɨ yuhu. Chi núu tú tēe castūhun jnúhun cáhán de, te ma cuajníñu jeē íje ñayuu cácandíje. Jeē yúcuan hermano jijnáhan ró, núu na jéé rī nuū rō, te núu cahān rī tɨjnɨ yuhu jeē tu jécūhun ni rō, ¿te ndé cuajníñu ún? Te núu na cáhán rī ɨɨn jeē ni stéén yā, chí ɨɨn jeē cútūhva ró jnúhun ndaā, chí ɨɨn jeē nácani ri jnūhun ya, chí ɨɨn jeē steén rī nuū rō, yūcuan cúu jeē cuajníñu.
Sáha yó cuenta jeē nájnūhun instrumento música, vēsú tu técu, te cuu cata, nájnūhun flauta jiín arpa. Te núu tu jíta sɨ́ɨn sɨ́ɨn nota, ¿te ndese cuni yō na yaa jíta? Te núu corneta tu jécu cájí, te ni ɨɨn tēe ma sátūhva de quihīn de guerra. Te suni súcuan róhó jíjnáhan ró, núu tu cáhán cají ró jnūhun jecūhun ni ñayuu, ¿te ndese cuni i na vé cahán rō? Chi jnūhun cáhán rō ndíso tachī cuahān jiín. 10 Te ndaā chi íyó cuéhē yuhu ini ñayɨ̄vɨ́, te tācá yuhu chi íyó ñáyuu jécūhun ni. 11 Te núu tu jécūhun ni yō yuhu cáhán ɨɨn tēe, te cúu yó nájnūhun tēe ñuu jicá núū tēe cáhán, te suni nájnūhun tēe ñuu jicá cúu de nuū maá yó. 12 Jeē yúcuan róhó jéē cácuni ndasɨ́ ró nihīn rō tahū jeē jéhe Espíritu, na cácán rō tahū jeē sáha jeē íje ñayuu cácandíje jíín jnúhun ya.
13 Núu súcuan te ñayuu jeē cahán ɨnga yuhu jeē tu jécūhun ni i, na cácán tahú i jeē cuu nacastūhún i yuhu ún. 14 Chi núu jícán tahú yō jiín ɨnga yuhu, te máá ánuá‑ni yó cúu jeē jicán tahú, te tu ndé jéjníñu nuū jeē níjnūní yō. 15 ¿Ndese sáha yó núu súcuan? Na cácán tahú yō jiín ánuá yō, te suni jíín jéē níjnūní yō. Na cáta yó yaa iī jiín ánuá yō, te suni jíín jéē níjnūní yō. 16 Chi núu nácuatáhú ró máni jnūhun jeē ní quiji nuū anuá rō te tu jécūhun ni rō, núu súcuan te tēe jíni sōho te tu jécūhun ni, ma cúu nacuatáhú de jíín ró. Chi tu jíní cuɨtɨ de na jnūhun cáhán rō. 17 Ndaā chi vāha nácuatáhú máá ró, te ɨnga de chi tú na vé nihín de jeē íje de jíín jnúhun ya. 18 Na cútahū rī nuū Yaā Dios jeē cahán gā rī jiín tɨjnɨ yuhu vēsú maá ró jijnáhan ró. 19 Te vēsú súcuan te núu íne ri nuū cáyūcu tútú ñáyuu cácandíje, te nújnahan gā ni rī cahān rī uhūn‑ni jnūhun jeē jécūhun ni i te stéén nuū i, vēsú jeē cahán rī uxī mil jnūhun jíín ɨnga yuhu jeē tu jíní cuɨtɨ i.
20 Hermano jijnáhan ró, ma cáni ni rō nájnūhun sūchi lúlí, chi sa suhva na íje ró jéē jecūhun vāha ni rō. Te coo ró nájnūhun sūchi lúlí jéē tu jíní i jniñu néé. 21 Te yósó núū tútu ley yā jenahán: Jíín jnúhun cácahān tēe ɨnga yuhu, jíín jnúhun cácahān tēe ñuu jicá, sáha ri jeē cúni sōho ñayuu yáha jnúhun ri. Te ni jíín súcuan ma sáha i cuenta jnūhun cahān rī, achí máá Jítoho yō. 22 Núu súcuan te tahū jeē cahán yō tɨjnɨ yuhu, yūcuan cúu ɨɨn jeē steén poder Yaā Dios nuū ñáyuu tu cácandíje, nasūu núū ñáyuu cácandíje. Te jeē nácani yó jnúhun ya, yūcuan cúu jeē steén nuū ñáyuu cácandíje, nasūu núū ñáyuu tu cácandíje. 23 Núu súcuan te núu ndɨhɨ ró ñáyuu cácandíje cáhīyo tútú, te tāca ró cácahān sɨ́ɨn sɨ́ɨn yuhu, te quɨ̄vɨcoo ñayuu tu jécūhun ni jiín ñáyuu tu cándíje, ¿te á má cahán i jeē ní canduu loco rō? 24 Te núu tāca ró cánacani jnūhun ya, te núu quɨ̄vɨ ɨɨn tēe tu cándíje chí ɨɨn tēe tu jécūhun ni, yūcuán na te nacuni de jeē tée íyó cuéchi cúu de, te coto ndee de máá de jíín jnúhun cánacani ró. 25 Te nucūhun ni de tāca jéē ní jeni yuhu ni de jíín ánuá de. Yūcuán na te jecuɨñɨ̄ yɨtɨ́ de te chiñúhún de Yaā Dios. Te cahān de jeē íne ndije Yaā Dios jiín ró jijnáhan ró.
Sɨquɨ̄ jeē yucún yɨ́ñúhún na cóo nuū ndutútú yó
26 Núu súcuan hermano jijnáhan ró: Nuū cándutútú ró te tāca ró coo ɨɨn yaa iī cata ró, chí ɨɨn jnūhun stéén rō, chí ɨɨn jnūhun jeē ni sáha Yaā Dios jeē jécūhun ni rō, chí ɨnga yuhu jeē cahán rō, chí jéē nácastūhun ró jnūhun ɨnga yuhu ún. Te ndɨhɨ ún na sáha ró návāha ije ñayuu cácandíje jíín jnúhun ya. 27 Te núu cáhīyo tēe cahān ɨnga yuhu, te na cáhán uū de chí únī‑ni de, te ná ɨɨn ná ɨɨn de na cáhán. Te suni jíni ñúhún jéē nacastūhún ɨɨn tēe jnūhun ún. 28 Te núu tu íyó tée jeē cúu nacastūhun jnúhun ún, te tēe cácahān ɨnga yuhu, vāha ga ma cahán de nuū cándutútú ró, te na cáhán maá‑ni de jíín Yaā Dios. 29 Te suni súcuan tēe cánacani jnūhun, na cáhán uū de chí únī de, te sava ga rō nacani ni rō núu íyó ndáā jeē cácahān tēe ún. 30 Te núu ɨnga tēe néne ni nihīn de ɨɨn jnūhun jeē ni stéén yā nuū de, núu súcuan te tēe cáhán na jécuɨñɨ̄ jeē cahán de, návāha cahān ɨnga tēe ún. 31 Te súcuan te ná ɨɨn ná ɨɨn ró cuu nacani ró jnúhun jeē steén yā nuū rō, návāha cutūhva ró te coo ndeyɨ́ ni rō. 32 Te tēe cánacani jnūhun, jíni ñúhún cuatáhú de jeē nácani ɨnga tēe jnūhun te jecuɨñɨ̄ jeē cahán maá de. 33 Chi Yaā Dios cuní yā jeē coo nayúú méhñu ró, násūu jéē sacā núu cuvaā rō.
Te nájnūhun cásáha tāca grupo hermano cácandíje, 34 suni súcuan tācá ñahan cándutútú jíín ñáyuu cácandíje, na cóo nayúú ña. Chi tú vāha jeē cahán ña, chi sa cuatáhú ña nájnūhun cáhán tutu ley yā. 35 Te núu cúní ña cucáhnu ni ña ɨɨn jnūhun, te nde vehe na cájnūhún ña yɨɨ ña. Chi jnūhun canu cúu jeē cahán ɨɨn ñahan mēhñu núū cándutútú ró.
36 Te na sáha ró cuenta jeē tu ní quénda jnūhun Yaā Dios nuū maá ró jijnáhan ró, te nasūu máá ɨɨn máá ró ní cánihīn jnūhun ya. 37 Núu ɨɨn tēe jéni ni de jeē tée nácani jnūhun ya jiín tée névāha Espíritu cúu de, núu súcuan te na cuájnúhún de jeē jniñu ní ndacu Jitoho yō cúu jeē tée ri yāhá. 38 Te núu tu jétáhú de jnūhun yáha, suni ma cuatáhú yó de.
39 Núu súcuan, ñánī mánī jijnáhan ró, na cóndɨhvɨ̄ ni rō nacani ró jnúhun ya, te ma cásɨ rō nuū tée cácahān sɨ́ɨn sɨ́ɨn yuhu. 40 Te yúcún yɨ́ñúhún na sáha ró táca jniñu.
Jnūhun jeē ní natecu Cristo