15
Hermano jijnáhan ró, vijna te nucūhun ni rō jnūhun jnáma ya yohó jeē ní nacani ri nuū rō. Te jnūhun ún chi je ni cajetáhú ró, te suni cáhīin nīhin ró jíín. Te suni jíín jnúhun ún te ni jnama ya rohó, te núu cáhīin nīhin ró jíín jnúhun ni nacani ri nuū rō, te núu tu ní cácandíje cāha ró.
Chi jnūhun cánuú gá jeē ni níhīn maá rí ni nastéén rī nuū rō: Jeē ni jíhī Cristo sɨquɨ̄ cuéchi yó, nájnūhun je cáhán tutu iī nde jenahán. Te ni quindūji ya, te ni natecu yā nuū uní quɨvɨ̄, nájnūhun cáhán tutu iī. Te ni nane ya nuū Pedro. Te sáá te ni nane ya nuū ndɨhúxí gā apóstol. Te sáá te ni nane ya nuū vihyá gā uhūn ciento hermano jeē cáyūcu tútú. Te sava i técu gā nde vijna, te sava i je ni jihī. Te sáá te ni nane ya nuū Jacobo, yūcuán na te nuū ndɨhɨ ga apóstol.
Te jeē sándɨ̄hɨ́ na te ni nane ya nuū maá rí. Te nájnūhun ɨɨn jeē ní cacu yúte, súcuan cúu jeē ɨɨn sanaa‑ni te ni nduu ri apóstol. Chi tēe núu ga nuū tāca gá apóstol cúu ri, te ni nasūu tée vāha cúu ri jeē cónaní rí apóstol, chi ni jito xeēn rī ñayuu cácandíje nuū Yaā Dios. 10 Te sɨquɨ̄ jeē ni sáha Yaā Dios jeē váha ruhū, jeē yúcuan cúu ri apóstol vijna. Te jeē ni sáha ya jeē váha ruhū, chi tú cāha ní cúu, chi sa ni scáca ga rī jnūhun ya vēsú tāca gá tēe apóstol. Te nasūu máá rí ni sáha, chi Yaā Dios ni sáha ya jeē váha un jíín rí. 11 Núu súcuan te vēsú ruhū chí táca gá tēe ún, súcuan cánacani ri jnūhun, te súcuan ni cacandíje ró.
Jnūhun jeē natecu ndɨ̄yɨ
12 Te jeē cánacani ri jnūhun Cristo jeē ní natecu yā mēhñu ndɨ́yɨ, ¿te naun cácahān sava ró jéē ma nátecu ndɨ̄yɨ? 13 Chi núu jeē tú natecu ndɨ̄yɨ, te suni tu ní nátecu Cristo nuú. 14 Te núu jeē tu ní nátecu Cristo, te cánacani cāha rí jnūhun ya nuú, te suni cácandíje cāha ró núú. 15 Chi núu jeē súcuan cúu núú, te cácuu ri tēe jeē tu cácahān ndaā jnūhun Yaā Dios, chi ni cacachi rī jeē ní nastécu Yaā Dios Cristo. Te núu jeē tú natecu ndije ndɨ̄yɨ, núu súcuan te tú ndaā jeē ní nastécu Yaā Dios Cristo. 16 Chi núu tú natecu ndɨ̄yɨ, te ni Cristo suni tu ní nátecu yā nuú. 17 Te núu tu ní nátecu Cristo, te cácandíje cāha ró te cándiso iī gā rō cuēchi ró núú. 18 Te núu jeē súcuan cúu núú, te suni je ni cajnahnū ndetū ñayuu ni cacandíje Cristo. 19 Chi núu tú natecu ndɨ̄yɨ, te núu máá ɨɨn‑ni sɨquɨ̄ vida yáha ñúhun ni yō jeē sáha Cristo jeē váha yóhó, núu súcuan te ndahú ndasɨ́ gá cácuu yó vēsú tāca gá ñayuu, chi cácandíje cāha yó nuú.
20 Te tuú chi íyó ndáā jeē ní natecu Cristo mēhñu ndɨ́yɨ. Te máá yá cúu jeē xíhna gā ni natecu nuū tāca gá ndɨ̄yɨ jeē natecu. 21 Chi sɨquɨ̄ jeē ni stɨ́vɨ ɨɨn‑ni tēe Adán, te ni quejéé jíhí ñayuu. Te suni súcuan sɨquɨ̄ jeē ni sáha ɨɨn‑ni tēe Cristo, te natecu ñayuu. 22 Chi nájnūhun cájihī ndɨhɨ yó sɨ́quɨ̄ jeē cácuu yó yúcūn Adán, suni súcuan natecu ndɨhɨ yó sɨ́quɨ̄ jeē yɨ́hɨ yó ndaha Cristo. 23 Te ná ɨɨn ná ɨɨn ndese ndíquín jnáhan máá: Xīhna gā Cristo ni natecu yā, te sáá te quɨvɨ̄ ndíji ya te natecu tāca ñáyuu yɨ́hɨ ndaha ya. 24 Yūcuán na te jīnu tiempo, te snáā yā poder tācá enemigo jeē cujéhnu jíín jéē ndácu jniñu jíín jéē iyó poder. Te ndɨhɨ jeē ndácu ya jniñu nuū, nacuāha ya nuū Tatá yā Yaā Dios. 25 Chi cánuú jéē ndacu Cristo jniñu nde quiji quɨvɨ̄ jeē quénde Yaā Dios poder tāca jéē jíto uhū nuū Cristo, te stóho ya. 26 Te jeē sándɨ̄hɨ́ na te snáā yā cuehyɨ jéhni ñayuu. 27 Chi cáhán tutu iī jeē sáha Yaā Dios jeē cujéhnu Cristo sɨquɨ̄ ndɨhɨ, te cuatáhú núū yā. Te jeē cahán jeē cujéhnu ya nuū ndɨhɨ‑ni, te jíní vāha yó jéē maá Yaā Dios ma quɨ́hɨ ya ndaha Cristo, chi Yaā Dios cúu jeē ni chíhi tācá un ndaha Cristo. 28 Te ná ni quɨ̄vɨ ndɨhɨ ún ndaha Cristo, yūcuán na te suni máá Cristo jeē cúu ya Sēhe, quɨ̄vɨ ya ndaha Tátá yā, Yaā jeē ní chihi tācá un ndaha ya. Te súcuan te máá Yaā Dios jnɨɨ ya ndɨhɨ‑ni.
29 Te íyó ñáyuu cájendute jehē ndɨ́yɨ. Te núu tú natecu cuɨtɨ ndɨ̄yɨ, ¿te najehē cájendute i jehē ndɨ́yɨ núu súcuan?
30 Te ruhū jijnáhan ri, ¿najehē cúu jeē ndɨquɨvɨ̄ cájendeyɨ́ ni rī jíto ri jnūndóho cuu rī, te núu tú natecu ndɨ̄yɨ? 31 Hermano, nájnūhun íyó ndáā jeē cúsɨɨ̄ ni rī sɨquɨ̄ jeē cácandíje ró Jítoho yō Jesucristo, suni súcuan íyó ndáā jeē ndɨquɨvɨ̄ nducú ñáyuu cahni ruhū sɨquɨ̄ jníñu ya. 32 Te jeē ní ndoho ri ni casáha tēe xeēn ñuu Efeso, jeē cácuu de nájnūhun quɨtɨ xéén, ¿te na vé nihín rī sɨquɨ̄ un núu súcuan? Chi núu tú natecu ndɨ̄yɨ, te cuu cahān yō nájnūhun áchí ɨɨn jnūhun: Na cúsɨɨ̄ ni yō caji yō coho yó, chi sanaa te sajnē te cuu yō, achi yō nuú.
33 Ma cuáha ró jnúhun stáhú ñáyuu rohó. Chi áchí ɨɨn jnūhun: Núu cájica ró jíín ñáyuu neé, te stɨ́vɨ i róhó jéē tuá caca ndaā rō. 34 Nachuhun ni rō jijnáhan ró, te sáha ró jniñu ndaā, te ma sáha ga rō cuēchi. Chi sava ró tu cájini cuɨtɨ rō ndese Yaā cúu Yaā Dios. Súcuan cáhán rī návāha na cúcanu rō.
Ndese natecu ndɨ̄yɨ
35 Te sanaa te cahān ɨɨn ró: ¿Ndese natecu ndɨ̄yɨ? ¿Ndese coo yɨquɨ cúñu i? achi rō. 36 Tu jécūhun cuɨtɨ ni rō núu súcuan. Chi cúu nájnūhun jeē cátají ró táca tata chīji ñuhun návāha nane yucū i. 37 Te tata jeē quɨ́vɨ chīji ñuhun, núu trigo chí ɨnga tata, chi nasūu yúcū cúu, chi máá núnī‑ni cúu. 38 Te cuéé gá te cane, chi Yaā Dios ni jēhe ya yucū tata ún, ndese ni nujnahan ni maá yá, te ná ɨɨn ná ɨɨn tata chi sɨ́ɨn sɨ́ɨn cáa yucū ni sáha ya. 39 Te suni súcuan tācá yɨquɨ cúñu, chi tú ɨnuú cándāa. Chi sɨ́ɨn cáa ñayuu, te sɨ́ɨn cáa quɨtɨ, te sɨ́ɨn cáa saa, te sɨ́ɨn cáa chācá. 40 Te suni súcuan cúu tāca jéē íin andɨvɨ́ jíín táca jéē iyó ñáyɨ̄vɨ́. Te sɨ́ɨn luu cáa jeē íin andɨvɨ́, te sɨ́ɨn luu cáa jeē iyó ñáyɨ̄vɨ́. 41 Te sɨ́ɨn ndíndēe níāndii, te sɨ́ɨn ndíndēe yóō, te sɨ́ɨn ndíndēe táca quɨ́mɨ. Te tācá ɨɨn ɨɨn quɨ̄mɨ chi suni sɨ́ɨn sɨ́ɨn ndíndēé. 42 Te suni súcuan coo jíín ndɨ́yɨ jeē natecu. Ndɨ̄yɨ jeē chíndūji yó chi téhyū, te jeē nastécu yā chi ma cúū gā. 43 Jeē chíndūji yó chi ndáhú cáa, te jeē nastécu yā chi luu cujéhnu. Jeē chíndūji yó chi tú na fuerza, te jeē nastécu yā chi coo fuerza. 44 Jeē chíndūji yó chi ɨɨn yɨquɨ cúñu cuenta ñayɨ̄vɨ cúu, te jeē nastécu yā chi ɨɨn yɨquɨ cúñu cuenta Espíritu yā cúu. Chi íyó yɨquɨ cúñu cuenta ñayɨ̄vɨ́, te suni íyó yɨquɨ cúñu cuenta Espíritu.
45 Chi súcuan yósó núū tútu iī: Adán, tēe xīhna ñúhún, ni cuvāha de jíín vida cuenta ñayɨ̄vɨ́, áchí. Te Cristo cúu nájnūhun ɨnga Adán uū, te máá yá cúu Espíritu jeē jéhe vida. 46 Te nasūú yɨquɨ cúñu cuenta Espíritu cúu jeē ní cuvāha xīhna gā, chi sa suhva yɨquɨ cúñu cuenta ñayɨ̄vɨ́, te sáá te nduu cuenta Espíritu. 47 Te cuenta ñayɨ̄vɨ cúu tēe xīhna ñúhún, chi ni cuvāha de jíín tɨ́cachā ñuhun. Te Adán uū jeē cúu máá Jítoho yō, chi nde andɨvɨ́ ní quiji ya. 48 Te ñayuu ñayɨ̄vɨ yáha, chi cúu i jnáhan Adán jeē ní cuvāha jíín tɨ́cachā ñuhun. Te ñayuu jeē quɨ́vɨcoo andɨvɨ́, chi ndúu i nájnūhun máá Yaā ní quiji nde andɨvɨ́. 49 Chi jeē cáa yó nájnūhun tēe ni cuvāha jíín tɨ́cachā ñuhun, suni súcuan coo yó nájnūhun cáa máá Yaā ní quiji nde andɨvɨ́.
50 Jnūhun yáha cástūhun rí nuū rō jijnáhan ró, hermano, jeē yɨquɨ cúñu yō cuenta ñayɨ̄vɨ yáha, ma cúu quɨ̄vɨ ñuu nuū ndácu Yaā Dios jniñu. Chi jeē jihí cúu, te ma cúu quɨ̄vɨ nuū cótecu nɨɨ́ cáni. 51 Te cúní rī jeē na jécūhun ni rō jnūhun yáha jeē ní yɨsāhí: Nasūú ndɨhɨ yó cuu, te ndɨhɨ yó chi nasāma yɨquɨ cúñu yō. 52 Chi quɨvɨ̄ jeē cuécu sandɨ̄hɨ́ na trompeta, te ɨɨn yachī‑ni, nájnūhun ɨɨn jeē nácuenī‑ni yó, te nasama ya yohó. Chi cuecu trompeta un, te natecu tāca ndɨ́yɨ jeē ma cúū gā i. Te tāca yó jeē cátecu yō quɨvɨ̄ ún, chi nasama ya yɨquɨ cúñu yō. 53 Chi jeē tehyú yāhá, cánuú nucūhun jeē ma téhyú gā. Te jeē jihí cánuú nucūhun jeē ma cúū cuɨtɨ gā. 54 Chi jeē jihí jeē tehyú, chi quiji quɨvɨ̄ jeē nucūhun jeē ma cúū gā ma tehyú gā. Yūcuán na te cundaā jnūhun yósó núū tútu iī: Jíín poder yā ni snáā yā cuehyɨ̄ jéhni ñayuu. 55 Cuehyɨ̄ jéhni yóhó ¿ndese ga cuu sáha xeēn jiín yó? Chi natecu yō. ¿Te ndese ga cundeyɨ́ jíín yó? Chi snáā yā. Achí tutu. 56 Chi cuēchi cúu jeē sáha jeē cúndeyɨ́ cuehyɨ̄ jéhni ñayuu. Te ley yā jenahán sáha jeē náne cuēchi sɨquɨ̄ yō. 57 Te na cútahū yō nuū Yaā Dios, chi jíín máá Jítoho yō Jesucristo sáha ya jeē cúndeyɨ́ yó sɨquɨ̄ cuéchi jíín sɨ́quɨ̄ jnūhun cuu yō.
58 Jeē yúcuan, ñánī mánī, cuɨñɨ nīhin ró te ma cáca yátá ró jijnáhan ró. Te níní na sájniñu vāha ró jíín jniñu máá Jítoho yō. Chi je cájini rō jeē tu cásájniñu cāha ró jiín máá Jítoho yō.
Sɨquɨ̄ jeē cáquin i xūhún cuu tācá hermano