16
Te vijna te cahān rī sɨquɨ̄ xūhun jéē cáquin rō cuu hermano cácandíje cándoho ndáhú. Suni na sáha máá ró jijnáhan ró nájnūhun ni ndacu ri nuū tāca grupo ñayuu cácandíje ichi Galacia. Tācá domingo te ná ɨɨn ná ɨɨn ró chuvāha sɨ́ɨn ró jecu xūhún, núu ndese ni nihīn maá ró, návāha quɨvɨ̄ jeē jinú rī nuū rō te je íyó túhva. Te jeē jeé rī, te cuāha ri carta nuū tāca tée jeē nácāji ró, te tají rí de quingoo de nuū tācá hermano cáyūcú Jerusalén, quīsiáha de xūhun jéē ní casocō rō. Te núu íyó váha jeē quihín rī, te suni quihīn rī jiín de jíjnáhan de.
Jeē cahán Pablo sɨquɨ̄ jeē quícondēhé de ñayuu cácandíje
Te jeē jeé rī nuū rō jijnáhan ró, te jíni ñúhún jeē xíhna gā jeē rī región Macedonia, yūcuán na te jeē rī ñuu rō Corinto. Te sanaa te quendōo ri jiín ró jijnáhan ró jecu tiempo, chí sanaa te coyūcu yó nɨɨ́ tiempo mījin. Yūcuán na te cuu chindéé ñáhán ró ruhū, núu ndé chi quíhín tucu ri. Chi tu cúní rī jeē rī nuū rō vijna te yāha yachī rī quihīn rī, chi ñúhun ni rī jeē quendōo ri jiín ró jecu tiempo, te núu cuāha Jitoho yō jnūhun. Te cone ri ñuu Efeso yāhá nde na yáha quɨvɨ̄ Pentecostés. Chi coo cuehē ñayuu scandíje ri, te vāha quihīn jniñu Jitoho yō. Te suni íyó cuéhē ñayuu cácuu contra.
10 Te núu na jéé Timoteo, te sáha ró jéē coo sɨɨ̄ ni de mēhñu ró, te ni ɨɨn ma cáni ni de sɨquɨ̄. Chi suni jniñu máá Jítoho yō sáha de, nájnūhun máá rí. 11 Núu súcuan te ni ɨɨn ró má sajéē ni rō nuū de. Chi sa suhva chindéé ñájnáhan ró jíín de jeē na quíhín gā de, te coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni de, návāha ndiji de coto jnáhan ri jiín de. Chi ruhū jiín sava ga hermano cándetu ri de.
12 Te hermano Apolos chi ni cahān ndahú rí jiín de jeē na jéé de jíín sava ga hermano, condēhé de róhó. Te ni jeni ni de jeē ma cúu jeē de vijna. Te núu na núne de te jeē de.
Saludo jeē sándɨ̄hɨ́
13 Ndito coo ni rō jijnáhan ró, te cuɨñɨ nīhin ro jíín jnúhun cácandíje ró. Te téyɨ́ na cóo ni rō, te na cóo fuerza ini rō. 14 Te tāca jéē casáha ró, na sáha ró jíín jnúhun cúndáhú ni jnáhan.
15 Hermano, cájini rō jeē xíhna gā ñayuu vehe Estéfanas ni cacandíje ichi Acaya. Te ni cajēhe i máá i nuū jniñu jeē chindéé ñáhán i tācá hermano cácandíje. 16 Te cúní rī jeē suni máá ró jijnáhan ró, cuatáhú váha ró ñáyuu casáha súcuan, jíín táca ñáyuu cachindéé ñájnáhan te cásájniñu sɨquɨ̄ jníñu ya. 17 Cúsɨɨ̄ ni rī jeē ní quijicoo Estéfanas jiín Fortunato jiín Acaico, chi tēe yáha ni cajejníñu de nuū rī jehē rō jeē tu ní cáhīyo ró jíín rí. 18 Chi ni ndundeyɨ́ ni rī, te suni súcuan máá ró jijnáhan ró, ni casáha de. Te cánuú cuajnúhún ró tāca tée cándāa súcuan.
19 Sándeyɨ́ ni rō jijnáhan ró, áchí táca grupo ñayuu cácandíje cáyūcu Asia. Aquila jiín Priscila jiín ñáyuu cácandíje jeē cándutútú vehe de, cácahān i jeē sándeyɨ́ ndasɨ́ ni rō jiín jnúhun máá Jítoho yō. 20 Te tācá hermano cácahān i jeē sándeyɨ́ ni rō. Te jeē cahán rō jiín táca jnáhan ró, te yɨ́ñúhún techūhu ró ndaha i.
21 Ruhū Pablo, jiín ndaha máá rí tée ri jnūhun yáha jeē na sándeyɨ́ ni rō jijnáhan ró.
22 Te núu ndé ɨɨn tu íyó mánī jiín Jítoho yō Jesucristo, te na jnáhnú ndetū i núu súcuan. Te na cáhán yō: Jitoho ná, cúní na jéē yachī ndiji ní.
23 Te ñúhun ni rī jeē maá Jítoho yō Jesucristo na sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró. 24 Te manī rī jiín ró jijnáhan ró jéē cácandíje ró Cristo Jesús. Súcuan na cóo. Amén.