CARTA UU JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU ÑAYUU ÑUU CORINTO
1
Máá rí cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi súcuan ni nujnahan ni Yaā Dios ni tají yá ruhū nacani ri jnūhun ya. Te ndɨndúú rí jiín hermano yō Timoteo cátee ri carta yáha cuájeē nuū rohó hermano ñuu Corinto jeē cácandíje ró Yaā Dios, jiín núū ndɨhɨ róhó jéē cáyɨhɨ ndaha Yaā Dios jeē cáyūcu nɨ́ɨ́ cáhnu Acaya. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo na sáha ga yā jeē váha róhó te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Sɨquɨ̄ jeē ní ndoho Pablo jnūndóho
Na cáhán yō jeē yóhyo cújéhnu Yaā Dios, Yaā cúu Tátá maá Jítoho yō Jesucristo. Chi máá yá cúu Tátá yō jeē cundáhú ni yohó, te níní sáha ya jeē ndúsɨɨ̄ ni yō. Chi sáha ya jeē ndúsɨɨ̄ ni yō sɨquɨ̄ tāca jnúndóho ndóho yó, návāha suni cuu sáha máá yó jeē ndúsɨɨ̄ ni jnáhan yó jéē cándoho jnūndóho. Chi nájnūhun ni sáha ya jeē ndúsɨɨ̄ ni maá yó, suni súcuan sáha yó jéē ndúsɨɨ̄ ni i. Chi jeē ndóho yó cuehē jnūndóho nájnūhun ni ndoho Cristo, suni súcuan nihīn yō cuehē jnūhun ndusɨɨ̄ ni, sáha Cristo. Jeē yúcuan núu cándoho ri jnūndóho te súcuan te cuu sáha ri jeē ndúsɨɨ̄ ni rō te quendōo vāha ga anuá rō. Te jeē sáha Yaā Dios jeē ndúsɨɨ̄ ni rī, suu sáha tucu jeē ndúsɨɨ̄ ni maá ró, te quéndōo vāha ga anuá rō. Te súcuan te nihīn rō fuerza jeē cuándeyɨ́ ni rō jiín táca jnúndóho nájnūhun cándoho ri. Te cáñuhun ndasɨ́ ni rī jeē cúu róhó, chi cájini rī jeē nájnūhun cándoho ró jnúndóho jíín rí, suni súcuan ndusɨɨ̄ ni rō jiín rí sáha máá Yaā Dios.
Hermano, cácuni rī jeē na cúni rō jijnáhan ró ndese ni candoho ri ichi Asia. Chi yōhyo xeēn jnūndóho ni cajito ri, nde je yajni tuá canda ri, te ni jeni ni rī jeē cuu rī nuú. Te sɨquɨ̄ jeē ní cajehnde ni rī cuu rī, te yūcuan ní sáha jeē ní cajecūhun ni rī jeē ma ténuū rī maá rí chi tú jniñu ri, chi sa suhva Yaā Dios jeē nastécu ndɨ̄yɨ tenuū rī. 10 Chi máá yá ni scácu ruhū jijnáhan ri nuū jnúndóho xeēn jeē jé yajni cuu rī nuú, te suni súcuan scácu ya ruhū vijna. Te ñúhun ni rī jeē suni scácu tucu ya ruhū ichi núú gā. 11 Te suni na chíndéé ñáhán ró rúhū jijnáhan ri jeē cacān tahú rō jehē rī. Chi núu cuehē ñayuu cacān tahú jehē rī, te suni cuehē i cuu nacuatáhú jehē rī jeē ni sáha ya jeē váha ruhū.
Jeē ní cucuéé Pablo quihīn de ñuu Corinto
12 Iyó ɨɨn jeē sáha jeē cácusɨɨ̄ ni rī: Chi vāha íyó ni anuá rī jeē váha ndoo te ndaā ni cajica ri nuū ñáyuu ñayɨ̄vɨ́, te víhyá gā nuū maá ró jijnáhan ró. Chi sɨquɨ̄ jeē váha ni Yaā Dios, te ni chindéé ñáhán yá ruhū, te nasūu sɨ́quɨ̄ jéē ndichí máá rí cúu jeē ní cajica ri súcuan. 13 Te jnūhun cátee ri nuū tāca carta rī, chi máni jeē cúu cahu ró te jecūhun ni rō cúu. Te ñúhun ni rī jeē jecūhun vāha ga ni rō, 14 nájnūhun je cájecūhun ni rō jecu. Te súcuan te cuu cusɨɨ̄ ni rō sɨquɨ̄ rī quɨvɨ̄ ndíji Jitoho yō Jesús, nájnūhun cácusɨɨ̄ ni rī sɨquɨ̄ maá ró.
15 Te sɨquɨ̄ jeē súcuan ni cucáhnu ni rī, te jeē yúcuan ní jeni ni rī jeē núu na quíhín rī Macedonia te jeē rī nuū maá ró xīhna gā, návāha cusɨɨ̄ ni rō jeē jécondēhe rí rohó úū jínu núú. 16 Chi ni jeni ni rī jeē jécondēhe rí rohó, te yāha ri quihīn rī Macedonia, te jeē nándicó rí Macedonia te ndiji tucu ri nuū rō. Yūcuán na te cuu chindéé ñáhán ró ruhū jeē quihín rī ichi Judea nuú. 17 Te jeē súcuan ni jeni ni rī, ¿te á tée tu nácani vāha ni cúu ri jeē tu ní jéé rī nuū rō, chí naún? ¿A cájeni ni rō jeē cúu ri nájnūhun ñayuu ñayɨ̄vɨ jéē yachī cahán jeē cuu, yūcuán na te tuú, chí naún? 18 Tuú chi máá Yaā Dios jíní yā jeē tu cáhán rī jiín ró jeē cuu, te yachī nácahān rī jeē ma cúu. 19 Chi ruhū jiín Silvano jiín Timoteo ni canacani ri jnūhun Jesucristo Sēhe Yaā Dios nuū rō jijnáhan ró. Te máá yá tu cáhán yā jeē cuu te nacahān tucu ya jeē ma cúu. Chi squícu ya jeē cahán yā. 20 Chi ndɨhɨ jeē ni jéjnūhun Yaā Dios, squícu máá Cristo. Te jeē yúcuan cácahān yō jeē yóhyo luu cújéhnu Yaā Dios, te cácahān yō Amén, chi ndɨhɨ squícu Cristo Jesús. 21 Te Yaā Dios cúu jeē sáha jeē ruhū jijnáhan ri jiín róhó jíjnáhan ró, cáhīin nīhin yó jíín Cristo, te ni sándoo ya yohó jéē cuajníñu yó núū yā. 22 Te suni ni jēhe ya Espíritu yā jeē cóndee ini anuá yō, te cúu ya nájnūhun ɨɨn sello jeē steén jeē cúu yó séhe Yaā Dios. Te sáha Espíritu jeē iyó ndáā ni yō jeē cuāha Yaā Dios tahū yō.
23 Te jeē ná tu jeē rī nuū rō ñuu Corinto, nájnūhun ni jeni ni rī, suu cúu sɨquɨ̄ jeē tu ní cúní rī cuxeēn rī nuū rō jeē tu cásáha vāha ró. Te máá Yaā Dios cúu Yaā jiní jeē cahán ndaā rī. Te íyó váha jeē na cúū rī te núu tu cáhán ndaā rī. 24 Te nasūu jéē cácuni rī ndacu nīhin ri jniñu nuū rō sɨquɨ̄ jnúhun cácandíje ró yá, chi je cáhīin nīhin ro jíín jnúhun ún. Chi sa suhva cácuni rī chindéé ñáhán rí rohó jéē na cúsɨɨ̄ gā ni rō.