2
Núu súcuan te ni jeni ni rī jeē ma jéé rī ɨnga jínu nuū rō jiín jnúhun cuxeēn rī te cucuíhyá ni rō sáha ri. Chi núu cucuíhyá ni rō sáha ri, ¿te ndé ñáyuu sáha jeē cusɨɨ̄ ni maá rí? Tuá na ɨnga ñayuu, chi máni máá róhó, te ndese cuu te núu ni sáha ri jeē cucuíhyá ni rō. Te jeē yúcuan cúu jeē ní tee ri carta un núū rō, návāha nacani ni rō sɨquɨ̄ cuéchi ró sáha, te ma cucuíhyá ni rī sáha cuēchi ró quɨ́vɨ̄ jeé rī nuū rō. Chi sa suhva sáha ró jéē cúsɨɨ̄ ni rī. Te jíní vāha ri jeē núu cusɨɨ̄ ni rī, te suni ndɨhɨ ró jíjnáhan ró cusɨɨ̄ ni rō. Te jeē ní tee ri carta un núū rō, te yōhyo ni nacani ni rī sɨquɨ̄ rō, te ni jnahuhū ni rī, te nde ndahyú rī ni tee ri. Te tu ní tée ri jeē sáha ri jeē cucuíhyá ni rō, chi sa suhva návāha cuni rō ndese yōhyo manī rī jiín ró.
Jeē íne cáhnu ni Pablo nuū tée ni sáha cuēchi
Te jeē ní cucuíhyá ni rī ni sáha tēe jeē ni sáha cuēchi ún, te nasūu máá‑ni ri, chi suni nde máá ró jijnáhan ró ni sáha de jeē ní cacucuíhyá ni rō jecu. Te cáhán rī jeē jecu‑ni, chi tu cúní rī cuxeēn ndasɨ́ rí. Te jíín jéē ní cacuxeēn rō nuū de ná ni candutútú ró, te jíín yúcuan‑ni te ni cuu‑ni. Te vijna chi jíni ñúhún jeē cóne cáhnu ni rō nuū de, te sáha ró jéē ndúsɨɨ̄ ni de, chi sanaa te caa ga cucuíhyá ni de, te ma ndúsɨɨ̄ gā ni de. Núu súcuan te cáhán ndahú rí jiín ró jijnáhan ró jéē steén tucu ró jéē iyó mánī rō jiín de. Chi jeē sɨquɨ́ jniñu yáha cúu jeē ní tee ri carta un núū rō, návāha coto ndee rī rohó núu cuatáhú váha ró jniñu ndácu ri nuū rō. 10 Núu súcuan te núu íne cáhnu ni rō nuū ñayuu, te suni súcuan ruhū. Chi jeē íne cáhnu ni rī nuū ñayuu núu ni sáha i cuēchi, te sáha ri súcuan sɨquɨ̄ jeē maní rī jiín ró jíto jínúū Cristo. 11 Chi cánuú cone cáhnu ni yō, chi tu cúní yō jeē nihín Satanás cuēchi sɨquɨ̄ yō, chi je jíní vāha yó ndese ndúcú un stáhú yóhó sáha yó cuéchi.
Jeē tu ní íyo nayúú ni Pablo ini ñuu Troas
12 Ná ni jehēn rī ñuu Troas jeē nácani ri jnūhun Jitoho yō Cristo, te vāha ni sáha ya jeē ni íyo modo jeē nácani ri jnūhun ya. 13 Te vēsú súcuan te tu ní íyo nayúú ni anuá rī, chi tu ní níjnáhan ri jiín hermano yō Tito. Yūcuán na te ni nacuatáhú rí nuū ñáyuu yūcuán, te cuananducú rí de ichi Macedonia.
Jnūhun jeē cujéhnu ndúú yó jiín Cristo
14 Te na cútahū yō nuū Yaā Dios, chi níní ndéca vāha ya yohó cuángoo yó jíín Cristo Jesús, te ndúú yó jiín yá jeē cujéhnu ndasɨ́ yá snáā yā poder ndɨhɨ enemigo yā. Te jéjníñu ya yohó jéē scuité núu yó jnúhun ya tācá‑ni lugar, nájnūhun jíté núu ɨɨn xicō asɨ̄n. 15 Te cúu yó nájnūhun ɨɨn sūje jeē jeén asɨ̄n nuū Yaā Dios sáha Cristo. Te nájnūhun jeē jinú xicō un núū ñáyuu cācu ánuá jiín núū ñáyuu jnahnū ndetū. 16 Nuū ñáyuu jnahnū ndetū chi cúu yó nájnūhun ɨɨn xicō jeē cúū i sáha, te nuū ñáyuu cācu ánuá chi cúu yó nájnūhun ɨɨn xicō váha jeē cótecu i sáha. Te ni ɨɨn yó ma cánda yó sáha yó jniñu yáha, te núu ma chindéé ñáhán yá yohó. 17 Te ruhū jijnáhan ri, tu cásáha ri nájnūhun cásáha cuehē tēe jeē cánducú de nihīn de xūhun sɨ́quɨ̄ jnūhun Yaā Dios. Chi sa cánacani ndaā rī jnūhun ya, chi máá Yaā Dios ni tají rúhū, te máá yá jiní jeē cánacani ndaā rī sɨquɨ̄ jeē cácandíje ri Cristo.
Jnūhun sɨquɨ̄ contrato jeé