5
Vijna te na cáhán rī jiín táca róhó tée jéhnu cándito ñayuu cácandíje, chi suni tēe jéhnu ndíto ñayuu cácandíje cúu máá rí. Te cúu ri testigo jeē ní jito ri ndese ni ndoho Cristo. Te suni ndujéhnu ri jiín ró sáha Cristo quɨvɨ̄ quénda ndijin yā. Na cóto yúcún ró ñayuu jeē ndeé jníñu ró condito ró, jeē cácuu i nájnūhun lanchi Yaā Dios. Te na cúsɨɨ̄ ni rō condito ró i, chi súcuan cúní Yaā Dios. Te nasūu sɨ́quɨ̄ jeē sáfuerza yā rohó, ni nasūu sɨ́quɨ̄ jeē nihín rō xūhún, chi sa sɨquɨ̄ jeē cuní rō cuajníñu ró. Te nasūu jéē ndacu nīhin ró jniñu nuū ñáyuu cándito ró, chi sa nducú ró cuu ró ɨɨn ejemplo nuū i jeē cácuu i lanchi ya. Yūcuán na te quɨvɨ̄ quénda ndijin maá Yaā cúu Pastor cujéhnu nuū rohó tée cácuu pastor lanchi ya, te cuāha ya premio nuū rō jijnáhan ró jéē yóhyo luu te ma náā cuɨtɨ.
Te suni róhó táca tée suchí, na cuándetū rō nuū tāca tée jéhnu jiñā. Te ndɨhɨ róhó ñáyuu cácandíje, cuandetū rō nuū jnáhan ró, te cani suchí ni rō. Chi suhva cáhán tutu:
Yaā Dios jésɨ yā nuū ñáyuu casáha téyɨ́ máá,
te vāha ni yā chíndéé ñáhán yá ñayuu casáha suchí máá.
Achí. Núu súcuan te na cáni suchí ni rō, chi cáyɨhɨ ró ndaha Yaā Dios jeē jnɨ́ɨ poder. Te sájéhnu ya rohó, na jínú maá quɨ́vɨ̄. Tāca jéē cánacani ndasɨ́ ni rō sɨquɨ̄, chihi ró ndaha máá yá te máá yá coto, chi ndíto ya rohó.
Te cájí na cóo xinī rō te ndito coo ni rō. Chi jexeén jeē jíto uhū rohó, jíca cuu ndúcú squɨ́vɨ róhó jíjnáhan ró núū cuéchi. Te xeēn gā sáha vēsú ndɨcaha jeē īyo ndáhyú. Te cuɨñɨ nīhin ró jéē ma cúndeyɨ́ jexeén jiín ró, te nīhin candíje ró jnúhun cúndáhú ni yā rohó. Chi cájini rō jeē suni súcuan cándoho hermano rō jeē cáyūcu nɨ́ɨ́ cáhnu ñayɨ̄vɨ́. 10 Te núu ni jīnu jeē ndoho ró jecu‑ni tiempo, te Yaā Dios chi sáha ya jeē ije vāha ni rō jiín jnúhun ya, jiín jéē cuɨ́ñɨ nīhin ró, te cuāha ya fuerza ini rō, te quendōo cutú ró nɨɨ́ cáni. Chi máá yá cúu jeē sáha tāca jéē váha yóhó, te ni cana ya yohó jéē cujéhnu luu yó jíín yá nɨɨ́ cáni, sɨquɨ̄ jeē nduú yó jiín Jesucristo. 11 Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya te jnɨ́ɨ ya poder nɨɨ́ cáni. Amén.
Saludo jeē sándɨ̄hɨ́
12 Jíní rī jeē Silvano cúu ɨɨn hermano jeē squícu vāha. Te máá de cuajeē nuū rō jiín carta yáha jéē ní tee ri jecu jnūhun. Te jíín yáha stɨ́hvɨ́ ni rī rohó, te cáhán rī jiín ró jeē ndaá cúu jeē tāca jéē váha ni sáha Yaā Dios rohó, suu stéén nuū rō jeē cundáhú ndije ni yā rohó. Te na cuɨ́ñɨ nīhin ró jíín jnúhun yáha.
13 Ñayuu cácandíje jeē cáyūcú ñuu Babilonia, jeē ní nacāji ya i nájnūhun ni nacāji ya rohó, cácahān i jeē sándeyɨ́ ni rō. Te Marcos, tēe cúu nájnūhun sēhe ri, suni súcuan cáhán de. 14 Te núu na cáhán rō jiín jnáhan ró, te techūhu mánī rō ndaha i.
Te na cóo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni ndɨhɨ ró jéē cáyɨhɨ ró ndaha Jesucristo. Súcuan na cóo. Amén.