CARTA UU JEE NI TEE SAN PEDRO APOSTOL NUU ÑAYUU CACANDIJE
1
Máá rí cúu Simón Pedro, te cúu ri mozo Jesucristo, te cúu ri apóstol jeē ní tají yá. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rō jijnáhan ró, jeē ni sáha Yaā Dios jeē ɨnuú‑ni jíín rí jijnáhan ri ni canihīn rō jnūhun luu váha jeē cácandíje yó yá. Chi Yaā ndaā cúu Yaā Dios, suu máá Jesucristo jeē jnáma yóhó. Te ñúhun ni rī jeē na sáha ga yā jeē váha ndasɨ́ róhó jíín jéē yóhyo coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō sɨquɨ̄ jeē cájecūhun vāha ni rō ndese Yaā cúu Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesús.
Sɨquɨ̄ ndese cánuú coo ñayuu cácandíje
Te Yaā Dios, jíín poder yā ni jēhe ya nuū yō tāca jéē sáha jeē cúu caca ndaā yō nuū yā jiín jéē chiñúhún váha yó yá. Chi ni steén yā maá yá nuū yō, chi cúu ya Yaā jeē ní cana yóhó, sɨquɨ̄ jeē yóhyo cújéhnu ya jiín táca jniñu jéhnu sáha ya. Jeē yúcuan ní jejnūhun ya tāca jéē yóhyo jéhnu yōhyo vāha sáha ya yohó, návāha jíín táca ún te nduu ró nájnūhun íyó máá yá, te cācu ró núū jníñu jeē cándiyo néé ni ñayuu casáha i ini ñayɨ̄vɨ yáha. Núu súcuan te na ndúcú ndéyɨ́ ró jiín jnúhun yáha. Te jeē cácandíje ró, te sɨquɨ̄ ún na chísóó ró jeē caca ndaā rō. Te jeē cájica ndaā rō, te sɨquɨ̄ ún chisóó ró jeē cóndɨhvɨ̄ ni rō jecūhun vāha ni rō. Te sɨquɨ̄ ún chisóó ró jeē casɨ rō modo jeē cuní maá ró. Te sɨquɨ̄ ún chisóó ró jnūhun cuandeyɨ́ ni rō, te sɨquɨ̄ ún chisóó ró jeē chiñúhún váha ró Yaā Dios. Te sɨquɨ̄ ún chisóó ró jeē cóo manī rō jiín jnáhan ró, te sɨquɨ̄ ún chisóó ró jeē cundáhú ni rō jnáhan ró.
Chi núu cayā tācá jniñu yáha jíín ró, te suu sáha jeē ma cótecu saá‑ni ró, chi sa quee vāha jniñu sáha ró, sɨ́quɨ̄ jeē cájecūhun ni rō ndese Yaā cúu Jitoho yō Jesucristo. Te ñayuu jeē tu cásáha jniñu yáha, nájnūhun jeē cáhīyo cuáá i, chi tu jécūhun ni i jnūhun ya, te je ni naa ni i jeē ni sándoo ya i tāca cuéchi ni casáha i ichi yátá. 10 Jeē yúcuan na ndúcú ndéyɨ́ ró hermano, návāha coo seguro jeē ní cana ya rohó jíín jéē ní nacāji ya rohó. Chi núu sáha ró táca jniñu yáha, te ma cáca yátá cuɨtɨ rō. 11 Yūcuán na te nune vāha ichi quɨ̄vɨ ró ini ñuu maá Jítoho yō Jesucristo, Yaā jnáma yóhó, nuū ndácu ya jniñu nɨ́ɨ́ cáni.
12 Jeē yúcuan ma jécuɨñɨ̄ rī sáha ri jeē núcūhun ni rō tāca jnúhun yáha, vēsú je cájini rō te cáhīin nīhin ró jíín jnúhun ndaā jeē cácandíje ró. 13 Chi jéni ni rī jeē iyó váha stɨ́hvɨ́ ni rī rohó vijna técu gā rī, návāha nucūhun ni rō. 14 Chi máá Jítoho yō Jesucristo ni castūhun yá nuū rī jeē tuá cotecu nahán rí ñayɨ̄vɨ yáha. 15 Jeē yúcuan na ndúcú ndéyɨ́ gá rī stɨhvɨ́ ni rī rohó, návāha núu je ni jihī rī, te níní nucūhun ni rō tāca jnúhun yáha.
Jeē ní cajito de jeē cujéhnu Cristo
16 Ná ni castéén rī jnūhun máá Jítoho yō Jesucristo nuū rō, ndese ndiji ya jiín poder yā, te tu ní cácahān rī ɨɨn cuento‑ni jeē ní catava ndichí ñáyuu. Chi ná ni cahīyo ri jiín yá xinī yúcu, te ni cajito jíín núū rī jeē tucu ni nduu ya jeē ní nduluu jéhnu ya. 17 Chi ni cajini rī jeē Tatá yō Yaā Dios ni cahān yɨñúhún yá jiín Jesús, te ni sajéhnu ya Jesús. Chi ichi ándɨvɨ́ ní quiji jnūhun luu, ni cahān Yaā Dios: Yāha cúu Sēhe ri jeē maní ndasɨ́ rí jiín, te cúsɨɨ̄ ni rī jiín, áchí yá. 18 Te ni cajini sōho ri jnūhun un jéē ni cáhān ichi ándɨvɨ́, chi ni cahīin ri jiín máá Jítoho yō xinī yúcu iī ún.
19 Te súcuan cájini yō jeē iyó ndáā ndije tāca jnúhun ni catee tēe ni canacani jnūhun ya nde jenahán. Te vāha jeē na chúhun ni rō jnūhun un jíjnáhan ró, chi suu cúu nájnūhun ɨɨn luz jeē cayú nuū néē, nde na cúndijin quɨvɨ̄ ndíji ya, te stéén yā ini anuá rō nájnūhun jeē ndíndēé lucero. 20 Te xīhna gā na jécūhun ni rō jeē ni ɨɨn jnūhun cáhán tutu iī, nasūu jéē súcuan‑ni ni cajeni ni tēe cúu. 21 Chi tāca tée ndoo jeē ní canacani jnūhun ya nde jenahán, tu ní cácahān cuɨtɨ de jnūhun jeē cúu ni maá de. Chi sa suhva ni canacani de jnūhun Yaā Dios jeē ni stéén Espíritu Santo nuū de.
Sɨquɨ̄ tēe cástéén jnūhun stáhú
(Judas 4‑13)