2
Te mēhñu ñáyuu Israel ún suni ni cahīyo tēe ni canacani jnūhun stáhú. Te suni súcuan coo tēe stéén jnūhun stáhú méhñu ró. Te squɨ́vɨ de jnūhun stáhú jéē tɨ́vɨ ñáyuu sáha. Te ni ma cuajnúhún de Jitoho yō jeē jnáma ya de, te súcuan sáha de jeē jnahnú ndetū yachī de. Te cuehē ñayuu condiquīn i modo neé jéē castéén de. Te sáha de jeē cahán neé ñáyuu sɨquɨ̄ jnúhun vāha ya jeē cúu ichi ndaā. Te sɨquɨ̄ jeē cándiyo ni de xūhún, te quende de xūhun ró sɨquɨ̄ jnúhun stáhú stéén de nuū rō. Te tu quíxín jnūndóho jnahnū ndetū de, chi nde jenahán je ndétu jnūhun ndonda ya sɨquɨ̄ cuéchi de.
Chi tu ní íne cáhnu ni Yaā Dios nuū tācá ndajéhé yā jeē ní casáha cuēchi, chi sa ni jnaa yā infierno cáyɨndihyū nuū néē, cánuhnī jiín cadena. Te ni chindihyū yā nde quɨvɨ̄ sándaā yā sɨquɨ̄. Te suni tu ní íne cáhnu ni yā nuū ñáyuu jenahán, chi sa ni scúun ya saū xeén sɨquɨ̄ ñáyuu ni casáha néé un. Te máá‑ni Noé, tēe ni nacani jnūhun ndaā, ni scácu ya de jíín úxā gā ñayuu. Te suni ni ndonda ya sɨquɨ̄ cuéchi ñayuu ñuu Sodoma jiín ñuu Gomorra, te ni cayū ñuu i ni nduu máá yáā na. Te súcuan cúu i ɨɨn ejemplo nuū tāca gá ñayuu sáha néé jéē quíji ga. Te ni scácu ya Lot, chi tēe ndaā ni cuu de, te ni cucuíhyá ndasɨ́ ni de ni jito de jniñu néé ní casáha ñayuu neé un. Chi tēe váha un ní condee de mēhñu ñáyuu ún, te ndɨquɨvɨ̄ ni nacani cuíhyá ni de jeē ní jini sōho de ni jito de tācá jniñu néé ní casáha i. Núu súcuan te máá Jítoho yō chi jnáma ya ñayuu cáchiñúhún núū yā, te núu vēji jnūndóho sɨquɨ̄ i. Te chíndihyū yā ñayuu casáha néé, návāha ndoho i castigo quɨvɨ̄ sándaā yā cuēchi i.
10 Te víhyá gā stóho ya tēe cásáha jniñu jnéhén jéē ndíyo néé ni de, te cácuu jéē ni de sɨquɨ̄ jníñu ndácu máá Jítoho yō. Nīhni ndasɨ́ ni de, te cáchundeyɨ́ ni de sáha de jeē cácuni maá de, te tu cáyūhú de cahān ndevāha de sɨquɨ̄ tāca jéē cácujéhnu nuū sucún. 11 Te ni máá ndajéhé jeē cáhīin nuū Jitoho yō, vēsú cácujéhnu ga yā jiín fuerza jiín jniñu ndíso ya, te tu cácahān ndevāha ya sɨquɨ̄ tāca jéē cácujéhnu ún.
12 Te tēe ún chi cácuu de nájnūhun quɨtɨ yúcú jéē ni jéconaā tɨ̄ jiín modo sáha tɨ, te cátahū tɨ̄ návāha nihīn ñayuu tɨ̄ cahni i tɨ. Chi cácahān neé de sɨquɨ̄ tāca jéē tu cájecūhun ni de. Te cuu de nájnūhun jíhí tācá quɨtɨ ún. 13 Te jeē ní castóho de ñayuu, suni súcuan nanihīn de ndoho de. Te cácusɨɨ̄ ni de jíín táca jéē cácajni ni de, te cásáha de tācá jniñu jeē cándiyo néé ni de. Te cácuu de tēe quini jeē casáha jniñu cúcanu ñayuu. Te jeē cándutútú de jíín ró vico ró, te níní cácusɨɨ̄ ni de jíín jniñu néé jniñu stáhú.
14 Te cándiyo ni de cájito de ñahan, te tu cájecuɨñɨ̄ de sáha de cuēchi. Te cástáhú de ñayuu tahya ni. Chi ni cacāan de jíín jnúhun ndíyo ni de tācá ndajníñu. Te tēe jnahnū ndetū cácuu de. 15 Te ni casana de, chi ni castóo de jnūhun jeē cúu ichi ndaā. Te ni candiquīn de modo Balaam, tēe ni nacani jnūhun nde jenahán, séhe Beor. Chi tēe un ní cusɨɨ̄ ni de nihīn de xūhun sɨ́quɨ̄ jnūhun néé jéē cahán de. 16 Te ɨɨn burro ni cahān tɨ̄ nájnūhun ɨɨn ñayuu, vēsú quɨtɨ ñɨhɨ́n cúu tɨ. Te ni cahān tɨ̄ nuū tée ún, te súcuan ni jesɨ tɨ̄ jeē ma quihín de cahān de tāca jnúhun néé stɨ́vɨ.
17 Te tāca tée súcuan chi cácuu de nájnūhun tesōco íchi, nájnūhun vicō jeē stechí táchī. Te jnahnū ndetū de quɨ̄vɨcoo de nuū néē nuū lúchi jnúú coyūcú de nɨ́ɨ́ cáni. 18 Chi yōhyo cásándúxí de máá de jíín jnúhun cácahān saá‑ni de. Te cánducú de squɨ́vɨ tucu de sava ñayuu nuū jniñu néé jniñu ndíyo ni. Te súcuan cástáhú de ñayuu jeē sa ní quenda i ni cācu i nuū ñáyuu casáha jniñu néé. 19 Te cácahān de jeē cáhīyo libre i sáha i ndese‑ni cúní maá i, te ni máá de tu cáhīyo libre de, chi cácuu de mozo nuū cuéchi, chi máni jniñu jnéhén cásáha de. Chi tācá jniñu jeē cúndeyɨ́ jíín ɨɨn tēe jeē sáha de, suu yūcuan ndúu de mozo nuū. 20 Chi núu je ni cajini de ndese Yaā cúu máá Jítoho yō Jesucristo, Yaā jnáma yóhó, te núu súcuan ni quenda de ni cācu de nuū jníñu jnéhén íyó ini ñayɨ̄vɨ́, te yūcuán na te núu ndɨ́vɨcoo tucu de nuū jníñu un jéē cúndeyɨ́ tucu jíín de, núu súcuan te néé gá quendōo de jeē sándɨ̄hɨ́ vēsú jeē xíhna ñúhún. 21 Chi vāha ga núu jeē tu ní cájini de jnūhun ichi ndaā nuú, vēsú jeē ní cajini de, te stóo tucu de jniñu ndoo jeē ní ndacu ya nuū de. 22 Chi cúndaā jiín de nájnūhun cáhán ɨɨn jnūhun jenahán: Ina ni nacaji tɨ̄ jeē ní ndujen tɨ. Te quɨnɨ̄ ní ndundoo, ni nacuchi tucu tɨ ndehyū, achí.
Sɨquɨ̄ jeē ndíji Jitoho yō