3
Ñánī mánī, yāha cúu carta uū jeē tée ri nuū rō. Te jíín ndɨndúú carta yáha cúní rī jeē nacani ni rō sɨquɨ̄ ndɨhɨ jeē váha ndaā jeē jéni ichí rí rohó. Te na núcūhun ni rō tāca jnúhun jeē ní canacani tēe ndoo Yaā Dios nde jenahán, jíín jniñu ní ndacu máá Jítoho yō, Yaā jnáma yóhó. Te suu cúu jeē ní castéén tēe cácuu apóstol nuū rō.
Te xīhna gā jnūhun yáha na jécūhun ni rō: Jeē nuū cuándɨhɨ quɨvɨ̄ te quijicoo tēe sácatā sɨquɨ̄ jnúhun ndaā yā, chi sáha de tācá jniñu néé jéē ndíyo ni maá de. Te cahān de jíjnáhan de: ¿Najehē cúu jeē tu ndíji Cristo nájnūhun ni jejnūhun ya? Chi nde quɨvɨ̄ ní cajihī jií yō te nde vijna, tu ndé sáma cuɨtɨ ndɨhɨ jeē iyó ndé ná ni jecōo ñayɨ̄vɨ́, achi de. Chi tu cácuni de jecūhun ni de jeē ndé jenahán ní cuvāha andɨvɨ́ jíín jnúhun ni cahān Yaā Dios. Te ni ndacu ya jniñu jeē na cúvāha ñayɨ̄vɨ jíín ndute, te mēhñú ndute ni nane ñuhun íchi. Te suni jíín ndute ni naa ñayɨ̄vɨ́ jenahán, chi ni ndaa ndute jeē ní cuun saū xeén. Te suni súcuan jíín jnúhun ni cahān Yaā Dios ni sátūhva ya jeē cayú andɨvɨ́ jíín ñáyɨ̄vɨ íyó vijna. Chi máá quɨ́vɨ̄ juicio te cayū ndɨhɨ, te jnahnū ndetū ñayuu ni casáha néé.
Te suni ma náā ni rō jnūhun yáha, ñánī mánī: Jeē nuū maá Jítoho yō chi ɨɨn quɨvɨ̄ cúu nájnūhun mil cuiyā, te mil cuiyā cúu nájnūhun ɨɨn quɨvɨ̄‑ni. Chi nasūu jéē cucuéé máá Jítoho yō sɨquɨ̄ jnúhun ni jejnūhun ya, nájnūhun cájeni ni sava ñayuu. Chi sa suhva íyó paciencia ni yā nuū yō, chi tu cúní yā jeē jnahnú ndetū ni ɨɨn yó, chi sa cúní yā jeē ndɨhɨ yó nacani ni yō stóo yó cuéchi yó.
10 Te quɨvɨ̄ ndíji máá Jítoho yō, ɨɨn sanaa‑ni te quee, nájnūhun ɨɨn sanaa‑ni te quée ñacuīhná jecuáā. Te quɨvɨ̄ ún chi nɨ̄hɨn ndasɨ́ andɨvɨ́, te naa‑ni. Te ndɨhɨ jeē iyó andɨvɨ́ chi naa sáha ñuhūn. Te ñayɨ̄vɨ jíín táca jéē iyó ini, ndɨhɨ cayū.
11 Te núu súcuan naa tācá un, te cánuú ndasɨ́ jéē coo ndoo ánuá rō te chiñúhún váha ro yá jijnáhan ró. 12 Te condetu ró te condɨhvɨ̄ ni rō jeē na quée yachī quɨvɨ̄ ndíji Yaā Dios. Te quɨvɨ̄ ún cayū andɨvɨ́ te naa‑ni, te tāca jéē iyó chi ndute sáha yáñuhūn. 13 Te máá yó chi cándetu yó andɨvɨ́ jéé jíín ñáyɨ̄vɨ jéé, chi súcuan ni jejnūhun Yaā Dios. Te yūcuán chi máni jniñu ndaā jiín jniñu váha coo.
14 Núu súcuan, ñánī mánī, níní jéē cándetu ró jéē squícu tācá jniñu yáha, te na ndúcú ndéyɨ́ ró návāha quɨvɨ̄ ndíji ya te nihīn yā rohó jéē cáyūcu mánī rō, te coo ndoo ró jéē tú na cuēchi ró. 15 Te na jécūhun ni rō jeē sɨquɨ̄ jeē iyó paciencia ni maá Jítoho yō, jeē yúcuan cácu yó. Chi hermano yō Pablo jeē maní yō jiín, suni súcuan ni tee de nuū rō, chi súcuan ni steén Yaā Dios jnūhun ndíchí yá nuū de. 16 Te cáhán de sɨquɨ̄ jnúhun yáha núū tāca carta jeē ní tee de. Te nuū carta de un íyó jecu jnūhun jeē yɨɨ́ jécūhun ni yō. Te ñayuu tu jécūhun ni jiín ñáyuu tu íje jíín jnúhun cándíje, cánasama i modo steén jnūhun yɨɨ́ un, nájnūhun násama i jeē cahán sava ga tutu iī. Te súcuan sáha i jeē jnahnú ndetū maá i.
17 Te róhó ñánī mánī, vijna te je ni cajini rō ndese coo tācá jniñu yáha. Núu súcuan te coto má condiquīn rō jnūhun stáhú cástéén ñayuu casáha néé. Chi núu tuú te snáā rō jnūhun cáhīin nīhin ró jíín. 18 Chi sa na cóndɨhvɨ̄ gā ni rō cuni rō ndese Yaā cúu máá Jítoho yō Jesucristo, Yaā jnáma yóhó. Te na íje ga ni rō jiín jnúhun cúndáhú ni yā rohó. Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya nde vijna jíín nɨ́ɨ́ cáni. Súcuan na cóo. Amén.