CARTA ƗƗN JEE NI TEE SAN JUAN APOSTOL NUU ÑAYUU CACANDIJE
1
Jnūhun cotecu yō nɨɨ́ cáni
Jnūhun cátee ri cuajeē nuū rō jijnáhan ró cúu jnūhun máá Yaā jeē je íyó ndé ná tu jecōo tāca jéē iyó. Te ni cajini sōho ri jeē ni cáhān yā, te ni cajito jínúū rī yā, chi ni cajito vāha ri nuū yā, te ni cajnɨɨ ri yā. Te máá yá cúu Jnūhun cotecu yō nɨɨ́ cáni. Chi Yaā yáha jéē sáha ya jeē cótecu yō, ni quenda ndijin yā. Te cácahān rī jnūhun ya, chi ni cajito ri yā. Te cácastūhun rí nuū rō jijnáhan ró sɨ́quɨ̄ Yaā cúu Jnūhun cotecu yō nɨɨ́ cáni, Yaā ni condee jiín Tátá yō Yaā Dios, te ni quenda ndijin yā nuū rī jijnáhan ri. Jeē ní cajito ri jiín jéē ní cajini sōho ri, yūcuan cúu jeē cácastūhun rí nuū rō, návāha coo ɨnuú ni rō jiín yó jijnáhan yó. Te jendaá chi cáhīyo ɨnuú ni yō jiín máá Tátá yō Yaā Dios jiín Séhe ya Jesucristo. Te jnūhun yáha cátee ri cuajeē nuū rō, návāha cusɨɨ̄ teyɨ́ ni rō jijnáhan ró.
Yaā Dios cúu luz
Te yāha cúu jnūhun ni steén Jesucristo nuū rī, te vijna cácastūhun rí nuū rō: Yaā Dios cúu luz, chi yōhyo ndaā yā, te tú cuɨtɨ na jniñu néé íyó jíín yá. Núu cácahān yō jeē cáhīyo ɨnuú ni yō jiín yá, te núu cájica yó nájnūhun nuū néē jeē sáha yó jniñu néé, núu súcuan te cástáhú yó, te nasūú jniñu ndaā casáha yó. Te núu cájica yó jíín luz yā jeē casáha yó jniñu ndaā, nájnūhun íyó máá yá jiín luz yā jeē sáha ya jniñu ndaā, yūcuán na te cáhīyo ɨnuú ni yō jiín táca jnáhan yó. Te nɨñɨ̄ maá Séhe ya Jesucristo sándoo yóhó núū ndɨhɨ cuēchi yó.
Núu cácahān yō jeē tú na cuēchi yó, te cástáhú yó maá yó jeē jéni ni yō súcuan, te tu ñúhun jnūhun ndaā ini yō. Te núu nacani ndaā yō cuēchi yó núū yā, te cone cáhnu ni yā nuū cuéchi yó, te sándoo ya yohó ndɨhɨ jeē neé cásáha yó. Chi jíní yō jeē Yaā vāha Yaā ndaā cúu ya. 10 Te núu cácahān yō jeē tú na cuēchi yó, te nájnūhun sáha yó jéē Yaā stahú cúu ya, te tu cándíje ndije yó jnúhun ya.
Cristo cúu Yaā cahán jehē yō