2
Tāca jnúhun yáha tée ri cuajeē nuū rohó jéē cácuu ró nájnūhun sēhe ri, návāha ma sáha ró cuéchi jíjnáhan ró. Te núu ndé ɨɨn ró ní sáha cuēchi, te íyó máá Yaā cahán jehē yō nuū maá Tátá yō Yaā Dios. Jesucristo Yaā ndaā cúu ya. Te ni socō yā maá yá jeē ndahva yā cuēchi yó, te nasūu cuéchi máá‑ni yó, chi suni cuēchi ñayuu nɨɨ́ ñáyɨ̄vɨ́.
Núu squícu yó jniñu ndácu Yaā Dios nuū yō, jíín yúcuan cúcáhnu ni yō jeē jiní ndije yó ndese Yaā cúu ya. Te núu cáhán ɨɨn ñayuu: Ruhū chi jíní rī ndese Yaā cúu ya, te núu tu squícu i jniñu ndácu ya, núu súcuan te stáhú i, te tu cáhán i jnūhun ndaā. Te sa ñayuu squícu jnūhun ya, je ni ije vāha ni i jeē maní i jíín yá. Súcuan te cuni yō núu ndúú yó jiín yá chí tuú. Núu cáhán ɨɨn ñayuu jeē nduú i jíín yá, cánuú jéē caca ndaā i nájnūhun ni jica Jesucristo.
Jniñu jéé ndácu ya nuū yō
Hermano, nasūú ɨɨn jniñu jéé ndácu ri nuū rō jeē cahán rī jeē na cúndáhú ni rō jnáhan ró. Chi jniñu jeē je cájini rō nde ná ni quejéé ró candíje ró cúu. Te jniñu yáha jeē ndácu ya, vēji nde jenahán, te suu cúu jnūhun ni cajini sōho ró ndé quɨvɨ̄ ní quejéé ró candíje ró. Te vēsú súcuan, te níní jniñu jéé cúu, te jniñu ndaā cúu nuū Cristo jiín núū maá ró jijnáhan ró. Chi je cuayāha jniñu néé jéē iyó núū néē, te je stéén maá luz ndaā ini anuá yō vijna.
Núu ɨɨn ñayuu cahán i jeē jíca i jíín luz yā, te núu jíto uhū i jnáhan i, ñayuu ún chi jíca ga i nájnūhun nuū néē jiín cuéchi. 10 Te ñayuu jeē cundáhú ni jnáhan, chi jíca i jíín luz yā, cúu jeē sáha i jniñu váha. Te ni ɨɨn ma cúu sáha jeē quɨ́vɨ i cuēchi. 11 Te ñayuu jíto uhū jnáhan, chi íyó i nuū néē, te jíca i nuū néē. Te tu jíní i ndé chi quíhín i, chi nuū néē un ní jesɨ jeē tu jécūhun ni i.
12 Róhó jéē cácuu sēhe, tée ri jnūhun yáha cuájeē nuū rō, chi jeē sɨquɨ́ Jesucristo te ni ine cáhnu ni Yaā Dios nuū cuéchi ró. 13 Róhó tátá jijnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi cájini rō ndese Yaā cúu Yaā iyó ndé xīhna ñúhún. Róhó tée suchí jíjnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi ni cacundeyɨ́ ró jeē tu ní cúu squɨ́vɨ jexeén rohó cuéchi.
Róhó jéē cácuu sēhe, tée ri jnūhun yáha cuájeē nuū rō, chi cájini rō ndese Yaā cúu máá Tátá yō Yaā Dios. 14 Róhó tátá jijnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi cájini rō Yaā iyó ndé xīhna ñúhún. Róhó tée suchí jíjnáhan ró, suni tée ri nuū rō, chi cáhīin nīhin ró, te cácandíje ró jnúhun Yaā Dios, te ni cacundeyɨ́ ró sɨ́quɨ̄ jéxeén.
15 Ma cutóó ni rō sɨquɨ̄ ñayɨ̄vɨ́, ni tāca jéē iyó ini ñayɨ̄vɨ́. Chi núu ndé ñáyuu cutóó ni i sɨquɨ̄ ñayɨ̄vɨ́, ñayuu ún tu íyó mánī i jíín Tátá yō Yaā Dios. 16 Chi tāca jéē cúu cuenta ñayɨ̄vɨ́, nasūu ndé nuū Tatá yō Yaā Dios vēji, chi cuenta ñayɨ̄vɨ cúu. Te yūcuan cúu tāca jéē cájni ni yō jeē cuní modo neé máá yó, jíín jéē ndíyo ni yō jeē jíto yó núū, jiín jéē sandúxí yó maá yó sɨquɨ̄ ndajníñu névāha yó. 17 Te cuandɨhɨ ñayɨ̄vɨ jíín táca jéē ndíyo néé ni yō. Te ñayuu casáha jeē cuní maá Yaā Dios, chi cotecu i nɨ́ɨ́ cáni.
Jnūhun ndaā jiín jnúhun stáhú
18 Róhó jéē cácuu nájnūhun sēhe ri, cáhán rī jiín ró jeē cuandɨhɨ quɨvɨ̄. Te je ni cajini jnūhun ró jéē quíji máá tée cuu contra sɨquɨ̄ Cristo. Te nde vijna je ni canecoo cuehē tēe jeē cácuu contra sɨquɨ̄ Cristo. Te jeē yúcuan jíní yō jeē cuándɨhɨ quɨvɨ̄. 19 Mēhñu máá yó ni quendacoo de, te nasūu jnáhan yó cácandíje cácuu de. Chi núu jeē jnáhan yó cácuu de, te quendōo de jíín yó nuú. Te ni quenda de cuangoo de, návāha cuni cají yó jéē násūu jnáhan yó cácuu ndɨhɨ de.
20 Te máá ró jijnáhan ró, chi Cristo ni jēhe ya Espíritu Santo, ndeé yá ini anuá rō, te jeē yúcuan cájini rō jnūhun ndaā. 21 Núu súcuan te tée ri yāha cuájeē nuū rō, sɨquɨ̄ jeē cájini rō jnūhun ndaā, nasūu sɨ́quɨ̄ jeē tu cájini rō. Te cájini rō jeē tú na jnūhun stáhú íyó nuū jnúhun ndaā.
22 ¿Ndé ɨɨn cúu jeē cahán máni jnūhun stáhú? Suu tēe jeē cahán jeē Jesús, tu cúu ndije ya Cristo, Yaā ní tají Yaā Dios. Yūcuan cúu tēe jeē cúu contra sɨquɨ̄ Cristo, chi tu jéjnúhún de máá Tátá yō Yaā Dios jiín Séhe ya. 23 Tāca ñáyuu jeē tu jéjnúhún i Sēhe ya, suni tu íyó máá Tátá jiín i. Te ñayuu jeē jejnúhún i Sēhe ya, suni íyó máá Tátá jiín i.
24 Núu súcuan te chuhun vāha ni rō maá jnúhun ni cajini sōho ró ndé jeē xíhna ñúhún. Te núu ñúhun vāha ni rō jnūhun ní cajini sōho ró ndé jeē xíhna ñúhún, yūcuán na te suni ndúú ró jiín máá Tátá yō jiín Séhe ya. 25 Te yāha cúu jnūhun jeē ni jéjnūhun Jesucristo nuū yō: jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni sáha ya.
26 Jnūhun yáha ní tee ri nuū rō jeē cástūhun rí sɨquɨ̄ ñáyuu cánducú stáhú róhó. 27 Te máá ró jijnáhan ró, chi ni jēhe Jesucristo Espíritu Santo, ndeé yá ini anuá rō. Te jeē yúcuan tu jíni ñúhún jéē steén ni ɨɨn ñayuu nuū rō ndé vé cúu jendaá, chi máá Espíritu cúu jeē steén ndɨhɨ nuū rō, te stéén yā jnūhun ndaā, chi tu stáhú cuɨtɨ yā. Núu súcuan te caca ndúú ró jiín Cristo, nájnūhun stéén Espíritu nuū rō.
28 Séhē jijnáhan ró, vijna te na cáca ndúú ró jiín Cristo, návāha núu na quénda ndijin yā, te ma yūhu yó, ni ma cúcanu yō nuū yā quɨvɨ̄ ndíji ya. 29 Chi je cájini rō jeē Yaā ndaā cúu Jesucristo, te suni na jécūhun ni rō jeē tāca ñáyuu casáha jniñu ndaā, sēhe Yaā Dios cácuu i.
Jnūhun ñayuu cácuu sēhe Yaā Dios