3
Nacā jeē yóhyo ni cundáhú ni Tatá yō Yaā Dios yohó, chi ni nihīn yō jnūhun cuu yó séhe ya, te suu cúu ndije yó. Jeē yúcuan, ñáyuu ñayɨ̄vɨ́ tu cájini i jeē cúu yó séhe ya, chi tu jíní i ndese Yaā cúu máá yá. Ñánī mánī, vijna te cúu yó séhe Yaā Dios, te ná tu cuni yō ndese coo yó nɨ́ɨ́ cáni. Te je jíní yō jeē quɨvɨ̄ quénda ndijin Jesucristo, te nduu yó nájnūhun íyó máá yá, chi coto yó núū yā ndese íyó yá. Te tāca ñáyuu jeē súcuan ñúhun ni i, chi sándoo i ánuá i, nájnūhun íyó ndoo Jesucristo.
Te ñayuu casáha cuēchi, chi stɨ́vɨ i ley Yaā Dios. Chi núu sáha yó cuéchi, te stɨ́vɨ yó ley yā. Te je cájini rō jeē ní quiji Jesucristo ini ñayɨ̄vɨ návāha quende yā cuēchi yó. Te máá yá tú na cuēchi ya. Te tāca ñáyuu jeē nduú i jíín yá, tu cájica i jíín cuéchi. Te tāca ñáyuu cájica jíín cuéchi, tu jíní i ya, ni tu jécūhun ni i ndese Yaā cúu ya. Séhē jijnáhan ró, coto ró jéē ma stáhú ni ɨɨn i róhó. Chi na jécūhun ni rō jeē ñáyuu casáha jniñu ndaā, máá i cácuu ñayuu ndaā, nájnūhun íyó ndáā maá yá. Te ñayuu casáha cuēchi, máá i cácuu sēhe jexeén. Chi jexeén cúu jeē sáha cuēchi vēji nde jeē xíhna ñúhún. Jeē yúcuan ní quiji Sēhe Yaā Dios, jeē snáā yā tācá jniñu néé sáha jexeén.
Ni ɨɨn ñayuu jeē cúu sēhe Yaā Dios, tu jíca i jíín cuéchi, chi ni sáha Yaā Dios jeē ní nduu i nájnūhun íyó máá yá. Te ma cúu ga caca i jíín cuéchi, chi sēhe Yaā Dios cácuu i. 10 Súcuan cuni yō ndé ɨɨn cúu sēhe Yaā Dios jiín séhe jexeén: Tāca ñáyuu jeē tu sáha jniñu ndaā, jíín jéē tu cúndáhú ni jnáhan, nasūu séhe Yaā Dios cúu i.
Jeē na cúndáhú ni yō jnáhan yó
11 Yāha cúu jnūhun jeē ní cajini sōho ró ndé jeē xíhna ñúhún: jeē na cúndáhú ni yō jnáhan yó. 12 Te ma sáha yó nájnūhun ni sáha Caín, jeē ní cuu de sēhe jexeén, te ni jehni de ñani de. ¿Te najehē ni jehni de ñani de? Sɨquɨ̄ jeē ñani de ni sáha jniñu ndaā te máni jniñu néé ní sáha máá de.
13 Hermano jijnáhan ró, ma cunéé ni rō te núu ñayuu ñayɨ̄vɨ cáquɨtɨ̄ ni i nuū rō. 14 Te máá yó chi sɨquɨ̄ jeē cundáhú ni yō jnáhan yó, súcuan jíní yō jeē jé ni cācu yó jéē cótecu yō nɨɨ́ cáni. Te ñayuu jeē tu cúndáhú ni jnáhan, íyó i jíín jnúhun jnahnū ndetū i. 15 Chi tāca ñáyuu quɨtɨ́ ni nuū jnáhan, nájnūhun ñayuu jéhni ndɨ̄yɨ cúu i. Te cájini rō jeē ñáyuu jéhni ndɨ̄yɨ, ma nihín tahú i cotecu i nɨ́ɨ́ cáni. 16 Jeē ni jíhī Cristo jehē yō, yūcuan cúu jeē steén cají ndese cúu jnūhun cúndáhú ni. Te máá yó, chi suni súcuan jíni ñúhún cundáhú ni yō jnáhan yó vēsú na cúū yō jehē i. 17 Te núu névāha yó jéē cótecu yō ñayɨ̄vɨ́, te núu jíní yō jeē cúmanī nuū jnáhan yó, te núu tú cundáhú ni yō i cuāha yó jéē jíni ñúhún i, núu súcuan ¿te á íyó mánī yō jiín Yaā Dios, chi naún? 18 Séhē jijnáhan ró, ma cundáhú ni yō jiín máá jnúhun cáhán‑ni yó, chi sa suhva na cúndáhú ndije ni yō nde jiín jniñu sáha yó.
Ndese cucáhnu ni yō jeē váha sáha yó núū Yaā Dios
19 Te súcuan cundaā ni yō jeē squícu yó jnúhun ndaā, te cucáhnu ni yō jeē váha sáha yó núū yā. 20 Chi núu ánuá yō tú vāha sáha sɨquɨ̄ jeē iyó cuéchi yó, te Yaā Dios chi cújéhnu ga yā vēsú anuá yō, te jíní ndɨhɨ ya tācá un. 21 Núu súcuan ñánī mánī, núu vāha sáha ánuá yō sɨquɨ̄ jeē tú na cuēchi yó, yūcuán na te cúcáhnu ni yō jeē váha sáha yó núū Yaā Dios. 22 Te tāca jéē cacán yō nuū yā, te sáha ya jeē cahán yō, chi squícu yó jniñu ndácu ya te sáha yó jniñu jeē cúsɨɨ̄ ni yā. 23 Te yāha cúu jniñu ndácu ya: jeē na cándíje yó jéē ni sáha Sēhe ya Jesucristo jehē yō, jiín jéē na cúndáhú ni yō jnáhan yó, nájnūhun ni ndacu ya jniñu nuū yō. 24 Te tāca ñáyuu squícu jniñu ndácu Yaā Dios, ndúú i jíín yá, te ndéé yá ini anuá i. Te jíín máá Espíritu jeē ni jéhe ya jeē ndeé ini anuá yō, jíín yúcuan te jíní yō jeē ndeé Yaā Dios ini yō.
Jnūhun jeē véji nuū Espíritu jiín jnúhun cáhán contra Cristo