4
Ñánī mánī, ma candíje ró táca tée jéē cácahān de jeē jiín Espíritu Yaā Dios cánacani de jnūhun. Chi sa suhva coto ndee rō de, núu nde nuū Yaā Dios vēji jnūhun cácahān de, chí tuú. Chi ini ñayɨ̄vɨ́ je ni canecoo cuehē tēe cánacani jnūhun stáhú, te cácahān de jeē ndé nuū Yaā Dios vēji. Te súcuan nacuni rō ndé‑ni i cúu jeē jiín Espíritu Yaā Dios cahán: tāca ñáyuu jeē cácahān ndaā jeē ní quiji Jesucristo, ni nduu ya tēe, máá i cúu jeē jiín Espíritu Yaā Dios cácahān. Te tāca ñáyuu jeē tu cájejnúhún jeē súcuan ni nduu ya tēe, máá i chi nasūu jíín Espíritu Yaā Dios cácahān i. Chi sa suhva cácuu i contra sɨquɨ̄ Cristo. Te je ni cajini jnūhun ró jéē quíjicoo ñayuu súcuan, te vijna je cáhīyo i ini ñayɨ̄vɨ́.
Séhē jijnáhan ró, máá ró cácuu sēhe Yaā Dios, te je ni cacundeyɨ́ ró sɨquɨ̄ tée cástáhú un. Chi jéhnu ga cúu poder maá Yaā jeē ndeé ini rō, vēsú poder maá jéē ndeé jíín ñáyuu ñayɨ̄vɨ jéē castáhú. Máá i cácuu cuenta ñayɨ̄vɨ́, te jeē yúcuan cácahān i jnūhun cuenta ñayɨ̄vɨ́. Te ñayuu cácuu cuenta ñayɨ̄vɨ́, cájini nahín i jnūhun ún. Te máá yó chi sēhe Yaā Dios cácuu yó. Te ñayuu jeē cájini i ndese Yaā cúu Yaā Dios, máá i cájini nahín i jnūhun cácahān yō. Te ñayuu jeē násūu séhe Yaā Dios cácuu, máá i tu cájini nahín i jnūhun cácahān yō. Te súcuan nacuni yō ndé‑ni cúu jeē cahán jnūhun ndaā jiín ndé‑ni cúu jeē cahán jnūhun stáhú.
Máni jnūhun cúndáhú ni iyó jíín Yaā Dios
Ñánī mánī, na cúndáhú ni yō jnáhan yó, chi jnūhun cúndáhú ni, nde nuū Yaā Dios vēji. Te tāca ñáyuu cundáhú ni jnáhan, chi sēhe Yaā Dios cúu i, te jíní i ndese Yaā cúu Yaā Dios. Te ñayuu jeē tu cúndáhú ni jnáhan, tu jíní i ndese Yaā cúu Yaā Dios, chi máni jnūhun cúndáhú ni iyó jíín Yaā Dios. Súcuan ni steén Yaā Dios ndese cúndáhú ni yā yohó, chi ni tají yá Sēhe ya ni quiji ini ñayɨ̄vɨ yáha, vēsú mañúhún‑ni ya iyó, návāha cotecu yō nɨɨ́ cáni sáha ya. 10 Te yāha cúu jnūhun cúndáhú ni: nasūu jéē xíhna maá yó ni íyo manī yō jiín Yaā Dios, chi sa suhva máá yá cúu jeē ní cundáhú ni yā yohó. Te ni tají yá Sēhe ya ni quiji, návāha socō yā maá yá jeē quende yā cuēchi yó.
11 Ñánī mánī, núu súcuan ni cundáhú ni Yaā Dios yohó, te suni súcuan cánuú jeē cundáhú ni yō jnáhan yó. 12 Ni ɨɨn ñayuu tu ní jíto cuɨtɨ nuū Yaā Dios. Te núu cúndáhú ni yō jnáhan yó, te ndéé Yaā Dios ini anuá yō, te je ni ije vāha ni yō jiín jnúhun cúndáhú ni. 13 Te máá Espíritu Santo jeē ni jéhe ya jeē ndeé ini yō, máá yá steén jeē nduú yó jiín Yaā Dios, te ndéé Yaā Dios ini yō. 14 Te ni cajito ri te cácastūhun rí jeē maá Tátá yō ni tají yá Sēhe ya ni quiji návāha jnama ya ñayuu ñayɨ̄vɨ́. 15 Te núu ndé ñáyuu jejnúhún i jeē Séhe Yaā Dios cúu Jesús, te ndúú i jíín Yaā Dios, te Yaā Dios ndeé yá ini i.
16 Te máá yó, je ni jini yō te ni candíje yó jéē cundáhú ni Yaā Dios yohó. Chi máni jnūhun cúndáhú ni iyó jíín Yaā Dios. Te ñayuu cundáhú ni jnáhan, ndúú i jíín Yaā Dios, te ndéé yá ini anuá i. 17 Te súcuan cúu jeē íje vāha ni yō jiín jnúhun cúndáhú ni, návāha ma yūhu yó quɨvɨ̄ sándaā yā jniñu yó. Chi nájnūhun cúndáhú ni Cristo, suni súcuan cándāa máá yó ini ñayɨ̄vɨ yáha. 18 Te núu manī yō jiín yá, te tu yúhú yó nuū yā. Chi núu ni ije yó jíín jnúhun manī yō jiín yá, te tú na sɨquɨ̄ yuhú yó nuū yā. Chi jnūhun yúhú un cúu jeē yuhú yó ndoho yó castigo. Jeē yúcuan ñayuu cáyūhú chi ná tu ije vāha i jíín jnúhun manī i jíín yá.
19 Te yóhó chi manī ndasɨ́ yó jiín Yaā Dios, chi xīhna gā maá yá ni cundáhú ni yā yohó. 20 Te núu ɨɨn ñayuu cahán i jeē maní i jíín Yaā Dios, te núu quɨ́tɨ́ ni i nuū jnáhan i, núu súcuan te ñayuu stahú‑ni cúu i. Chi núu ɨɨn ñayuu tu íyó mánī i jíín jnáhan i jeē jíto i nuū, te ni ma cúu coo manī i jíín Yaā Dios jeē tu jíto i nuū yā. 21 Chi je ni ndacu ya jniñu yáha nuū yō: Ñayuu jeē maní i jíín Yaā Dios, suni na cóo manī i jíín jnáhan i.
Jeē cúndeyɨ́ yó sɨquɨ̄ jeneé íyó ini ñayɨ̄vɨ́