5
Tāca ñáyuu jeē cácandíje i jeē Jesús cúu Cristo, Yaā ní tají Yaā Dios, máá i cácuu sēhe Yaā Dios. Te ñayuu manī jiín Yaā cúu Tátá, suni cácundáhú ni i ñayuu cácuu sēhe ya. Súcuan jíní yō jeē cundáhú ni yō ñayuu cácuu sēhe ya, núu manī yō jiín yá te squícu yó jniñu ndácu ya. Chi jeē squícu yó jniñu ndácu Yaā Dios cúu jeē maní yō jiín yá. Te jniñu ndácu ya chi tú vēyɨ. Chi tāca ñáyuu cúu sēhe Yaā Dios, cúndeyɨ́ i sɨquɨ̄ jeneé íyó ini ñayɨ̄vɨ́. Te jeē candíje yó jéē cundáhú ni yā yohó, yūcuan cúu fuerza jeē sáha jeē cúndeyɨ́ yó. Máá‑ni ñayuu jeē candíje jeē Jesús cúu Sēhe Yaā Dios, máá i cúu jeē cúndeyɨ́ sɨ́quɨ̄ jeneé íyó ini ñayɨ̄vɨ́.
Jnūhun cáhán ndaā sɨquɨ̄ Séhe Yaā Dios
Te jeē ní quiji Jesucristo ini ñayɨ̄vɨ́, chi ni jendute ya jiín ndute, te ni jetɨ nɨñɨ̄ yā jeē ni jíhī yā jehē yō. Te nasūu máá ɨɨn‑ni jeē ní jendute ya jiín ndute, chi suni ni jetɨ nɨñɨ̄ yā. Te máá Espíritu Yaā Dios cahán ndaā sɨquɨ̄ yā, chi nuū maá Espíritu vēji jnūhun ndaā. Chi ini andɨvɨ́ íyó únī jeē cácahān ndaā sɨquɨ̄ jnúhun yáha: máá Yaā cúu Tátá, jiín Yaā cúu Jnūhun, jiín Espíritu Santo. Te ndɨnúní yá, chi ɨɨn‑ni cúu ya. Te ini ñayɨ̄vɨ́ suni íyó únī jeē steén ndaā: máá Espíritu, jiín jéē ní jendute Jesús, jiín jéē ní jetɨ nɨñɨ̄ yā. Te ndɨnúní yáha, chi ɨnuú‑ni stéén sɨquɨ̄ yā. Te cájetáhú yó jnūhun cácahān ndaā tēe, te jéhnu ga cúu jnūhun cáhán maá Yaā Dios. Te jnūhun ni cahān yā cúu jnūhun sɨquɨ̄ Séhe ya. 10 Ñayuu cácandíje jeē Sēhe Yaā Dios cúu Jesús, je ni cacundaā ni i jnūhun yáha jeē ni cáhān Yaā Dios. Te ñayuu jeē tu cácandíje jeē ni cáhān Yaā Dios, nájnūhun cásáha i jeē Yaā stahú cúu ya, chi tu cácandíje i jnūhun ni cahān ndaā yā sɨquɨ̄ Séhe ya. 11 Te jnūhun ndaā un cúu jeē ni sáha ya jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni, te Sēhe ya ndíso jnūhun cotecu yō. 12 Ñayuu jeē iyó Séhe ya jiín i, je ni nihīn tahú i cotecu i. Te ñayuu jeē tu íyó Séhe ya jiín i, ma nihín tahú i cotecu i.
Jnūhun consejo jeē sándɨ̄hɨ́
13 Jnūhun yáha tée ri nuū rohó ñáyuu cácandíje Sēhe Yaā Dios, návāha cucáhnu ni rō jeē ni níhīn tahú rō cotecu rō nɨɨ́ cáni.
14 Te cúcáhnu ni yō Yaā Dios, chi jíní yō jeē núu na vé jicán yō nuū yā jeē suni cúní maá yá, te jíni nahín yá jeē jicán yō. 15 Te núu jíní yō jeē jíni nahín yá jeē jicán yō, núu súcuan te suni jíní yō jeē sáha ya jeē jicán yō.
16 Núu ɨɨn ñayuu jiní i jeē sáha jnáhan i cuēchi jeē násūu cuéchi jeē jnahnú ndetū i cúu, te na cácán tahú i nuū Yaā Dios, te cuāha ya jnūhun cotecu jnáhan i, te núu nasūu cuéchi jeē sáha jeē jnahnú ndetū i cúu. Iyó cuéchi jeē jnahnú ndetū i sáha, te tu cáhán rī jeē cacán tahú rō jehē ñayuu sáha cuēchi súcuan. 17 Tācá jniñu néé cúu cuēchi, te íyó cuéchi jeē násūu jéē jnahnú ndetū i cúu.
18 Te jíní yō jeē tāca ñáyuu cácuu sēhe Yaā Dios, tu jíca i jíín cuéchi. Chi Yaā cúu Sēhe Yaā Dios, ndíto vāha ya i. Te tú na vé cúu sáha jexeén jiín i.
19 Te jíní yō jeē séhe Yaā Dios cácuu yó. Te ñayuu nɨɨ́ ñáyɨ̄vɨ yɨ́hɨ i ndaha jexeén.
20 Te suni jíní yō jeē ní quiji Sēhe Yaā Dios, te ni sáha ya jeē jécūhun ni yō, návāha cuni yō ndese Yaā cúu máá Yaā ndaā. Te ndúú yó jiín Yaā ndaā, suu jíín máá Séhe ya Jesucristo. Máá yá cúu ndije Yaā ndaā, te máá yá sáha jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni. 21 Séhē jijnáhan ró, na cújiyo ró núū tāca jéē násūu Yaā ndaā cúu. Súcuan na cóo. Amén.