CARTA UU JEE NI TEE SAN JUAN APOSTOL
1
Jnūhun ndaā jiín jnúhun cúndáhú ni
Máá ná cúu tēe jéhnu ndíso jníñu, te tée ná carta yáha cuájeē nuū ni jéē cúu ní hermana ni nacāji Yaā Dios, jiín núū séhe ní jíjnáhan i. Te manī na jíín ní jijnáhan ní sáha jnūhun ndaā yā, te nasūu máá‑ni ná, chi suni tāca ñáyuu jiní jnūhun ndaā. Te manī na jíín ní jijnáhan ní sɨ́quɨ̄ jeē cácandíje yó jnúhun ndaā yā jeē iyó ini anuá yō, te coo jíín yó nɨɨ́ cáni. Te ñúhun ni na jéē Tatá yō Yaā Dios jiín Séhe ya Jitoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha níhín, te cundáhú ni yā nihín, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni ní, jíín jnúhun ndaā jiín jnúhun cúndáhú ni.
Yōhyo ni cusɨɨ̄ ni ná, chi ni jini na jéē sava sēhe ní cájica i jíín jnúhun ndaā, nájnūhun ni ndacu máá Tátá yō Yaā Dios jniñu nuū yō. Hermana, cáhán ndahú ná jiín ní jeē na cúndáhú ni yō jnáhan yó. Te jnūhun tée ná yáha cuájeē nuū ní, nasūú ɨɨn jniñu jéé sá ndácu ya cúu, chi jniñu ní ndacu ya nuū yō nde ná ni quejéé yó candíje yó cúu. Te jeē cundáhú ni yō jnáhan yó cúu jeē caca yó nájnūhun ni ndacu ya jniñu nuū yō. Te jniñu ní ndacu ya cúu jeē caca ní jíín jnúhun cúndáhú ni, nájnūhun ni cajini sōho ní ndé ná ni quejéé ní candíje ní.
Sɨquɨ̄ tēe cástáhú
Chi cuehē tēe cástáhú ni canecoo de nɨ́ɨ́ ñáyɨ̄vɨ́, te tu cájejnúhún de jeē ní quiji Jesucristo ni nduu ya tēe. Te tēe tu cájejnúhún súcuan, cácuu de tēe stáhú, te cácuu de contra sɨquɨ̄ Cristo. Coto ní jéē ma snáā ni táhū sɨquɨ̄ jniñu váha ni casáha ní, chi sa suhva jeē na níhín ni ndɨhɨ tahū ní.
Núu ndé ñáyuu jnɨ́ɨ ɨnga jnūhun, te tu quéndōo i jíín jnúhun ni steén Cristo, núu súcuan te tu íyó Yaā Dios jiín i. Te ñayuu quéndōo jíín jnúhun ni steén Cristo, chi íyó Tátá yō jiín i, te suni íyó Séhe ya jiín i. 10 Te núu jinū ɨɨn ñayuu vehe ní, te núu tu quíjnáhan jnūhun stéén i jíín jnúhun yáha, te ma cuáha ní jnúhun condee i vehe ní, ni ma cahán ni jnúhun ndeyɨ́ ni jiín i. 11 Chi ñayuu cahán jnūhun ndeyɨ́ ni jiín i, chíndéé ñájnáhan jíín i sɨquɨ̄ jníñu néé cásáha i.
Jnūhun sandɨ̄hɨ́
12 Iyó cuéhē gā jnūhun cahān na jíín ní jijnáhan ní, te tu cúní na tee ná núū tútu jiín tinta. Chi ñúhun ni na cuájeē ná coto jnáhan yó, te ndajnūhun yó, návāha cusɨɨ̄ ndasɨ́ ni yō.
13 Tāca séhe cuhū ní, ñahan jeē suni ni nacāji ya, cácahān i jeē sándeyɨ́ ni ní. Súcuan na cóo. Amén.