CARTA UNI JEE NI TEE SAN JUAN APOSTOL
1
Jeē jejnúhún de tēe nání Gayo
Máá rí cúu tēe jéhnu ndíso jníñu, te tée ri carta yáha cuájeē nuū rō, amigo Gayo, chi manī rī jiín ró sáha jnūhun ndaā.
Ñánī mánī, jícán tahú rī jeē vāha na quíhín tācá jniñu sáha ró, jíín jéē na cóo vāha ró, nájnūhun íyó váha ánuá rō jiín jnúhun ya. Yōhyo ni cusɨɨ̄ ni rī ná ni quecoo sava hermano te ni cacastūhún de nuū rī ndese vāha squícu ró táca jniñu ndaā, chi jíca ndaā rō. Tuá na ɨnga sáha jeē cúsɨɨ̄ gā ni rī, chi máni jeē nihín rī jnūhun jeē cájica ndaā ñayuu cácuu nájnūhun sēhe ri sɨquɨ̄ jeē ni scándíje ri i.
Ñánī mánī, yōhyo vāha sáha ró jéē chindéé ñáhán ró tācá hermano, te víhyá gā núu tēe ñuu jicá cácuu de. Chi tēe un ní canacani de jnūhun nuū ñáyuu cácandíje yāhá, ndese cúndáhú ni rō de. Te jícán rī jeē chindéé ñáhán gá rō de, núu na vé jíni ñúhún de jeē caca ga de ichi nuū quihín de, nájnūhun nújnahan ni Yaā Dios. Chi tēe un ní quendacoo de cájica de sɨquɨ̄ jníñu Jesucristo. Te tú na vé cáquihin de nuū ñáyuu jeē tu jíní jnūhun Yaā Dios. Jeē yúcuan cánuú coto yó de, chindéé ñáhán yó de jeē cánacani de jnūhun ndaā.
Sɨquɨ̄ jeē tú vāha sáha Diótrefes
Je ni tee ri ɨɨn carta nuū ñáyuu cácandíje jiñā. Te Diótrefes, tu jétáhú de jnūhun cáhán rī, sɨquɨ̄ jeē cuní de cujéhnu máá de nuū i. 10 Jeē yúcuan, núu na jéé rī te cahān rī nuū de sɨquɨ̄ jníñu sáha de, chi yōhyo sájnúhún de te cáhán de jnūhun stáhú sɨ́quɨ̄ rī jijnáhan ri. Te nasūu máá yúcuan‑ni sáha de, chi suni tu jétáhú de tācá hermano jéngoo nuū de, te jésɨ de jeē ma cuátáhú ñáyuu nuū tācá hermano un. Te ñayuu cájetáhú nuū hermano un, quénehen de i nuū cándutútú ñayuu cácandíje.
11 Ñánī mánī, ma ndácu ró ñáyuu casáha jniñu néé, chi sa suhva ñayuu casáha jniñu váha. Chi sēhe Yaā Dios cácuu ñayuu casáha jniñu váha. Te ñayuu casáha jniñu néé, tu cájini i ndese Yaā cúu Yaā Dios.
Jeē cácahān i jeē vāha sáha Demetrio
12 Tāca ñáyuu chi cácahān i jeē vāha sáha Demetrio. Te jniñu ndaā jeē sáha de, stéén jeē tée ndaā cúu de. Te suni súcuan cácahān maá rí, te cájini rō jeē iyó ndáā jnūhun cáhán rī.
Jnūhun sandɨ̄hɨ́
13 Iyó cuéhē gā jnūhun cahān rī jiín ró, te tu cúní rī tee ri jiín tinta jiín pluma. 14 Chi ñúhun ni rī cuajeē yachī rī coto jnáhan yó, te ndajnūhun yó.
15 Te ñúhun ni rī jeē na cóo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō. Tācá amigo yō yāha cácahān i jeē sándeyɨ́ ni rō. Te suni cahān rō jiín ɨɨn ɨɨn amigo jiñā jeē sándeyɨ́ ni i, áchí rí, te cocahān yō.