CARTA JEE NI TEE SAN JUDAS APOSTOL NUU ÑAYUU CACANDIJE
1
Máá rí cúu Judas ñani Jacobo, te mozo Jesucristo cúu ri. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu jeē ní cana máá Tátá yō Yaā Dios, te ni sáha ya jeē iyó ndoo íyó íī rō nuū yā jeē cácuu ró ñáyuu manī yā jíín. Te Jesucristo ndíto vāha ya rohó jéē cáyɨhɨ ró ndaha ya. Te ñúhun ni rī jeē na cúndáhú gá ni yā rohó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō, te coo manī ndasɨ́ yá jiín ró, te na ndúcuehē gā tāca jéē yáha núū rō.
Sɨquɨ̄ tēe cástéén jnūhun stáhú
(2 Pedro 2.1‑17)
Ñánī mánī, yōhyo ní cuu ni rī tee ri nuū rō sɨquɨ̄ jnúhun ni jnama ya rohó jíín rúhū jijnáhan yó. Te ni jini rī jeē cánuú gá tee ri carta jeē stɨhvɨ́ ni rī rohó návāha nducú ndéyɨ́ ró jeē ma cásɨ ñayuu nuū jnúhun cácandíje yó. Te jnūhun ún chi je ni jēhe ya ɨɨn jínu‑ni nuū tāca ñáyuu maá yá. Chi sava tēe ni castáhú de róhó ní quɨ̄vɨcoo de mēhñu ró. Te tēe ún chi nde jenahán je cáhán tutu iī jeē jnahnú ndetū de sɨquɨ̄ jníñu cásáha de. Cácuu de tēe ndevāha, chi cácahān de jeē vāha ni Yaā Dios, te jeē yúcuan vetū‑ni sáha de jniñu néé, cácahān de. Te tu cájejnúhún ndije de Jitoho yō Jesucristo jiín Yaā Dios, jeē mañúhún‑ni ya cujéhnu nuū yō.
Te vijna chi vēsú je cájini vāha ró, te cúní rī jeē na núcūhun ni rō ndese ni sáha máá Jítoho yō. Chi ni jnama ya ñayuu Israel jenahán, ni chindéé ñájnáhan ya i jeē ní jinu i ini ñuu tatú Egipto cuahān i. Te vēsú súcuan te cuéé gá te ni snáā yā sava i jeē tu ní cácandíje i. Te suni nucūhun ni rō sɨquɨ̄ ndajéhé yā jeē ní castóo jniñu ndíso, te ni castóo nuū ní ndeē andɨvɨ́. Te Yaā Dios ni chindihyū yā jijnáhan, te cándetu nde quiji quɨvɨ̄ cáhnu jeē sándaā yā jniñu. Te cánuhnī jiín cadena, cáyūcu nɨ́ɨ́ cáni nuū cunú núū néē. Te suni ni stóho ya ñayuu ñuu Sodoma jiín ñuu Gomorra jiín sava ga ñuu jeē ní īyo yajni, chi suni ni casáha néé i nájnūhun ni casáha tācá ndajéhé un ndé jenahán gá. Te máá i ni cajica jnéní i te ni casáha i tāca cuéchi néé ndasɨ́. Te ni canihīn i castigo ñuhūn jeē cayú nɨɨ́ cáni, te súcuan cúu i ɨɨn ejemplo nuū ndɨhɨ ñayuu.
Te tēe cástáhú jeē ní quɨ̄vɨcoo mēhñu ró, vēsú cájini de jeē súcuan ni sáha ya, te cájeni cāhá ni de, te cásáha jnéhén de yɨquɨ cúñu de, te cásquéhichī ni de tēe cándacu jniñu Jitoho yō, te cácahān ndevāha de sɨquɨ̄ tāca jéē cácujéhnu nuū sucún. Te nasūu súcuan ní sáha ndajéhé Miguel, vēsú ndajéhé cujéhnu ga cúu ya. Chi tu ní cáhán ndevāha ya ni tu ní ndácunehen ya cuēchi sɨquɨ̄ jexeén ná ni casásáhán jnáhan ya jiín jéxeén un jeē sɨquɨ́ yɨquɨ cúñu Moisés ná ni jihī de. Chi suhva‑ni ni cahān yā: Máá Yaā Dios, Yaā cúu Jitoho, cuxeēn yā nuū rō, ni achi Miguel. 10 Te tēe cástáhú yáha chi cácahān neé de sɨquɨ̄ tāca jéē tu cájecūhun ni de. Te tāca modo cánevāha de sɨquɨ̄ jeē sá cáa de, nájnūhun quɨtɨ yúcú jéē sá cáa tɨ, suu yūcuan sáha jeē jnahnú ndetū de.
11 Nacā xeēn ndoho de núu súcuan, chi tu cájetáhú de Yaā Dios, nájnūhun jeē tu ní jétáhú Caín. Te sɨquɨ̄ jeē cácuni de nihīn de xūhún te cástéén de jnūhun stáhú, nájnūhun ni sáha Balaam. Te jnahnū ndetū de nájnūhun Coré, tēe ni jihī sɨquɨ̄ jeē ní cunīhni ni de. 12 Tēe yáha núu cándutútú de jíín ró jeē cáyeji manī rō, te cásáha de jniñu cúcanu rō. Chi cáyeji cájihi sɨɨ̄ ni de, te tu cásáha de cuenta ndese caji ɨnga ñayuu, chi máni máá de ndɨ́hvɨ́ ni de caji vāha de. Te cácuu de nájnūhun vicō íchi jéē stechí táchī. Te suni cácuu de nájnūhun yujnu jeē tu jéhe ndehē maá tiempo. Te cácuu de nájnūhun yujnu jeē ní quenda nde jiín yoho, te tú cuɨtɨ gā na modo nane numa. 13 Te nájnūhun jeē jisó cóyo ndute mar te cáne tiñū, súcuan jícu de jíín jniñu néé jéē cúu jnūhun canu. Te cácuu de nájnūhun quɨ̄mɨ jeē ní sana ichi. Te je íyó túhva nuū néē nuū lúchi jnúú coyūcú de nɨ́ɨ́ cáni.
14 Te jeē ní yāha iñū yucūn Adán, te ni cacu Enoc, te ni nacani de jnūhun jeē ni stéén Yaā Dios nuū de sɨquɨ̄ tāca tée yáha, áchí de: Máá Jítoho yō ni steén yā nuū rī jeē ɨɨn quɨvɨ̄ te quiji ya jiín cuéhē mil ñayuu maá yá. 15 Te sándaā yā jniñu tāca ñáyuu, te snáhnú ndetū yā tāca ñáyuu casáha néé. Chi máni jniñu néé cásáha i sɨquɨ̄ jeē canéé máá i, te cácahān i cuehē jnūhun ndevāha sɨquɨ̄ yā. Ni achi Enoc. 16 Tāca tée yáha máni cácahān sōó de, te cácahān de sɨquɨ̄ ñayuu. Te máni jeē cúsɨɨ̄ ni maá de cánducú de. Te cácahān de jeē tée téyɨ́ cácuu de, te cácahān yɨñúhún de jíín ñáyuu návāha nihīn de jecu nuū i.
Jeē stɨhvɨ́ ni Judas ñayuu cácandíje
17 Te máá ró jijnáhan ró ñánī mánī, na núcūhun ni rō jnūhun jeē jé ni canacani tēe cácuu apóstol maá Jítoho yō Jesucristo. 18 Chi ni cacahān de: Nde nuū cuándɨhɨ quɨvɨ̄ te quijicoo tēe sácatā sɨquɨ̄ jnúhun ndaā yā, te sáha de tācá jniñu néé jéē ndíyo ni maá de. Súcuan ni cacastūhún apóstol. 19 Tēe un cúu jeē casásɨ́ɨn ñayuu. Te máni cándɨhvɨ̄ ni de tāca jéē cutɨ́ndɨ́ ni maá de, chi tu ndéé Espíritu yā jiín de.
20 Te máá ró ñánī mánī, na íje vāha ni rō jiín jnúhun ndoo ndasɨ́ jéē cácandíje ró. Te cacān tahú rō jiín fuerza Espíritu Santo. 21 Te quendōo nīhin ró jíín jnúhun jeē cundáhú ni Yaā Dios rohó. Te condetu ró quɨ́vɨ̄ jeē cótecu rō nɨɨ́ cáni sáha máá Jítoho yō Jesucristo sɨquɨ̄ jeē cundáhú ni yā rohó.
22 Te sava ñayuu jeē cájeni sɨquɨ́ ni, nducú ró modo scandíje ró i. 23 Te sava ga i chi nducú ndéyɨ́ ró jeē cácu i nuū cuéchi i, jeē nájnūhun stáa ró i nuū ñuhún. Te cundáhú ni rō i jnama ró i, te coto ró máá ró, te cuquini ni rō coto ró nde sahma i jeē ní cujnéhén jíín jniñu néé cásáha i.
Jnūhun cújéhnu Yaā Dios nɨɨ́ cáni
24 Te Yaā Dios chi máñúhún‑ni máá yá cúu Yaā ndichí, Yaā jnáma yóhó. Te íyó poder yā jeē coto ya rohó jéē ma quɨ́vɨ ró cuéchi, jíín jéē sáha ya jeē cuɨ́ñɨ ró núū ndíndēe yá, te quɨvɨ̄ ún coo ndoo ró núū yā, te cusɨɨ̄ ndasɨ́ ni rō sáha ya. 25 Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya sɨquɨ̄ jeē ni sáha ya jiín Jítoho yō Jesucristo. Te na cáhán yō jeē cujéhnu téyɨ́ yá, te ndácu ya jniñu jíín poder jeē ndíso ya nde jenahán ndasɨ́ jíín ndé vijna jíín ndé nɨɨ́ cáni. Súcuan na cóo. Amén.