JNIÑU QUIJI JEE NI JITO NDIJIN SAN JUAN
1
Jeē ni stéén Jesucristo tācá jniñu quiji
Jnūhun yáha cúu jeē ní cachi Yaā Dios nuū Jesucristo ndese coo tācá jniñu quiji, návāha nacastūhun yá nuū ñáyuu cácandíje jeē cácuu i mozo yā. Te stéén yā nuū i tācá jniñu jeē yachī coo. Te ni tají yá ndajéhé yā ni quiji ya ni steén ndijin yā jniñu un núū ruhū Juan jeē cúu ri mozo yā. Te máá rí cástūhun ndáā rī sɨquɨ̄ tāca jéē ní jito ri ún, te nácani ndaā rī jnūhun Yaā Dios jiín jnúhun jeē ní cahān ndaā Jesucristo.
Yōhyo ndetū ñayuu cahu tutu yáha, te suni yōhyo ndetū ñayuu cuni nahín jeē cáhu ñayuu tāca jnúhun yáha jeē ní cachi Yaā Dios, te chuhun ni i. Chi je cuacuyajni quɨvɨ̄ coo tācá jniñu yósó núū tútu yáha.
Jeē tée Juan carta nuū ndɨhúxá grupo ñayuu cácandíje
Máá rí cúu Juan, te tée ri jnūhun yáha cuájeē nuū rohó, ndɨhúxá grupo ñayuu cácandíje jeē cáyūcu Asia. Te ñúhun ni rī jeē maá Yaā Dios na sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō. Chi máá yá cúu Yaā iyó vijna, te ni īyo ya nɨɨ́ cáni, te coo ya nɨɨ́ cáni. Te ñúhun ni rī jeē suni súcuan sáha ndɨhúxá Espíritu jeē cáhīin ya yuhu mesa nuū ndácu Yaā Dios jniñu. Te ñúhun ni rī jeē suni súcuan sáha Jesucristo, Yaā cahán ndaā tāca jnúhun. Te xīhna gā maá yá ni natecu mēhñu ndɨ́yɨ. Te cújéhnu ya nuū tāca rey jeē iyó ñayɨ̄vɨ́. Te máá yá cúndáhú ni yā yohó, te ni nacate ya yohó núū cuéchi yó jíín nɨ́ñɨ̄ yā. Te ni sáha ya jeē ní nduu yó rey jiín sútū cájejníñu nuū Tatá yā Yaā Dios. Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya te jnɨ́ɨ ya poder nɨɨ́ cáni. Amén.
Cuni sōho jíjnáhan ró, chi ndiji Cristo jiín vícō. Te ndɨvii ñayuu coto i nuū yā, te nde jiín ñáyuu jeē ní castújí i ya. Te tāca raza ñayuu nɨɨ́ cáhnu ñayɨ̄vɨ́ ndahyū i jeē tu ní cácandíje i ya. Súcuan nahín coo.
Suhva cáhán maá Jítoho yō, Yaā jnɨ́ɨ ndɨhɨ poder: Máá rí cúu nájnūhun letra A xīhna ñúhún jíín letra Z jeē sándɨ̄hɨ́ na, chi máá rí ni squejéé ndɨhɨ te máá rí sínu, áchí máá Yaā iyó vijna, te ni īyo ya nɨɨ́ cáni, te coo ya nɨɨ́ cáni.
Jeē ní jito Juan jeē cujéhnu luu Cristo
Máá rí cúu hermano rō Juan jijnáhan ró. Te ɨnuú‑ni ndóho ri jnūndóho jíín ró sɨquɨ̄ jeē cácandíje yó Jesucristo, te ɨnuú‑ni ndácu Yaā Dios jniñu nuū yō, te ɨnuú‑ni jéndeyɨ́ ni yō sáha Jesucristo. Te sɨquɨ̄ jeē ní nacani ri jnūhun Yaā Dios jiín jéē ní cachi ndaā rī jnūhun Jesucristo, jeē yúcuan ní cajnɨɨ i ruhū cuenta preso, te ni cachune i ruhū isla jeē naní Patmos. 10 Te ɨɨn domingo ni jito ndijin rī jeē ni stéén maá Espíritu Santo nuū rī. Te ni jini sōho ri ɨɨn jeē cána jee nīhin ichi yátá rī nájnūhun jeē tɨ́vɨ trompeta. 11 Te ni cahān jiín rí:
Máá rí cúu nájnūhun letra A xīhna ñúhún jíín letra Z jeē sándɨ̄hɨ́ na, chi máá rí cúu Yaā iyó ndé xīhna ñúhún te coo ri nɨɨ́ cáni. Te na tée ró núū ɨɨn tutu tāca jéē cóto ró, te tají ró quihīn nuū ndɨhúxá grupo ñayuu cácandíje jeē cáyūcú i nɨ́ɨ́ cáhnu Asia, suu ini ñuu Efeso, jiín ñuu Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, jiín Laodicea. Achí.
12 Yūcuán na te ni ndicó cóto ri jeē cóto ri ndé ɨɨn cúu jeē cahán jiín rí. Te ná ni ndicó cóto ri te ni jito ri uxā candelero oro. 13 Te mēhñú ndɨhúxá candelero un índichi maá Yaā ní nduu tēe. Te ñúhun ya ɨɨn sahma cáni jeē jinú nde nuū jehé yā. Te núhní ɨɨn cinturón oro jicā yā. 14 Te ixi xíní yā chi yaa nájnūhun ixi lánchi, nájnūhun yuhvā volcán. Te tɨnūu ya ndíndēe nájnūhun yáñuhūn. 15 Te jehē yā xíñú jíto nájnūhun cāa cuaán jéē ni ndúhvā nuū horno. Te nɨ́hɨn ndasɨ́ cáhán yā, nájnūhun nɨ́hɨn cuehē yūte náhnu. 16 Te ndaváha ya jnɨ́ɨ ya uxā quɨ̄mɨ. Te yuhu ya quénda jeē cáa nájnūhun espada jeē xeén ndɨndúú lado, te suu cúu jnūhun ya jeē niní sándaā yā sɨquɨ̄ cuéchi. Te nuū yā cáa nájnūhun niāndii jeē nándii ndaxín.
17 Te ná ni jito ri yā te ni cotúú rí nuū jéhē yā nájnūhun jeē ni jíhī rī. Te ni soó yá ndaváha ya sɨquɨ̄ rī, te ni cahān yā:
Ma yūhu ró. Máá rí cúu Yaā iyó ndé xīhna ñúhún te coo ri nɨɨ́ cáni. 18 Te Yaā técu cúu ri. Chi ni jihī rī te ni natecu rī, te vijna chi técu rī nɨɨ́ cáni. Te máá rí jnɨ́ɨ poder sɨquɨ̄ cuéhyɨ̄ jéhni ñayuu jiín sɨ́quɨ̄ lugar nuū cáyūcu ánuá ndɨ̄yɨ. 19 Núu súcuan te tee ró núū tútu tāca jéē ní jito ró, jeē cúu vijna jíín jéē cóo ichi núú. 20 Te yāha cúu jnūhun sāhi sɨ́quɨ̄ ndɨhúxá quɨ̄mɨ ni jito ró jnɨ́ɨ ndaváha ri, jiín sɨ́quɨ̄ ndɨhúxá candelero oro. Ndɨhúxá quɨ̄mɨ ún cúu nájnūhun ndɨhúxá jeē cácujéhnu nuū ndɨhúxá grupo ñayuu cácandíje. Te ndɨhúxá candelero cúu nájnūhun ndɨhúxá grupo ñayuu cácandíje.
Jnūhun cuahān nuū ndɨhúxá grupo ñayuu cacandíje:
Jnūhun cuahān ñuu Efeso