CARTA ƗƗN JEE NI TEE APOSTOL SAN PABLO NUU ÑAYUU ÑUU TESALONICA
1
Máá rí cúu Pablo jiín Silvano jiín Timoteo, te cátee ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu cácandíje ñuu Tesalónica, jeē cáyɨhɨ ró ndaha Tátá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō jijnáhan ró.
Ñayuu Tesalónica cúu i ɨɨn ejemplo vāha
Níní cánacuatáhú rí nuū Yaā Dios jeē sɨquɨ́ rohó jíjnáhan ró, te tu náā ni rī cacān tahú rī jehē rō jeē cájicān tahú rī. Te níní ndácunehen ri rohó núū Tatá yō Yaā Dios, jeē váha cásáha ró táca jniñu chi cácandíje ró, jíín jéē váha cájejníñu ró núū yā chi manī rō jiín yá, jíín jéē cájendeyɨ́ ni rō chi cáñuhun ni rō jeē coo jeē váha sáha Jitoho yō Jesucristo. Chi manī Yaā Dios jiín ró jíjnáhan ró hermano, te cájini rī jeē ní nacāji ya rohó. Chi ná ni canacani ri jnūhun nuū rō jeē jnáma ya rohó, te nasūu jéē ni cáhān rī súcuan‑ni, chi ni nacani ri jiín poder Espíritu Santo, te ni cacucáhnu vāha ni rī jeē jnúhun ndaā cúu. Te cájini rō ndese ni casáha vāha ri ná ni coyūcu rí jiín ró, chi ni nducú rí jeē quéndōo vāha ró.
Te róhó jíjnáhan ró chi ni candacu ró rúhū, te suni ni candacu ró máá Jítoho yō. Chi ni cajetáhú ró jnūhun ya, te ni cacusɨɨ̄ ni rō ni sáha Espíritu Santo, vēsú ni cajito ró cuehē jnūndóho sɨquɨ̄ ún. Te súcuan cácuu ró ɨɨn ejemplo nuū ndɨhɨ ñayuu cácandíje jeē cáyūcú región Macedonia jiín Acaya jiñā. Chi jeē sɨquɨ́ rohó jíjnáhan ró cúu jeē ní jite núu jnūhun Jítoho yō, te nasūu máni Macedonia jiín Acaya, chi suni nɨ́ɨ́ cáhnu‑ni ni jitē núu jnūhun ndese cácandíje ró Yaā Dios. Te jeē yúcuan tuá jíni ñúhún jeē nácani máá rí jnūhun nuū i. Chi sa máá i cánacani ndese ni cajetáhú váha ró rúhū ná ni jecoo ri nuū rō, jíín ndese ni castóo ro ídolo te ni quɨ̄vɨcoo ró ndaha Yaā Dios, Yaā ndaā Yaā técu, jeē cuajníñu ró núū yā. 10 Te cánacani i jeē cándetu ró jéē ichi ándɨvɨ́ ndiji Sēhe ya Jesús jeē ní nastécu yā. Te máá Jesús jnama ya yohó núū castigo xeēn jeē quíji.
Jniñu jeē ni sáha Pablo ñuu Tesalónica