4
Róhó patrón jijnáhan ró, vāha ndaā na sáha ró jíín mozo rō. Te na núcūhun ni rō jeē suni íyó Jítoho maá ró, Yaā ndeé andɨvɨ́.
Te ndɨvii rō ma jécuɨñɨ̄ rō jeē jicán tahú rō, chi coo ndito ni rō jiín, te nacuatáhú ró núū Yaā Dios. Te suni cacān tahú rō jehē rī jijnáhan ri, jeē na sáha Yaā Dios jeē cóo ga modo nacani ri jnūhun, návāha cuu cahān rī jnūhun Cristo jeē ní yɨsāhí, jeē tu ní cájini ñayuu jenahán. Te sɨquɨ̄ jnúhun un cúu jeē íne ri vecāa. Te cacān tahú rō jeē cuu cahān cají rí ndese cánuú cáhān rī.
Sáha yúcún váha ró jiín ñáyuu tu cácandíje. Ma cúhuun ni rō sɨquɨ̄ i, chi condɨhvɨ̄ ni rō scandíje ró i. Te máni cahān vāha ró jíín ñáyuu, te cahān rō jnūhun cuajníñu jeē quéndōo vāha i sáha. Te cani ni rō ndese vāha nastíó cuɨ́ñɨ́ rō jnūhun nuū ɨɨn ɨɨn i.
Saludo jeē sándɨ̄hɨ́
Tíquico cúu ɨɨn hermano jeē maní yō jiín, te tēe squícu vāha chíndéé ñájnáhan jíín rí cúu de, te jéjníñu de jíín rí nuū maá Jítoho yō. Te máá de castūhún ndɨhɨ nuū rō ndese cuahān jniñu ri. Jeē yúcuan ní tají rí de cuajeē de nuū rō jijnáhan ró, návāha cuni rō ndese cáhīyo ri jiín jniñu, te coo ndeyɨ́ ni rō sáha de. Te suni cuajeē Onésimo jiín de, tēe cúu jnáhan máá ró jijnáhan ró. Te cúu de hermano jeē squícu vāha jeē maní yō jiín. Te ndɨndúú de castūhun núū rō ndese cuahān tācá jniñu ichi cháha.
10 Sándeyɨ́ ni rō jijnáhan ró, áchí Aristarco, tēe íne jíín rí vecāa. Te suni súcuan cáhán Marcos, ñani primo Bernabé. Te je ni ndacu ri jniñu nuū rō sɨquɨ̄ Marcos, te núu ni jecondēhé de róhó te sáha vāha ró jíín de. 11 Te suni súcuan cáhán Jesús, tēe jeē suni nání Justo, jeē sándeyɨ́ ni rō. Te máá‑ni de cácuu tēe hebreo cácandíje jeē chindéé ñáhán cánacani jnūhun jíín rí sɨquɨ̄ ndese ndácu Yaā Dios jniñu. Te yōhyo ndeyɨ́ íyó ni rī casáha de. 12 Sándeyɨ́ ni rō jijnáhan ró, áchí Epafras, tēe cúu jnáhan máá ró, te mozo Cristo cúu de. Te níní jícán tahú ndasɨ́ de jehē rō, jeē na cuɨ́ñɨ nīhin ró, te ije vāha ni rō jeē squícu vāha ró ndɨhɨ jniñu cúní Yaā Dios. 13 Chi cáhán ndaā rī jeē yóhyo ndɨ́hvɨ́ ni de jehē rō jijnáhan ró, jíín jéhē ñáyuu ñuu Laodicea jiín Hierápolis. 14 Lucas, tēe cúu médico jeē maní yō jiín, suni cáhán de jeē sándeyɨ́ ni rō, te suni súcuan cáhán Demas.
15 Cachi rō nuū tācá hermano ñuu Laodicea jeē sándeyɨ́ ni i, áchí rí. Te suni súcuan cahān rō jiín Ninfas, jíín táca ñáyuu cácandíje cándutútú vehe ña. 16 Te ná ni jīnu ni cacahu ró carta yáha, te suni tají ró na cáhu ñayuu cácandíje ñuu Laodicea. Te suni cahu máá ró carta jeē cuahán nuū ñáyuu Laodicea te ndiji nuū rō. 17 Te cachi rō nuū Arquipo jeē na ndúcú ndéyɨ́ de squícu de jniñu ní tee Jitoho yō sɨquɨ̄ de, áchí rí.
18 Ruhū Pablo, yāhá‑ni cúu jeē tée ri jiín ndaha máá rí, jeē sándeyɨ́ ni rō. Te nucūhun ni rō ruhū jeē íne ri vecāa. Te ñúhun ni rī jeē na sáha ga Yaā Dios jeē váha róhó jíjnáhan ró. Súcuan na cóo. Amén.