3
Núu súcuan te nájnūhun ni natecu Cristo, suni súcuan ni canatecu rō jeē ní cuu ró nájnūhun ndɨ̄yɨ ni sáha cuēchi ró. Te na cóndɨhvɨ̄ ni rō sɨquɨ̄ tāca jéē iyó andɨvɨ́ núū ndeé Cristo lado váha Yaā Dios nuū cujéhnu ya. Te na cáni ni rō sɨquɨ̄ tāca jéē iyó andɨvɨ́, nasūu sɨ́quɨ̄ jeē iyó ini ñayɨ̄vɨ́. Chi nájnūhun je ni cajihī rō jiín Cristo, te vijna chi nájnūhun cátecu rō jiín yá andɨvɨ́, chi cáyɨhɨ ró ini ndaha Yaā Dios. Te quɨvɨ̄ ndíji Cristo, Yaā sáha jeē cótecu yō nɨɨ́ cáni, yūcuán na te suni quendacoo ndijin maá ró jiín yá, te cujéhnu luu ró jíín yá.
Ñayuu jíca jíín modo cuní maá, jíín ñáyuu ní ndujeé
Núu súcuan te casɨ rō tāca modo cuní maá ró jeē cáhīyo ró ini ñayɨ̄vɨ yáha. Chi ma cáca jnéní ró, ma sáha ró jniñu jnéhén, ma ndíyo ni rō sáha ró táca jniñu néé, ma cutóó ró, ma ndíyo ni rō ndajníñu. Chi tācá ndajníñu jeē ndíyo ni yō cúu nájnūhun ídolo yō jeē chiñúhún yó. Chi sɨquɨ̄ tācá jniñu yáha cúu jeē cuāha Yaā Dios castigo xeēn nuū ñáyuu nīhni ni nuū yā. Te suni jíín jniñu yáha ní cajica ró ndé saá, ná ni casáha ró súcuan. Te vijna te na stóo ró táca jéē yáha: jeē quɨtɨ́ ni, jeē xeēn ni, jeē sáha jniñu néé, jeē cahán ndevāha nuū jnáhan, jíín jéē cahán tāca jnúhun tú vāha. Ma stahú ró jnáhan ró, chi yūcuan cúu modo maá ró jeē ní cajica ró jíín ndé saá, te je ni castóo ró. 10 Te ni canduu ró ñáyuu jeé, cuandacu ró máá Yaā ni sáha róhó, te cuajecūhun vāha ni rō ndese Yaā cúu ya. 11 Te ñayuu ní ndujeé tuá cúu i ñayuu griego, ni ñayuu hebreo, ni ñayuu ni sáha circuncidar, ni ñayuu tu ní sáha circuncidar, ni ñayuu ñuu jicá, ni ñayuu yucú jeē ní indāa néé, ni mozo jeē ní jeen ñayuu, ni ñayuu sájniñu cuenta maá, chi ɨnuú cúu ndɨhɨ i nuū yā. Chi Cristo cúu Jitoho ndɨhɨ i, te ndéé yá ini anuá ndɨhɨ i, ndúú yá jiín i.
12 Chi ni nacāji Yaā Dios rohó jíjnáhan ró jeē cúu ró ñáyuu maá yá jeē maní yā jiín. Núu súcuan te níní cundáhú ni rō jnáhan ró, te coo vāha ni rō jiín jnáhan ró. Te coo suchí ni rō, te coo vītá ni rō, te coo paciencia ni rō. 13 Cuandeyɨ́ ni rō jiín jnáhan ró, te cone cáhnu ni rō nuū i te núu na vé ni sáha i nuū rō. Chi nájnūhun ni ine cáhnu ni Cristo nuū rō, suni súcuan sáha máá ró. 14 Te jeē cánuú gá cúu jeē cundáhú ndasɨ́ ni rō jnáhan ró. Chi yūcuan sáha jeē ndúu ɨnuú ni rō te íje vāha ni rō jiín jniñu váha. 15 Te jnūhun coyūcu mánī na cúnuú ini anuá rō sáha Yaā Dios. Chi ni cana ya rohó jéē nduu ró ɨɨn na ñayuu jéē cóyūcu mánī rō. Te níní na nácuatáhú ró núū yā.
16 Te scuáha vāha ró jnúhun Cristo návāha cunuú jnúhun ún ini anuá rō. Te stéén rō nuū jnáhan ró, te stɨ́hvɨ́ ni rō i jíín táca jnúhun ndíchí yá. Te jíín salmo jiín himno, yaa iī jeē cahán jnūhun ya, na cáta luu ró jéē nácuatáhú ró ini anuá rō nuū Yaā Dios. 17 Te tācá jniñu sáha ró, núu jeē cahán rō chí jéē sáha ró cúu, ndɨhɨ na sáha ró jéē ndujéhnu sɨ́hvɨ́ máá Jítoho yō Jesús, te nacuatáhú ró núū Tatá yō Yaā Dios sáha ya.
Ndese cánuú squícu ñayuu cácandíje nuū jnáhan i
18 Róhó ñahan cácuu ñasɨhɨ́, cuatáhú ró nuū yɨɨ ró, chi súcuan cánuú sáha ró sɨ́quɨ̄ jeē candíje ró Jítoho yō. 19 Te róhó tée cácuu yɨɨ, cundáhú ni rō ñasɨhɨ́ ró, te ma cútucu ni rō jiín ña. 20 Róhó séhe jíjnáhan ró, tācá‑ni jniñu cuandije ró núū tatá rō nuū naná rō, chi súcuan cúsɨɨ̄ ni maá Jítoho yō. 21 Te róhó tátá jijnáhan ró, ma squɨtɨ́ ni rō sēhe ró, návāha ma cucuíhyá ni i. 22 Róhó mozo jijnáhan ró, tācá‑ni jniñu cuandije ró núū patrón rō ñayɨ̄vɨ yáha. Ma sájniñu ndúxí ró jeē maá jéē coto de te cuajnúhún de róhó. Chi na sájniñu ndaā sájniñu ndije ró, te conso īyo ró núū Yaā Dios. 23 Te tācá jniñu sáha ró, na cúsɨɨ̄ ni rō sáha ró, te na cáni ni rō jeē nuū Jítoho yō cájejníñu ró, nasūu núū ñáyuu. 24 Chi je cájini rō jeē maá Jítoho yō cuāha ya cuehē tahū cuu ró nɨ́ɨ́ cáni. Chi nuū maá Cristo cájejníñu ró, chi máá yá cúu Jitoho rō. 25 Te ñayuu casáha jniñu néé, chi sa suhva ndutahū i sɨquɨ̄ jeē ni sáha i. Chi tu sáha Yaā Dios cuenta ndese cúu ɨɨn ɨɨn ñayuu, chi ɨnuú sáha ya jiín i.