2
Chi cúní rī jeē na jécūhun ni rō ndese yōhyo ndúcú ndéyɨ́ rí jehē rō, jiín jéhē ñayuu ñuu Laodicea, jiín ndé tāca ñáyuu jeē tu ní cájini cuɨtɨ nuū rī. Chi cúní rī jeē coo ndeyɨ́ ni anuá i, te ɨnuú‑ni coyūcu mánī i, te jecūhun ndɨhɨ ni i ndese yōhyo cúcá i jíín jnúhun jeē candíje nīhin i. Chi cuni i ndese Yaā cúu Cristo, chi máá yá cúu jnūhun Yaā Dios jeē ni yɨ́sāhí un. Te ini Cristo yɨ́sāhí tāca jnúhun jeē cucúcá ró jiín, suu jnūhun ndíchí jíín jnúhun jécūhun ni. Te jnūhun yáha cáhán rī jiín ró jijnáhan ró, návāha ma stahú ni ɨɨn i róhó jíín táca jnúhun stáhú jéē lúu cáhán. Chi vēsú ndeé jícá rí jiín ró, te ñúhun ni rī rohó, te cúsɨɨ̄ ni rī jeē jiní rī ndese cájica ndaā rō te cácandíje nīhin ró Cristo.
Núu súcuan te nájnūhun ni cajetáhú ró jeē Jítoho rō cúu Jesucristo, suni súcuan na cáca ndaā rō jiín yá. Te na jnɨ́ɨ vāha jnūhun ya ini rō, te na íje vāha ró jíín jnúhun cácandíje ró yá, nájnūhun je ni cajini rō. Te níní nacuatáhú ró nuū Yaā Dios.
Jeē ndújeé yó sáha Cristo
Coto má cuāha ró jnúhun jeē stahú ni ɨɨn ñayuu rohó jíín jnúhun ndíchí jéē tu jéjníñu, jíín jnúhun ndúxí stáhú. Chi tu cácandíje i jnūhun Cristo, chi sa cácandíje i tāca jéē tajnúní ñayuu, modo jeē castéén ini ñayɨ̄vɨ yáha.
Chi ndɨhɨ ndese cúu máá Yaā Dios, suni súcuan cúu Cristo. 10 Te ndɨhɨ ndese cúu Cristo, suni súcuan cúu ró jíjnáhan ró, chi cáyɨhɨ ró ndaha ya. Te máá yá cújéhnu nuū tāca jéē cujéhnu jíín jéē ndíso jníñu andɨvɨ́. 11 Te sɨquɨ̄ jeē cáyɨhɨ ró ndaha ya, suu cúu jeē nájnūhun ni cuu ró circuncidar. Te jeē súcuan ni sáha ya circuncidar rohó, chi nasūú ɨɨn jnunī jeē yɨ́hɨ yɨquɨ cúñu rō cúu, chi sa suhva jeē ní sándoo ya tāca cuéchi ni casáha ró jíín modo neé máá ró. Chi súcuan cúu jeē sáha Cristo circuncidar rohó. 12 Te jeē ní cajendute ró cúu nájnūhun jeē ní quindūji ró jíín Cristo, te suni nájnūhun jeē ní natecu rō jiín yá. Chi ni cacandíje ró jéē jiín poder Yaā Dios ni nastécu yā Cristo mēhñu ndɨ́yɨ. 13 Chi ni cacuu ró nájnūhun ndɨ̄yɨ nuū yā sɨquɨ̄ cuéchi ró, chi ná tu sáha ya circuncidar anuá rō nde saá. Te vijna te ni sáha Yaā Dios jeē cotecu rō nɨɨ́ cáni jíín Cristo, chi ni ine cáhnu ni yā nuū tāca cuéchi ró. 14 Te nájnūhun jeē iyó ɨɨn acta jeē jicán cuēchi sɨquɨ̄ yō jeē ni stɨ́vɨ yó ley yā. Te ni ndahva yā acta un, chi ni chunaa Cristo cuēchi yó jéē ni jíhī yā jicā cruz. 15 Chi ná ni jihī yā jicā cruz, te ni quende yā ndɨhɨ poder tāca jéneé jéē cácujéhnu jíín jéē cájnɨɨ poder. Te ni quende yā jeē tuá cujéhnu, chi ni sáha ya jeē cuángoo nuū quíndihyū, te súcuan ni steén yā poder yā.
Na ndúcú yó jeē quéndōo vāha yó ndé andɨvɨ́
16 Núu súcuan te ma cuatáhú ró núu cácahān ñayuu cuēchi sɨquɨ̄ rō, sɨquɨ̄ ɨɨn jeē yéji rō chí sɨ́quɨ̄ ɨɨn jeē jíhi ró, chí jéē tu née iī rō quɨvɨ̄ víco jíín quɨ́vɨ̄ núcosō yoō jiín quɨ́vɨ̄ ndétātú. 17 Chi tāca ley sɨquɨ̄ un ní jejníñu máá ndé ná tu quiji Cristo. Te vijna te ni quiji ya te tuá jíni ñúhún táca ún. 18 Ma cuáha ro jnúhun jeē cásɨ ni ɨɨn ñayuu jeē nihín rō tahū rō. Chi cáchiñúhún i tācá ndajéhé yā, te cácahān i jeē súcuan cásáha suchí i máá i. Te cácahān i jeē cájini ndije i jeē iyó ndáā jnūhun cánacani i, te tuú. Te súcuan cásáha téyɨ́ sáá‑ni i máá i, chi cájeni néé ni i. 19 Te tu cáhīin i jíín Cristo, Yaā cujéhnu nuū ñáyuu cácuu nájnūhun yɨquɨ cúñu yā chi ɨɨn na cúu i jíín yá. Chi máá yá scuéhnu ya i jíín jnúhun ya, te nduu ɨnuú ni tācá i jeē cáhije i cuahān i, nájnūhun ni jeni ni Yaā Dios.
20 Núu súcuan te nájnūhun jeē je ni cajihī rō jiín Cristo, cúu jeē ní casiáá rō tāca jéē tajnúní jeē castéén ini ñayɨ̄vɨ́. Núu súcuan ¿te naun cásáha ga rō nájnūhun cásáha ñayuu ñayɨ̄vɨ jéē jéndije ró táca jéē tajnúní i? 21 Chi cácahān i: Ma quehé ró ma cáji rō jeē yáha chí jéē yúcuan, ni ma jnɨ́ɨ ró, áchí i. 22 Te máni jeē tajnúní ñayuu jiín costumbre maá i cúu te tu níhín jníñu jeē quéndōo ndaā ñayuu. 23 Te ndaā chi cájeni ni i jeē jnúhun ndíchí cúu ún, chi sáha jíín i jeē chiñúhún níhin i, jíín jéē sáha suchí i máá i, jíín jéē stóho i yɨquɨ cúñu i. Te tu níhín jníñu cuɨtɨ jeē casɨ tācá jniñu néé jéē cuní i sáha i.