CARTA JEE NI TEE APOSTOL SAN PABLO NUU ÑAYUU ÑUU COLOSAS
1
Máá rí cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi súcuan ni nujnahan ni Yaā Dios ni tají yá ruhū. Te jíín hermano yō Timoteo cátee ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu ñuu Colosas, jeē cácuu ró ñáyuu maá yá jeē cácandíje vāha nuū Cristo. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Jeē jicán tahú Pablo jehē ñáyuu cácandíje
Te jeē cájicān tahú rī nuū Yaā Dios, Yaā cúu Tátá maá Jítoho yō Jesucristo, te níní cánacuatáhú rí nuū yā jeē sɨquɨ́ rohó jíjnáhan ró. Chi ni cajini jnūhun ri ndese vāha cácandíje ró Cristo Jesús, jíín ndese cácundáhú ni rō tāca ñáyuu maá yá. Chi cáñuhun ni rō nihīn rō jeē ñúhun vāha nde andɨvɨ́ cuu ró. Chi ná ni cajini ró jnúhun ndaā jeē jnáma ya rohó, te ni caquejéé ró ñúhun ni rō. Te jnūhun un jéē ní canacani nuū rō, chi ndúcuehē cuahān te níhín jníñu nɨɨ́ cáhnu ñayɨ̄vɨ́. Te suni súcuan ni sáha jíín róhó jíjnáhan ró ndé quɨvɨ̄ ní cajini ró te ni cajecūhun ni rō jeē ndaá cúu jeē yóhyo vāha ni Yaā Dios jiín ró. Te jnūhun un cúu jeē ni stéén Epafras nuū rō, tēe sájniñu jíín rí jeē maní rī jiín. Chi cúu de tēe jéjníñu squícu vāha nuū Cristo jeē ndíto de róhó. Te máá de ni castūhun núū rī sɨquɨ̄ rohó, ndese cácundáhú ni rō jnáhan ró sáha máá yá.
Jeē yúcuan suni tu cájecuɨñɨ̄ rī jeē cájicān tahú rī jehē rō, nde quɨvɨ̄ ni níhīn rī jnūhun ún te nde vijna. Te cájicān rī nuū yā jeē na jécūhun vāha ni rō te coo ndíchí ró jiín jnúhun ya, sáha máá Espíritu, návāha cuni rō ndɨhɨ ndese nújnahan ni maá yá. 10 Te cájicān rī jeē caca ndaā rō nájnūhun cánuú caca ró jéē cácuu ró ñáyuu maá Jítoho yō. Te súcuan te sáha ró ndɨhɨ jeē nújnahan ni yā, te nihīn jníñu ró jiín táca jniñu váha, te jecūhun ga ni rō ndese Yaā cúu Yaā Dios. 11 Te cájicān rī jeē cuáha ya fuerza ini rō, nájnūhun íyó fuerza maá yá jeē cujéhnu luu ya. Te súcuan te cuu cuandeyɨ́ ni rō jiín táca‑ni jnūndóho, te cusɨɨ̄ teyɨ́ ni rō. 12 Te cuu nacuatáhú ró nuū Tatá yō, chi máá yá ni chihi fuerza yohó jéē ɨɨn cáhnu‑ni jíín táca ñáyuu maá yá nihīn yō tahū yō. Chi cájica yó jíín luz yā jeē yɨ́hɨ yó ndaha ya. 13 Chi ni jnama ya yohó jéē ni yɨ́hɨ yó ndaha máá jéē jnɨ́ɨ poder nuū néē, te ni squɨ́vɨ ya yohó ndaha Séhe ya jeē maní yā jiín, ndácu ya jniñu nuū yō. 14 Chi Sēhe ya un ní jnama ya yohó jéē ni jíhī yā jehē yō, te ni ine cáhnu ni yā nuū cuéchi yó.
Jeē ni sáha Cristo jeē ní ndɨ̄vɨ yó núū jnúhun manī Yaā Dios jiín yó
15 Yaā Dios jeē tu cúu coto yó, ni sáha ya jeē ní quiji Sēhe ya, te súcuan ni jito yó máá yá. Te Sēhe ya ún, je íyó yá nde ná tu jecōo tāca jéē iyó. 16 Chi jíín Séhe ya ni sáha Yaā Dios ndɨhɨ jeē ni jécōo, ndɨhɨ jeē iyó andɨvɨ́ jíín jéē iyó ñayɨ̄vɨ́, jeē jiní yō nuū jiín jéē tu jíní yō nuū. Te suni ni sáha ya tācá ndajéhé jeē cándacu jniñu, jíín jéē cándiso jníñu, jíín jéē cácujéhnu, jíín jéē cájnɨɨ poder. Jíín Cristo ni sáha Yaā Dios jeē ni jécōo ndɨhɨ, te jeē cúu Cristo cúu. 17 Te je íyó Cristo nde ná tu coo ndɨhɨ jeē iyó. Te ndaha máá yá yɨ́hɨ vāha ndɨhɨ‑ni. 18 Te máá yá cújéhnu nuū ñáyuu cácandíje, nájnūhun cújéhnu xinī nuū yɨquɨ cúñu, chi nájnūhun yɨquɨ cúñu yā cácuu i, cúu jeē ɨɨn na cúu i jíín yá. Te máá yá sáha jeē cotecu i nɨ́ɨ́ cáni, te xīhna gā maá yá ni natecu mēhñu ndɨ́yɨ, návāha cujéhnu ya nuū tācá‑ni. 19 Chi ni cusɨɨ̄ ni Yaā Dios jeē ndɨhɨ ndese cúu máá yá, suni súcuan cúu Cristo. 20 Te sɨquɨ̄ jeē ni jíhī Cristo, te ni cusɨɨ̄ ni Yaā Dios sáha ya jeē ndɨ́vɨcoo tācá‑ni nuū jnúhun manī yā jiín, tāca jéē yúcu ñayɨ̄vɨ jíín jéē yúcu andɨvɨ́. Chi jíín jéē ni jíhī Cristo jicā cruz, te ni sáha Yaā Dios jeē ndɨ́vɨcoo tācá‑ni nuū jnúhun manī yā jiín.
21 Te máá ró jijnáhan ró, chi sɨ́ɨn sɨquɨ̄ ni cahīin ró ndé saá, te ni cajito uhū rō yā ini anuá rō, chi máni jniñu néé ní casáha ró. Te vijna chi je ni sáha Yaā Dios jeē ní ndɨ̄vɨcoo ró núū jnúhun manī yā jiín ró. 22 Súcuan ni sáha ya sɨquɨ̄ jeē ni sócō Cristo maá yá ni jihī yā, návāha coo ndoo coo iī rō cuɨñɨ ró núū yā, te ma cóo jnéhén ró, te tú na cuēchi coo sɨquɨ̄ rō. 23 Te súcuan sáha ya núu cuɨñɨ nīhin ró jéē candíje vāha ró, te núu quendōo nīhin ró jíín jnúhun vāha jeē cáñuhun ni rō jeē jnáma ya rohó, te ma siaá cuɨtɨ rō. Chi jnūhun un ní cajini ró, te ni jite núu nɨ́ɨ́ cáhnu ñayɨ̄vɨ́. Te ruhū Pablo suni jéjníñu ri jeē nácani ri jnūhun ún.
Jeē jejníñu Pablo sɨquɨ̄ ñáyuu cácandíje
24 Te vijna te cúsɨɨ̄ ni rī jeē ndóho ri jehē rō jijnáhan ró. Chi jíín yɨquɨ cúñu rī ndóho ri jeē cúmanī gā ndoho ri jiín Cristo jehē ñáyuu cácandíje, suu ñayuu cúu nájnūhun yɨquɨ cúñu yā. 25 Te cúu ri tēe jéjníñu sɨquɨ̄ ñáyuu cácandíje, chi súcuan ni tejníñu Yaā Dios ruhū, návāha nacani ndɨhɨ ri jnūhun ya nuū rō te quendōo vāha ró. 26 Te nácani ri jnūhun ya jeē ní yɨsāhí, jeē tu ní cájini ñayuu nde jenahán ndasɨ́ te nde nɨɨ́ cáni vēji. Te vijna te je ni steén cají yá jnūhun un núū ñáyuu maá yá. 27 Chi ni cusɨɨ̄ ni yā jeē steén yā nuū i ndese cúcúcá ndasɨ́ i jíín ndɨhɨ jeē ndíso jnūhun sāhi yáha jéē lúu cújéhnu, te cuitē núu quihīn nuū tācá nación jeē tu jíní. Te jnūhun sāhi yáha cúu jeē ndeé Cristo ini anuá rō, ndúú yá jiín ró, te jeē yúcuan cáñuhun ni rō tāca jéē lúu jéhnu jeē coo.
28 Te jnūhun Cristo un cúu jeē cánacani ri, te cástɨ́hvɨ́ ni rī tāca ñáyuu, te cástéén rī jnūhun ya návāha jecūhun vāha ni i. Te súcuan te ije vāha ni ndɨvii i jeē yɨ́hɨ i ndaha Cristo Jesús. 29 Te sɨquɨ̄ yúcuan cúu jeē sájniñu ri, chi ndɨ́hvɨ́ ni rī nácani ri jnūhun jíín táca fuerza Cristo jeē chindéé ñájnáhan ya jiín rí.