4
Núu súcuan hermano jijnáhan ró, cuɨñɨ nīhin ró jíín jnúhun máá Jítoho yō. Chi yōhyo manī rī jiín ró, te cúní rī jeē coto jnáhan yó, te cúsɨɨ̄ ni rī jiín ró, te nájnūhun premio rī cácuu ró.
Te cáhán ndahú rí jiín róhó Evodia jiín Síntique jeē ɨnuú na cóo ni rō, chi cácuu ró hermana jeē cácandíje ró máá Jítoho yō. Te suni cáhán ndahú rí jiín róhó, tée jeē ní chindéé ñájnáhan vāha jíín rí, jeē na chíndéé ñáhán ró hermana un, chi ni casájniñu nīhin ña jíín rí sɨquɨ̄ jnúhun jeē jnáma ya yohó. Te suni súcuan ni sáha Clemente jíín sava ga ñayuu ni sájniñu jíín rí. Te ni jecosō sɨhvɨ́ i nuū libro jeē yosó sɨ́hvɨ́ ñayuu cotecu nɨɨ́ cáni.
Te níní na cúsɨɨ̄ ni rō jijnáhan ró jíín máá Jítoho yō. Te ɨnga jínu cáhán rī jeē na cúsɨɨ̄ ni rō. Sáha vāha ró jíín táca ñáyuu, návāha cuni i jeē súcuan vāha ni rō. Chi máá Jítoho yō, yajni‑ni cúu ya jiín ró.
Ma nácani ndasɨ́ ni rō sɨquɨ̄ ni ɨɨn. Chi sa cahān rō jiín Yaā Dios sɨquɨ̄ tāca jéē nácani ni rō. Chi cacān tahú rō, te cahān ndahú ró, te suni nacuatáhú ró nuū yā. Yūcuán na te sáha Yaā Dios jeē cóo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ndasɨ́ ni rō, te súcuan coo jíín ró nde cūhva jeē ma jécūhun ni rō ndese cúu jeē sáha ya ún. Te condito vāha ya anuá rō jiín jéē níjnūní rō, coo cuehē jnūhun ndeyɨ́ jnūhun sɨɨ̄ ni jiín ró, sɨquɨ̄ jeē yɨ́hɨ ró ndaha Cristo Jesús.
Jeē na cáni ni yō sɨquɨ̄ tāca jéē váha
Te ɨɨn na jnūhun íyó, hermano jijnáhan ró. Na cáni ni rō sɨquɨ̄ tāca jéē iyó ndáā, jiín jéē sáha yɨ́ñúhún, jíín táca jniñu sáha vāha, jíín jniñu íyó ndoo, jíín táca jéē iyó mánī ni, jiín jéē lúu sáha. Te máni na núcūhun ni rō tāca jéē váha jeē sáha jeē nácuatáhú ró nuū yā.
Tāca jéē ni stéén rī nuū rō, jeē ní cacutūhva ró núū rī, jiín jéē ní cajini ró ní cahān rī, jiín jéē ní cajito ró ni sáha ri, tāca yúcuan suni na sáha máá ró. Yūcuán na te máá Yaā jeē jéhe jnūhun ndeyɨ́ sɨ́ɨ̄ ni, coo ya jiín ró.
Jeē ní casocō ñayuu Filipos nuū Pablo
10 Te yōhyo cúsɨɨ̄ ni rī sáha máá Jítoho yō, chi vijna te ni canucūhun tucu ni rō jeē chindéé ñáhán ró rúhū. Te nasūu jéē ní naa ni rō sáha ró súcuan, chi sɨquɨ̄ jeē tu ní íyo modo. 11 Te nasūu jéē cahán rī sɨquɨ̄ jeē ndóho ndáhú rí, chi je ni cutūhva ri cusɨɨ̄ ni rī jiín jéē névāha ri. 12 Jíní rī cotecu ndahú rí, te jíní rī cotecu cucá rí. Chi ni cāan ri jiín táca‑ni, núu jeē ndutú chíji ri chí jéē ndóho ri sōco, núu jeē cónevāha cuehē rī chí jéē cúmanī nuū rī. 13 Ndɨhɨ‑ni cúu sáha ri, chi máá Cristo jéhe ya fuerza ini rī. 14 Te vēsú súcuan te vāha ni casáha ró jéē ní chindéé ñáhán ró ruhū jiín jnúndóho jeē ndóho ri.
15 Te róhó ñáyuu ñuu Filipos, je cájini rō ndese ni cuu. Chi nde quɨvɨ̄ ní quejéé rí nácani ri jnūhun jeē jnáma ya yohó, ná ni quenda ri Macedonia vēji ri, te ni casocō rō xūhun núū rī sɨquɨ̄ jeē ní canihīn rō jnūhun ya ni nacani ri. Te ni ɨɨn grupo ñayuu cácandíje tu ní sáha súcuan, chi máá‑ni róhó jíjnáhan ró. 16 Te ná íne ri ñuu Tesalónica, te ni catají ró jecu jeē jíni ñúhún rí, ni jinū ɨɨn uū jínu. 17 Te nasūu jéē nducú rí jeē cuáha ró núū rī, chi sa ndúcú rí jeē na cáyá gā jniñu váha ró, návāha cayā tahū rō nuū Yaā Dios. 18 Chi je ni nihīn rī ndɨhɨ jeē jíni ñúhún rí, te ndóo ga. Te íyó cuéhē nuū rī, chi ni nihīn rī jeē ní catají ró vēji jíín Epafrodito. Te jeē ní catají ró cúu nájnūhun ɨɨn ofrenda jeē asɨ́n jeén, ni casocō rō nuū Yaā Dios, te cúsɨɨ̄ ni yā jiín. 19 Te Yaā Dios chi cuāha ya nuū rō tāca jéē cúmanī nuū rō, chi cúcá ndasɨ́ yá jiín táca jéē váha jeē lúu íyó núū Cristo Jesús. 20 Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu Tátá yō Yaā Dios nɨɨ́ cáni. Amén.
Saludo jeē sándɨ̄hɨ́
21 Cachi rō nuū tāca ñáyuu maá yá jeē sándeyɨ́ ni i, áchí rí, chi cácandíje i Jesucristo. Te hermano yō cáyūcu jíín rí yáha, cácahān de jeē sándeyɨ́ ni rō jijnáhan ró. 22 Te tāca ñáyuu maá yá jeē cáhīyo yáha, suni cácahān i jeē sándeyɨ́ ni rō. Te ñayuu cáyūcú vehe rey cújéhnu ñuu Roma yáha, máá i cácahān gā súcuan.
23 Te ñúhun ni rī jeē maá Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró. Súcuan na cóo. Amén.