3
Te vijna, hermano jijnáhan ró, na cúsɨɨ̄ ni rō jiín máá Jítoho yō. Ruhū chi tu jnániní ni rī jeē tée tucu ri jnūhun yáha núū rō, chi cuajníñu jeē quéndōo vāha ga rō. Condito ró máá ró nuū tée cásáha jniñu néé, jeē cándāa ná cándāa ina. Chi cánducú de stújí de róhó jéē casáha de circuncidar, te tu cásáha de jniñu ndaā. Te máá yó cácuu ñayuu ni cuu circuncidar ndije, chi cáchiñúhún yó nuū Yaā Dios nde jiín ini jiín ánuá yō, te cácusɨɨ̄ ni yō jeē yɨhɨ́ yó ndaha Cristo Jesús, te tu ténuū yō jeē quéndōo ndaā yō jiín jniñu jeē sáha máá‑ni yó. Núu jeē súcuan cúu te ruhū chi suni cuu tenuū rī jniñu jeē sáha máá‑ni ri nuú. Chi núu ndé tée jéni ni de jeē cuu tenuū de máá de, te ruhū chi víhyá gā cuu tenuū rī maá rí. Chi ni casáha circuncidar ruhū nuū uná quɨvɨ̄ ná ni cacu ri. Te yucūn Israel cúu ri, te suni jnáhan yucūn Benjamín, te ɨɨn hebreo sēhe hebreo cúu ri. Te suni ni cuu ri tēe grupo fariseo jeē ni squícu ri tāca ley jnáhan ñuu rī hebreo. Te ni jito xeēn rī ñayuu cácandíje, chi yōhyo ni condɨhvɨ̄ ni rī jeē ma sáma i modo ley jenahán. Te ni ɨɨn tu ní cúu cahān jeē tu squícu ri ley un, chi ni squícu vāha ri. Te tāca jéē ní tenuū rī ún, chi sáha ri cuenta jeē tu ndé níhín jníñu cuɨtɨ, chi vijna te ni candíje ri Cristo. Te suni chíhi ri cuenta jeē vāha ga na náā ndɨhɨ jeē ní tenuū rī ún, chi vāha ndasɨ́ gá cúu jeē ni quɨ́vɨ ri ndaha máá Jítoho rī Cristo Jesús. Te jeē sɨquɨ́ maá yá te ni siaá rī ndɨhɨ ún, te sáha ri cuenta jeē nájnūhun yācá‑ni cúu. Chi ni quɨ̄vɨ ri ndaha Cristo, te ndúú yá jiín rí. Te tuá nducú rí quendōo ndaā rī jeē jiín ley un, chi sa suhva Yaā Dios ni ndahva yā cuēchi ri jeē ní candíje ri Cristo. Chi súcuan squéndōo ndaā yā ñayuu cácandíje. 10 Te vijna te cúní rī jecūhun vāha ni rī ndese Yaā cúu ya. Te cúní rī jeē poder jeē ní natecu yā cone jíín rí. Te cúní rī ndoho ri jiín yá, te nde jinū rī ndoho ri nájnūhun ni ndoho máá yá jeē ni jíhī yā. 11 Chi yōhyo ñúhun ni rī natecu rī nájnūhun ni natecu yā.
Jeē nducú ndéyɨ́ Pablo sínu de carrera de
12 Te ná tu nihīn rī ndɨhɨ jeē ni cáhān rī ún, ni ná tu ije ri jiín. Te ndúcú ndéyɨ́ rí sɨquɨ̄ ún, chi ñúhun ni rī jeē nihín rī tācá un, chi jeē yúcuan cúu jeē ni níhīn Cristo Jesús ruhū xīhna gā. 13 Hermano jijnáhan ró, tu sáha ri cuenta jeē jé ni nihīn rī ndɨhɨ ún. Te íyó ɨɨn jeē sáha ri, cúu jeē squéndōo ri tāca jéē ní cuu ichi yátá, te ndúcú ndéyɨ́ rí nihīn rī tāca jéē iyó ichi núú. 14 Chi cúu un nájnūhun jeē jínu ri ɨɨn carrera cuahān rī nde jinū rī andɨvɨ́, te nihīn rī premio jeē cuáha Yaā Dios. Chi ni cana ya yohó jéē quihín yō nuū yā andɨvɨ́ sɨquɨ̄ jeē yɨ́hɨ yó ndaha Cristo Jesús.
15 Te tāca yó jeē jé ni ije vāha yó jíín jnúhun cándíje yó, súcuan na cáni ni yō. Te núu ndé ɨɨn ró sɨ́ɨn jéni ni rō, te Yaā Dios suni stéén yā nuū rō jeē násūu súcuan cúu. 16 Te jíni ñúhún cani ni yō te caca yó modo jeē quijnáhan jíín jéē jé ni nihīn yō.
17 Hermano, na ndácu ró rúhū jijnáhan ró. Te condēhe váha ró ndese cájica ñayuu ndaā, chi cájica i nájnūhun ni castéén rī nuū rō. 18 Te je ni cuu tɨjnɨ jínu ni cahān rī jiín ró, te nde ndahyú rī cahán tucu ri vijna, jeē iyó cuéhē ñayuu cájica i ɨɨn modo jeē steén jeē jíto uhū i jnūhun jeē ni jíhī Cristo jicā cruz. 19 Te ɨɨn quɨvɨ̄ te jnahnū ndetū ñayuu ún. Chi máni jeē cáji vāha i cúu jeē cáchiñúhún i. Te sátéyɨ́ i máá i jíín jniñu néé jeē jéhe jnūhun canu. Te máni máá jéē iyó ini ñayɨ̄vɨ cúu jeē ndɨhvɨ́ ni i. 20 Te máá yó chi ñayuu coyūcú andɨvɨ́ cúu yó, te cándetu yó jéē nde yūcuán ndiji Jitoho yō Jesucristo, Yaā jnáma yóhó. 21 Te máá yá nasama ya yɨquɨ cúñu ndahú yó, návāha nduu yó nájnūhun cáa máá yá jeē lúu cújéhnu ya. Te súcuan sáha ya jiín poder yā jeē cujéhnu ya sɨquɨ̄ ndɨhɨ‑ni.
Níní na cúsɨɨ̄ ni yō jiín Jítoho yō