2
Núu súcuan te sáha Cristo jeē cáhīyo ndeyɨ́ ni rō, jiín jéē cúsɨɨ̄ ni rō sɨquɨ̄ jeē váha ni yā jiín ró. Te ndéé Espíritu yā jiín ró, te manī rō jiín jnáhan ró, te cájito ndáhú ró i. Núu súcuan te na cócu ga rō jiín táca jnúhun yáha, návāha cusɨɨ̄ teyɨ́ ni rī. Te ɨnuú‑ni na cóo ni rō, te coyūcu mánī rō, te ɨnuú na cóo ánuá rō, te ɨnuú cani ni rō. Te ni ɨɨn jniñu ma sáha ró jéē nducú ró jeē váha máá‑ni ró, ni jeē satéyɨ́ ró maá ró. Chi sa suhva sáha suchí ró maá ró, te sáha ró cuenta jeē váha ga jnáhan ró vēsú maá ró. Te ma cóndɨhvɨ̄ ni rō maá‑ni jniñu jeē quéndōo vāha máá‑ni ró, chi suni na cóndɨhvɨ̄ ni rō jniñu jeē quéndōo vāha jnáhan ró.
Te na cáni ni rō jijnáhan ró nájnūhun ni jeni ni Cristo Jesús. Chi máá yá cujéhnu ɨnuú yá jiín Yaā Dios, te vēsú súcuan te tu ní jéni ni yā jeē cujéhnu ɨnuú yá jiín Yaā Dios. Chi ni siaá yā jeē cujéhnu ya, te ni nduu ya nájnūhun índāa mozo, te ni cacu ya ni nduu ya tēe. Te ná ni nduu ɨnuú yá jiín tée, te ni sáha suchí yá maá yá. Te ni jendije ya nde jiín jnúhun jeē cúū yā, te nde jiín jnúhun canu jeē cúū yā jicā cruz. Jeē yúcuan ní sáha Yaā Dios jeē yóhyo ni ndujéhnu luu ya, te sɨ́hvɨ́ yá cujéhnu ndasɨ́ gá nuū tāca gá sɨhvɨ́. 10 Te tāca jéē cáhīin andɨvɨ́ jíín ñáyɨ̄vɨ jíín chíji ñayɨ̄vɨ́, núu na cúni i sɨ́hvɨ́ Jesús te jecuɨñɨ̄ yɨtɨ́ i. 11 Te cahān ndaā ndɨvii i jeē Jesucristo cúu máá Jítoho. Te súcuan stéén i jeē yóhyo cújéhnu máá Tátá yā Yaā Dios.
Ñayuu cácandíje cúu i nájnūhun quɨ̄mɨ jeē ndíndēé
12 Núu súcuan hermano jijnáhan ró, nájnūhun níní ní cajendije ró jnúhun ni cahān rī ná ni condee rī jiín ró, suni súcuan víhyá gā cuandije ró vijna jeē ndeé jícá rí jiín ró. Te condɨhvɨ̄ ni rō jeē caca ndaā rō jiín jnúhun ní jnama ya rohó, te caca yɨ́ñúhún ró conso īyo ró núū yā. 13 Chi Yaā Dios jícu ya jiín ró jeē cúu ni rō sáha ró jniñu váha, te chíndéé ñáhán yá rohó jéē squícu ró jniñu nújnahan ni yā.
14 Ndɨhɨ jeē sáha ró, ma cahán sōo ró, ni ma tejnáhan ró, 15 návāha cuu ró séhe Yaā Dios jeē tú na cuēchi coo sɨquɨ̄ rō te coo ndaā rō. Te caca ndoo ró méhñu ñáyuu nīhni ni jeē casáha néé. Chi mēhñu ñáyuu un stéén rō jniñu váha ró, te súcuan cácuu ró nájnūhun quɨ̄mɨ jeē ndíndēe núū néē ñayɨ̄vɨ́. 16 Te stéén rō jnūhun ya nuū i jeē cótecu i nɨ́ɨ́ cáni sáha. Te súcuan te cusɨɨ̄ teyɨ́ ni rī quɨvɨ̄ ndíji Cristo, chi cuni rī jeē tu ní jíca cāhá rí, ni tu ní sájniñu cāhá rí. 17 Te vēsú na cúū rī jeē socō rī maá rí nuū yā jeē sɨquɨ́ rohó, te yūcuan cúu jeē nducú rí scandíje ga rī rohó, návāha socō rō maá ró sáha ró jniñu váha jeē cácandíje ró yá. Jeē yúcuan cúsɨɨ̄ ni rī, te cúní rī jeē suni cusɨɨ̄ ni rō jiín rí jijnáhan ró. 18 Núu súcuan te na cúsɨɨ̄ ni maá ró jiín rí, te ɨnuú na cúsɨɨ̄ ni yō jijnáhan yó.
Jnūhun Timoteo jiín Epafrodito
19 Te ñúhun ni rī jeē cuáha máá Jítoho yō Jesús jnūhun jeē tají yáchī rī Timoteo jeē de nuū rō, návāha ndusɨɨ̄ ni rī núu na níhín rī jnūhun ndese cáhīyo ró. 20 Chi tuá na ɨnga tēe íyó yáha jéē ɨnuú jéni ni jiín rí, nájnūhun máá de jeē ndɨhvɨ́ ndije ni de jehē rō. 21 Chi tācá de cánducú de jeē cúu máá de, te nasūu jéē cuní Cristo Jesús. 22 Te je cájini rō jeē tée vāha cúu Timoteo. Chi nájnūhun sēhe jíín tátá, súcuan ni jejníñu de jeē nácani de jnūhun vāha ya jiín rí. 23 Núu súcuan te ñúhun ni rī tají rí de jeē de nuū rō, te núu je ni cucáhnu ni rī ndese coo jíín rí. 24 Te jéni ndije ni rī jeē cuāha Jitoho yō jnūhun jeē suni máá rí jinū yachī rī nuū rō jijnáhan ró.
25 Te suni jéni ni rī jeē cánuú tají rí hermano yō Epafrodito jeē de, chi tēe sájniñu jíín rí sɨquɨ̄ jnúhun ya cúu de te chíndéé ñájnáhan de jíín rí. Chi máá ró ni catají ró de jeē cuajníñu de nuū rī tāca jéē cúmanī nuū rī. 26 Chi yōhyo cúu ni de ndacoto tucu de nuū rō jijnáhan ró. Te ni cucuíhyá ndasɨ́ ni de, chi ni canihīn rō jnūhun jeē ní cocuhū de. 27 Chi jendaá ni cocuhū de, te je yajni cuu de núú. Te Yaā Dios ni cundáhú ni yā de, te nasūu máñúhún‑ni de, chi suni ruhū, návāha tú caa ga cucuíhyá ni rī jehē de núú. 28 Jeē yúcuan cúu jeē ndɨhvɨ́ gā ni rī tají rí de nuū rō, návāha ndusɨɨ̄ ni rō jeē ndácoto tucu ró núū de. Te suni ruhū ma cucuíhyá ndasɨ́ gá ni rī. 29 Núu súcuan te na cúsɨɨ̄ ni rō jeē nájinū de nuū rō, chi cúu de hermano yō jeē candíje de maá Jítoho yō. Te coo yɨ́ñúhún ró jíín táca tée índāa nájnūhun cáa de. 30 Chi jeē sɨquɨ́ jniñu Cristo cúu jeē jé yajni cuu de núú. Chi ni chundeyɨ́ ni de jeē cúū de sɨquɨ̄ jeē chindéé ñáhán de ruhū jiín jniñu jeē tu ní íyo modo sáha máá ró jijnáhan ró.
Jnūhun jeē cáca ndaā vāha yó