CARTA JEE NI TEE APOSTOL SAN PABLO NUU ÑAYUU ÑUU FILIPOS
1
Máá rí cúu Pablo jiín Timoteo, mozo Jesucristo. Te cátee ri carta yáha cuájeē nuū tāca róhó hermano cáyūcú ñuu Filipos, jeē cácuu ró ñáyuu maá yá jeē cáyɨhɨ ró ndaha Cristo Jesús. Te suni cátee ri nuū tée cándiso jníñu cándito róhó, jíín núū tēe cájejníñu mēhñu ró. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Jeē jicán tahú Pablo jehē ñáyuu cácandíje
Tāca jínu jeē núcūhun ni rī rohó jíjnáhan ró, te nácuatáhú rí nuū Yaā Dios. Te náa jícán tahú rī, te níní cúsɨɨ̄ ni rī jicán tahú rī jehē rō. Chi ni chindéé ñájnáhan ró jíín rí jeē scáca yó jnúhun vāha ya, nde quɨvɨ̄ ní cacandíje ró te nde vijna. Te jíní ndije ri jeē maá Yaā ní squéjéé jniñu váha jíín ró, cocu ya jiín ndé quɨvɨ̄ ndíji Jesucristo, te sínu ndɨhɨ ya. Te íyó váha jeē súcuan jéni ni rī sɨquɨ̄ tāca róhó, chi yōhyo manī rī jiín ró, te ɨnuú‑ni ni sáha ya jeē váha yóhó. Te súcuan cúu vēsú íne ri vecāa chí vēsú cuɨñɨ ri nuū tāca tée cújéhnu, cahān rī jehē jnúhun jeē jnáma ya yohó jéē jnūhun ndaā cúu. Chi Yaā Dios jiní yā ndese yōhyo manī rī jiín ró jijnáhan ró, nájnūhun yōhyo manī Jesucristo jiín yó. Te jícán tahú rī jeē na cáa ga jeē cundáhú ni rō jnáhan ró, jiín jéē na jécūhun ga ni rō te cundíchí ró jiín táca jnúhun ya. 10 Te súcuan te cuu nacāji ró táca jéē váha condiquīn rō, te caca ndaā rō, te ma cóo ni ɨɨn cuēchi sɨquɨ̄ rō quɨvɨ̄ ndíji Cristo. 11 Te súcuan te cayā cuehē jniñu váha jeē sáha Jesucristo jiín ró. Te sáha jeē coo yɨ́ñúhún ñáyuu jiín Yaā Dios te cahān i jeē yóhyo luu cújéhnu ya.
Jnūhun jeē técu nduú yó jiín Cristo
12 Hermano, cúní rī jeē na cúcáhnu ni rō jijnáhan ró ndese ni sáha jnūndóho ni ndoho ri. Chi ni sáha jeē ni jítē núu ga jnūhun jeē jnáma ya yohó. 13 Chi tācá soldado cáyūcú ini palacio, jiín táca gá ñayuu, cájini i jeē íne ri vecāa jeē sɨquɨ́ Cristo. 14 Te sɨquɨ̄ jeē íne ri vecāa, jeē yúcuan cúu jeē vihyá gā nihín ndeyɨ́ ni cuehē tācá hermano cácandíje nuū Jítoho yō. Te cáhīyo téyɨ́ gá ni de nácani de jnūhun ya, te tu ndé ndínuu ni de.
15 Te ndaā chi sava tēe cánacani de jnūhun Cristo sɨquɨ̄ jeē cuesún ni de jíín jéē nduxí de. Te sava ga de chi sa suhva cánacani de jnūhun ya sɨquɨ̄ jeē váha ni de. 16 Sava de cánacani jnūhun Cristo sɨquɨ̄ jeē nducú de jeē váha máá‑ni de, te tú ndije de, chi cácuni de jeē nihīn gā rī jnūndóho jeē íne ri vecāa. 17 Te sava ga de chi cánacani de jnūhun sɨquɨ̄ jeē cundáhú ni de ruhū, chi cájini de jeē íne ri vecāa sɨquɨ̄ jeē cahán rī jehē jnúhun jeē jnáma ya yohó. 18 Tú na vé sáha núu súcuan, chi tācá‑ni modo cascuíté núu de jnūhun Cristo, vēsú núu ndije de chí tuú. Te yāha cúu jeē cúsɨɨ̄ ni rī sáha.
Te suni cusɨɨ̄ gā ni rī, 19 chi jíní rī jeē tāca jéē yáha sáha jeē váha ga coo jíín rí, chi cájicān tahú rō jehē rī, te Espíritu Jesucristo chíndéé ñáhán yá ruhū. 20 Chi ñúhun ni rī te cúu ndasɨ́ ni rī jeē ma sáha ri ni ɨɨn jeē sáha jeē cucanu ri nuū yā. Chi sa suhva coo téyɨ́ ni rī cahān rī jnūhun ya, návāha ndujéhnu ga Cristo sáha máá rí vijna, nájnūhun je ni sáha ri nɨɨ́ véji ri, te vēsú na cótecu rī chí vēsú na cúū rī. 21 Chi jeē técu rī cúu jeē nduú rí jiín Cristo, te jeē cúū rī cúu jeē vihyá gā vāha coo jíín rí. 22 Te núu cotecu gā rī, te cuu scáca ga rī jniñu máá Jítoho yō. Núu súcuan te tu cúcáhnu ni rī ndé ɨɨn cúu jeē váha ga, núu jeē cótecu rī chí jéē cúū rī. 23 Chi mēhñú ndɨndúú jnúhun yáha íne nīhin ri. Chi ɨɨn cúu jeē cuní rī quihīn rī condee rī jiín Cristo, chi yūcuan cúu jeē vihyá gā vāha coo jíín rí. 24 Te suni cánuú gá jeē cótecu gā rī jeē sɨquɨ́ rohó jíjnáhan ró. 25 Núu súcuan te íyó ndáā ni rī jeē quéndōo ri condee gā rī jiín ró, návāha stéén gā rī nuū rō ndese caca vāha ga rō jiín yá, te cusɨɨ̄ gā ni rō jiín jnúhun cácandíje ró. 26 Núu súcuan te condee tucu ri jiín ró, te cusɨɨ̄ teyɨ́ ni rō jeē sɨquɨ́ ruhū, sáha máá Cristo Jesús.
27 Te máá ɨɨn‑ni jeē condɨhvɨ̄ ni rō caca ndaā rō, nájnūhun cánuú caca ró sɨ́quɨ̄ jeē cácandíje ró jnúhun Cristo. Yūcuán na te vēsú na jínú rī coto jnáhan yó, chí condee jicá rí, te nihīn rī jnūhun ro jéē cáhīin nīhin ró jíín jnúhun ya, te cáhīyo ɨnuú ni rō, te ɨnuú‑ni cánducú ndéyɨ́ ró sɨquɨ̄ jnúhun jeē cácandíje yó jéē jnáma ya yohó. 28 Te ma yūhú cuɨtɨ rō sáha jeē cájito uhū rohó. Chi jeē jíto uhū i róhó, yūcuan stéén jeē jnahnú ndetū i, te suni stéén jeē cācu ánuá maá ró jijnáhan ró sáha Yaā Dios. 29 Chi ni jēhe Cristo uū jeē váha nuū rō: nasūu máá ɨɨn‑ni jeē candíje ró yá, chi suni jeē na ndóho ró jéē sɨquɨ́ yā. 30 Chi máá rí jiín róhó jijnáhan ró, nájnūhun jeē cájejnáhan yó jíín táca jéē neé. Chi ni cajito ró jéē súcuan ni sáha máá rí, te cánihīn rō jnūhun jeē sáha ga rī nde vijna.
Jeē ni sáha suchí yá maá yá te ni ndujéhnu ya