6
Te róhó séhe jíjnáhan ró, cuandije ró núū tatá rō nuū naná rō, chi yūcuan cúu jeē váha sáha ró jéē candíje ró Jítoho yō. Chi yāha cúu ɨɨn jnáhan jeē uxí jnūhun ndácu jniñu jeē ni jéhe ya, te xīhna gā jnūhun yáha ndíso tahū: Coo yɨ́ñúhún ró nuū tatá rō nuū naná rō, návāha quendōo ndetū rō, te náhán cotecu rō ini ñayɨ̄vɨ yáha. Achí.
Te róhó tátá jijnáhan ró, ma squɨtɨ́ ni rō sēhe ró, chi sa suhva scuéhnu ró i jíín jnúhun cuandije i, te stéén rō nuū i jeē candíje i máá Jítoho yō.
Te róhó mozo jijnáhan ró, cuandije ró núū patrón rō ñayɨ̄vɨ yáha, te coo yɨ́ñúhún ró te conso īyo ró núū de. Te na sájniñu ndaā sájniñu ndije ró, cani ni rō jeē nuū Cristo cájejníñu ró. Ma sájniñu ndúxí ró jeē maá jéē coto de te cuajnúhún de róhó. Chi sa suhva sáha ró cuenta jeē mozo Cristo cácuu ró. Te sáha ró jéē nújnahan ni Yaā Dios nde jiín ini jiín ánuá rō. Te na cúsɨɨ̄ ni rō sájniñu ró, te na cáni ni rō jeē nuū maá Jítoho yō cájejníñu ró, nasūu núū ñáyuu. Chi je cájini rō jeē jníñu váha sáha ɨɨn ɨɨn ró, te nihīn rō yāhu jniñu yúcuan núū maá Jítoho yō, vēsú cúu ró mozo chí tée sájniñu máá.
Te róhó patrón jijnáhan ró, suni súcuan sáha ró jíín mozo rō, te ma cahán xeēn rō jiín i. Chi na cócuhun ni rō jeē suni máá ró jiín máá i yɨ́hɨ ró ndaha Jitoho yō, Yaā ndeé andɨvɨ́. Te tu sáha ya cuenta ndese cúu ɨɨn ɨɨn ñayuu, chi ɨnuú sáha ya jiín i.
Na cúcutú yó jiín táca fuerza Yaā Dios
10 Te íyó ɨnga jnūhun, hermano jijnáhan ró. Nducú ró jeē na cóo fuerza ini rō jiín fuerza maá Jítoho yō jeē nduú yá jiín ró, chi íyó téyɨ́ poder yā. 11 Na cúcutú ró jíín táca fuerza Yaā Dios, návāha cuu cuɨñɨ nīhin ró jéē ma stahú jexeén róhó. 12 Chi nájnūhun jeē cájejnáhan yó jíín táca jéē neé. Te nasūu ñáyuu cúu jeē cájejnáhan yó jíín, chi sa suhva jíín táca táchī cájica nuū sucún. Te yūcuan cúu jeē cácujéhnu, jíín jéē cándiso jníñu, jíín jéē cándacu jniñu nuū ñáyuu ñayɨ̄vɨ yáha jeē nájnūhun cájica i nuū néē. 13 Núu súcuan te na cúcutú ró jíín ndɨhɨ fuerza Yaā Dios, návāha cuu cuɨñɨ nīhin ró quɨ́vɨ̄ jíto ndee jexeén rohó. Te súcuan coo tūhva ró jíín táca ndɨhɨ jeē cuɨ́ñɨ nīhin ró jíín. 14 Núu súcuan te cuɨñɨ nīhin ró jíín jnúhun ndaā jeē cúu nájnūhun jeē yɨ́hɨ nīhin sanchíi chīji ró. Te sácutú ró maá ró jiín jnúhun caca ndaā rō, te suu cúu nájnūhun jeē cúcutú soldado jiín sahma cáa jeē ndihyú de. 15 Te níní cotūhva ró nacani ró jnúhun ndeyɨ́ jnūhun sɨɨ̄ ni jeē véji nuū Yaā Dios. Te suu cúu nájnūhun jeē chíhi soldado ndijēn jehē de. 16 Te jeē cánuú gá cúu jeē candíje ró jeē iyó yá jiín ró. Te yūcuan cúu nájnūhun jeē túhva ró máá ró yatā ɨɨn escudo. Chi jíín jnúhun cándíje ró un te cuu ndahva rō ndɨhɨ jeē tají máá jéxeén, jeē cúu nájnūhun nduva jeē cayú yáñuhūn punta. 17 Te cuɨñɨ ró jíín jnúhun ni jnama ya rohó, jeē cúu nájnūhun ɨɨn lélú cāa. Te cuajníñu ró jnúhun jeē yosó núū tútu Yaā Dios jeē ni jéhe Espíritu Santo nuū rō. Chi yūcuan cúu nájnūhun jéjníñu soldado espada de. 18 Te níní cácān tahú rō nuū Yaā Dios sɨquɨ̄ ndɨhɨ‑ni, te cahān ndahú ró jíín yá jiín fuerza Espíritu. Núu súcuan te ndito na cóo ni rō, te ma jécuɨñɨ̄ rō jeē cacán tahú rō jehē tāca ñáyuu maá yá. 19 Te suni cahān rō jehē rī, návāha nihīn rī jnūhun cahān rī, te coo téyɨ́ ni rī nacani cájí rí jnūhun jeē jnáma ya yohó, suu jnūhun jeē ní yɨsāhí un. 20 Chi ni tají yá ruhū jeē jíca ri nácani ri jnūhun ya ún, te jeē sɨquɨ́ un cúu jeē íne ri vecāa. Te na cácán tahú rō jeē coo téyɨ́ ni rī cahān rī jnūhun ya, nájnūhun cánuú cahān rī.
Saludo jeē sándɨ̄hɨ́
21 Tíquico cúu ɨɨn hermano jeē maní yō jiín, te cúu de tēe squícu vāha chíndéé ñájnáhan jíín rí nuū jníñu máá Jítoho yō. Te máá de castūhún ndɨhɨ ndese cuahān jniñu ri te ndese íyó rí. 22 Jeē yúcuan ní tají rí de cuajeē de nuū rō, návāha cachi de ndese cáhīyo ri, te coo ndeyɨ́ ni rō jijnáhan ró sáha de.
23 Te ñúhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni tāca róhó jéē cácuu hermano, te coo manī gā rō jiín yá, te candíje vāha ró. 24 Te ñúhun ni rī jeē na sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró jéē maní ndije ró jíín Jítoho yō Jesucristo. Súcuan na cóo. Amén.