3
Te jeē yúcuan tuá ni cácanda ri condetu ri nde nihīn rī jnūhun ndese cáhīyo ró. Te ni casándaā rī jeē quéndōo máá‑ni ri ñuu Atenas. Te ni catají rí hermano yō Timoteo, tēe jéjníñu jíín rí nuū Yaā Dios sɨquɨ̄ jnúhun jeē jnáma Cristo yohó. Te ni jecondēhé de róhó návāha sáha de jeē cuɨñɨ nīhin ró te coo ndeyɨ́ ni rō jiín jnúhun cácandíje ró. Te ni jeē de návāha ma náyūhú ni ɨɨn ró sɨ́quɨ̄ tāca jnúndóho jeē sáha ñayuu. Chi je cájini rō jeē súcuan cánuú ndoho yó. Chi nde ná ni coyūcu rí jiín ró, te ni cacastūhun rí nuū rō jeē nihīn nahín yó jnūndóho. Te je cájini rō jeē súcuan ni cuu, nájnūhun ni cacahān rī. Te jeē yúcuan, náa tuá ni cánda ri condetu ri jeē nihín rī jnūhun ndese cáhīyo ró, te ni tají rí de ni jeē de, návāha cuni rī núu cácandíje nahín ró. Chi ni jeni ni rī á sanaa te jexeén jeē jíto ndee yohó ní cundeyɨ́ jíín ró, te naa cāhá‑ni jniñu jeē ní casáha ri jiín ró.
Te vijna chi je ni ndee Timoteo nuū rī jijnáhan ri jeē ni jéē de ñuu rō Tesalónica. Te ni nacani de jeē cácandíje vāha ró, te cácundáhú ni rō jnáhan ró. Te ni cachi de jeē cáñuhun ni rō ruhū, chi cáhīyo manī rō jiín rí. Te cácuni rō ndacoto ró núū rī, nájnūhun cácuni rī ndacoto ri nuū rō. Te jeē yúcuan ní candusɨɨ̄ ni rī sɨquɨ̄ jeē cácandíje vāha ró, hermano, vēsú xeēn iyó jnūndóho sɨquɨ̄ rī. Te vijna je ni cananihīn ni rī, chi cáhīin nīhin ró jíín máá Jítoho yō. Núu súcuan te tu jínu cuɨtɨ nacuatáhú rí nuū Yaā Dios jeē sɨquɨ́ rohó jijnáhan ró. Chi jíto ya jeē cácusɨɨ̄ ndasɨ́ ni rī jeē súcuan cáhīyo ró. 10 Te nduú ñuú cájicān tahú ndasɨ́ rí jeē ndácoto tucu ri nuū rō, te stéén gā rī na‑ni jnūhun cúmanī jecūhun ni rō sɨquɨ̄ jnúhun cácandíje yó.
11 Te cácuni rī jeē maá Tátá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na núne ya ichi jeē cuu jecoo tucu ri nuū rō. 12 Te na sáha máá Jítoho yō jeē cuehē ndasɨ́ gá cundáhú ni rō jnáhan ró jíín táca gá ñayuu, nájnūhun cácundáhú ni rī rohó jíjnáhan ró. 13 Te na sáha ya jeē íje ánuá rō jeē cuɨñɨ nīhin ró, návāha coo ndoo ró jéē ma cóo cuēchi ró núū maá Tátá yō Yaā Dios, quɨvɨ̄ ndíji Jitoho yō Jesucristo jiín táca ñáyuu yɨ́hɨ ndaha ya.
Sɨquɨ̄ jeē caca ndaā yō modo jeē cúsɨɨ̄ ni yā