4
Te vijna hermano, íyó ɨnga jnūhun jeē cácahān ndahú rí jiín ró te cáhán nīhin ri jiín ró, chi súcuan cúní maá Jítoho yō Jesús. Je ni castéén rī nuū rō ndese cánuú caca ndaā rō návāha cusɨɨ̄ ni Yaā Dios. Te cácahān ndahú rí jiín ró jeē sa víhyá gā na cáca ró súcuan.
Chi je cájini rō na jniñu ni candacu ri nuū rō jeē ní ndacu máá Jítoho yō Jesús. Te cúní Yaā Dios jeē na cóo ndoo coo iī rō nuū yā, te ma cáca jnéní ró. Te ná ɨɨn ná ɨɨn ró na cóndeca yɨ́ñúhún ró ñasɨhɨ́ máá ró, te súcuan caca ndoo ró. Te ma sáha ró jniñu néé jéē ndíyo ni rō jesɨhɨ́, nájnūhun cásáha ñayuu tācá nación jeē tu cájini i jnūhun Yaā Dios. Ni ɨɨn ró ma sáha ró cuéchi jeē quénde rō ñasɨhɨ́ jnáhan ró. Chi máá Jítoho yō cuāha ya castigo xeēn nuū ñáyuu casáha tācá jniñu súcuan, nájnūhun je ni cacahān nīhin ri ni castūhun rí nuū rō. Chi tu ní cána Yaā Dios yohó jéē sáha yó jniñu jnéhén, chi sa jeē caca ndoo yó. Núu súcuan te ñayuu jeē squéhichī jnūhun yáha, nasūu jnúhun ɨɨn tēe squéhichī i, chi sa jnūhun Yaā Dios, Yaā ni jéhe Espíritu Santo nuū yō.
Te tu jíni ñúhún jéē tée ri nuū carta yáha jéē coo manī rō jiín táca hermano, chi je ni steén Yaā Dios nuū rō jeē coo manī rō jiín jnáhan ró. 10 Te je cáhīyo manī rō súcuan jíín táca hermano cáyūcu nɨ́ɨ́ cáhnu Macedonia jiñā. Te cáhán ndahú rí jiín ró hermano, jeē sa víhyá gā na cóo manī rō jiín i. 11 Te na cóndɨhvɨ̄ ni rō coyūcú nayúú ró, te ma cóndɨhvɨ̄ ni rō sɨquɨ̄ ndese cásáha jnáhan ró, chi condɨhvɨ̄ ni rō sáha ró jniñu máá ró, nájnūhun ni candacu ri nuū rō. 12 Súcuan na sáha ró návāha ñayuu tu cándíje, cuatáhú i róhó, te suni ma cúmanī jeē cotecu rō.
Sɨquɨ̄ jeē ndíji Jitoho yō
13 Suni cácuni rī, hermano, jeē na jécūhun ni rō jijnáhan ró sɨ́quɨ̄ ñáyuu cájihī, návāha ma cucuíhyá ni rō nájnūhun sava ga ñayuu jeē tu cáñuhun ni i jeē nátecu ndɨ̄yɨ. 14 Chi nájnūhun cácandíje yó jéē ni jíhī Jesús te ni natecu yā, suni súcuan cácandíje yó jéē nastécu Yaā Dios tāca ñáyuu ni cacandíje nuū Jesús te ni cajihī.
15 Jeē yúcuan cácastūhun rí ɨɨn jnūhun jeē ní castūhun máá Jítoho yō nuū rī: Jeē yóhó jéē cátecu gā quɨvɨ̄ ndíji máá Jítoho yō, nasūu máá yó cosnūu jéē ndaa yó quíhīn yō. Chi xīhna gā ñayuu je ni cajihī ndaa i quihīn i. 16 Chi máá Jítoho yō nuu ya quiji ya ichi ándɨvɨ́, te cana jee ya jeē maá yá ndácu jniñu, te cana jee ndajéhé cujéhnu ga, te cuecu trompeta Yaā Dios. Te xīhna gā natecu tāca ndɨ́yɨ jeē ní cacandíje Cristo. 17 Yūcuán na te yóhó jeē cátecu gā yō quɨvɨ̄ ndíji ya, suni ndonehen ya yohó jíín i, quihīn yō mēhñu vícō. Te naquijnáhan yó jíín máá Jítoho yō sava andɨvɨ́. Te súcuan condee yō nɨɨ́ cáni jíín máá Jítoho yō. 18 Núu súcuan te jíín jnúhun yáha cahān ndeyɨ́ ni rō jiín táca jnáhan ró.