5
Te tu jíni ñúhún jéē tée ri nuū carta yáha sɨ́quɨ̄ cuiyā chí quɨ́vɨ̄ jeē coo tācá un, hermano. Chi je cájini vāha ró jéē ɨɨn sanaa ni yō te quee quɨvɨ̄ ndíji máá Jítoho yō, nájnūhun ɨɨn sanaa ni yō te quíji ñacuīhná jecuáā. Chi ná‑ni cácahān ñayuu jeē nayúú‑ni íin te tú na jnūndóho coo, te ná‑ni cácahān i súcuan te ɨɨn sanaa ni i te quiji jnūndóho sɨquɨ̄ i jeē náā i, te ma cácu cuɨtɨ i. Chi quiji quɨvɨ̄ un nájnūhun ɨɨn sanaa‑ni te quéjéé jéhndē chīji ɨɨn ñahan scácu sēhe. Te róhó hermano, tu cácuu ró ñáyuu cájica nájnūhun nuū néē jeē ɨ́ɨn sanaa‑ni te quiji quɨvɨ̄ un sɨ́quɨ̄ rō nájnūhun quíji ñacuīhná. Chi ndɨhɨ ró cácuu ñayuu jeē nájnūhun cájica ró nduú, chi stéén luz yā ini anuá rō. Chi tu cácuu yó nájnūhun ñayuu jeē tu jécūhun ni sɨquɨ̄ Yaā Dios, jeē nájnūhun cájica i nuū néē. Núu súcuan te ma cúhuun ni yō nájnūhun ñayuu cáquixī, chi sa ndito na cóo ni yō te coo cájí xínī yō. Chi jecuáā cúu jeē cáquixī ñayuu, te suni jecuáā cúu jeē nájīni i. Te máá yó chi nájnūhun jeē cájica yó nduú, te na cóo cájí xínī yō. Te na cúcutú yó jíín jnúhun cándíje nīhin yó jiín jnúhun cúndáhú ni yō jnáhan yó, nájnūhun cúcutú soldado jiín sahma cáa. Te na cúcutú yó jiín jnúhun jeē cáñuhun ni yō jeē cācu yó, nájnūhun cúcutú soldado jeē ñúhun lélú cāa xinī de. Chi Yaā Dios tu ní jéni ya yohó jéē cuáha ya castigo yohó, chi sa suhva jeē jnama ya yohó sáha máá Jítoho yō Jesucristo. 10 Te máá yá ni jihī yā jehē yō, návāha cotecu ɨnuú yó jíín yá, vēsú núu cotecu gā yō ñayɨ̄vɨ yáha chí cúū yō. 11 Núu súcuan te cahān rō jnūhun ndeyɨ́ ni jiín táca jnáhan ró, te scuéhnu jnáhan ró jíín jnúhun ya, nájnūhun je cásáha ró.
Jeē jéni ichí Pablo tācá hermano
12 Te cácahān ndahú rí jiín ró hermano, jeē cuatáhú ró tēe cájejníñu cándito róhó, jeē cácujéhnu de nuū rō jiín jniñu máá Jítoho yō, te cájeni ichí de róhó. 13 Te coo yɨ́ñúhún ndasɨ́ ró nuū de, te coo manī rō jiín de sɨquɨ̄ jniñu ya jeē casáha de. Te na cóyūcu mánī rō jiín táca jnáhan ró.
14 Te suni cácahān ndahú rí jiín ró hermano, jeē na stɨ́hvɨ́ ni rō ñayuu cájica cúxí. Te cahān rō jnūhun ndeyɨ́ ni jiín ñáyuu jeē yachī ndínuu ni i. Te chindéé ñáhán ró ñayuu jeē tu fuerza ini. Te cuandeyɨ́ ni rō jiín ndɨhɨ ñayuu.
15 Te coto má nasáha ndevāha ro jíín ni ɨɨn ñayuu te núu sáha ndevāha i jíín ró. Chi máni jeē váha nducú ró sáha ró jíín táca jnáhan ró jíín ndɨhɨ‑ni ñayuu.
16 Níní na cóo sɨɨ̄ ni rō jijnáhan ró. 17 Te níní na cácán tahú rō. 18 Te nacuatáhú ró jeē sɨquɨ́ tācá‑ni. Chi súcuan cúní Yaā Dios jeē sáha ró jéē cácandíje ró Cristo Jesús.
19 Te ma cásɨ rō nuū jníñu jeē sáha Espíritu Santo jiín ró. 20 Te ni ma cujéē ni rō nuū jnúhun cácahān tēe cánacani jnūhun Yaā Dios. 21 Chi coto ndee rō tāca jnúhun, te núu jeē váha cúu, te cuatáhú ró. 22 Te ma quɨ́vɨ nduu rō jiín ni ɨɨn jniñu néé.
23 Te máá Yaā Dios jeē jéhe jnūhun ndeyɨ́ sɨ́ɨ̄ ni, ñúhun ni rī jeē sáha ndɨhɨ ya jeē cóo ndoo coo iī rō nuū yā. Te ñúhun ni rī jeē cóndito vāha ya anuá rō jiín jéē níjnūní rō, jíín yɨquɨ cúñu rō, návāha tú na cuēchi coo sɨquɨ̄ rō quɨvɨ̄ ndíji máá Jítoho yō Jesucristo. 24 Chi Yaā jeē ní cana róhó, sáha ya ndɨhɨ un jíín ró, chi squícu ya jeē ni jéjnūhun ya.
Saludo jiín bendición jeē sándɨ̄hɨ́
25 Hermano jijnáhan ró, cacān tahú rō jehē rī jijnáhan ri.
26 Te núu na cáhán rō jiín táca hermano, te techūhu yɨ́ñúhún ró ndaha i.
27 Te cáhán nīhin ri jiín ró, chi súcuan cúní maá Jítoho yō, jeē na cáhu ró carta yáha núū tācá hermano.
28 Te ñúhun ni rī jeē maá Jítoho yō Jesucristo na sáha ga yā jeē váha róhó. Súcuan na cóo. Amén.