CARTA UU JEE NI TEE APOSTOL SAN PABLO NUU ÑAYUU ÑUU TESALONICA
1
Máá rí cúu Pablo jiín Silvano jiín Timoteo, te cátee ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu cácandíje ñuu Tesalónica, jeē cáyɨhɨ ró ndaha Tátá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō jijnáhan ró.
Jeē sándaā yā cuēchi quɨvɨ̄ ndíji Cristo
Cánuú jéē niní nacuatáhú rí nuū Yaā Dios jeē sɨquɨ́ rohó jíjnáhan ró hermano. Chi súcuan íyó váha, chi yōhyo vāha cuahije ró jíín jnúhun jeē cácandíje ró yá, te yōhyo cuanducuehē jeē cácundáhú ni rō tāca jnáhan ró. Te jeē yúcuan cúu jeē cácusɨɨ̄ teyɨ́ ni rī cánacani ri jnūhun ró núū tāca grupo ñayuu cácandíje nuū Yaā Dios. Chi vāha cácandíje ró, te vāha cájendeyɨ́ ni rō jeē cájito xeēn ñayuu rohó jíín jéē cándoho ró táca gá jnūndóho. Te jíín táca jéē yáha chíhi ya cuenta jeē cácuu ró ñáyuu váha jeē quɨ́vɨcoo ró ñuu nuū ndácu ya jniñu. Chi sɨquɨ̄ ñuu un cúu jeē cándoho ró. Te jeē súcuan chíhi ya cuenta sɨquɨ̄ rō, yāha stéén nuū yō jeē vāha Yaā cúu ya.
Te suni íyó váha jeē nastóho ya ñayuu castóho róhó. Te quɨvɨ̄ ndíji Jitoho yō Jesús, quɨvɨ̄ un sáha Yaā Dios jeē ndétātu róhó jéē cándoho, te suni ruhū jijnáhan ri. Chi jíín yáñuhūn quiji Jesús ichi ándɨvɨ́ jíín táca ndajéhé yā jeē ndíso poder. Te cuāha ya castigo nuū ñáyuu jeē tu ní cájēhe i jnūhun cuni i ndese Yaā cúu Yaā Dios, te tu ní cájetáhú i jnūhun máá Jítoho yō Jesucristo jeē jnáma ya i. Te ñayuu ún chi ndoho i nɨ́ɨ́ cáni, chi cujiyo i nuū maá Jítoho yō, te ma cúu quɨ̄vɨcoo i nuū lúu ndasɨ́ cújéhnu ya jiín poder yā. 10 Súcuan sáha ya quɨvɨ̄ ndíji ya jeē lúu cujéhnu ya sáha ñayuu cácandíje jeē yɨ́hɨ ndaha ya. Te nahán naa ni i coto i nuū yā. Te suni súcuan róhó jíjnáhan ró, chi ni cacandíje ró jnúhun jeē ní canacani ri nuū rō.
11 Te jeē yúcuan cúu jeē niní cájicān tahú rī jehē rō, jeē na cúu ró ñáyuu vāha jeē ní cana ya rohó. Te jíín fuerza yā na sáha ya jiín ró jeē squícu ró táca jniñu váha jeē ní catee ni rō sáha ró sɨ́quɨ̄ jeē cácandíje ró. 12 Te súcuan te cujéhnu máá Jítoho yō Jesucristo sáha ró, te suni cujéhnu máá ró jijnáhan ró sáha ya. Chi Yaā Dios yō jiín Jítoho yō Jesucristo, súcuan cúu jeē sáha ya jeē váha yóhó.
Jnūhun sɨquɨ̄ maá tée sáha xeēn cuēchi