2
Vijna te cahān rī sɨquɨ̄ jeē ndíji máá Jítoho yō Jesucristo jiín jéē ndutútú yó núū yā. Cácahān ndahú rí jiín ró jijnáhan ró hermano, jeē ma cuáha ró jnúhun sacā nuu cani ni rō, ni ma cunéé ni rō núu cácahān ñayuu jeē jé ni quee quɨvɨ̄ ndíji máá Jítoho yō. Ma candíje cuɨtɨ rō vēsú núu cahān i jeē ni níhīn i ɨɨn jnūhun sɨquɨ̄ un núū Espíritu, chí ɨɨn jnūhun jeē ni cáhān ɨnga, chí núu cachi i jeē ruhú jijnáhan ri ni tají ɨɨn carta jeē cahán súcuan. Ma cuáha cuɨtɨ rō jnūhun jeē stahú ni ɨɨn i róhó. Chi nde ná tu quiji quɨvɨ̄ ún te xīhna gā ndunīhni ni cuehē ñayuu nuū yā, te quenda ndijin máá tée sáha xeēn cuēchi, te tēe jnáhnū ndetū cúu máá tée ún. Chi tēe jíto uhū Yaā Dios cúu de, te ndonda de contra sɨquɨ̄ tāca jéē casnání i yaā i jíín táca jeē cáchiñúhún i. Te xeēn gā sáha de, chi nde cucōo de ini templo Yaā Dios jeē iyó Jerusalén, te cahān de jeē maá de cúu Yaā Dios.
¿A cánahán ró jnūhun yáha? Chi súcuan ni cahān rī jiín ró ná ni īyo ri jiín ró. Te je cájini rō ndé vé cúu jeē jésɨ jeē ná tu quenda ndijin tēe ún, chi nde na quée quɨvɨ̄ maá de. Chi je jícu sāhi táca cuéchi xeēn ini ñayɨ̄vɨ́, te vijna chi íyó jéē jésɨ nuū, návāha ma cáa ndasɨ́ gá cuēchi, chi nde na cújiyo máá jéē jésɨ nuū. Te sáá te quenda ndijin maá tée xeēn ún. Te máá Jítoho yō Jesús cahni ya tēe un jíín táchī yuhu‑ni ya, te jíín jéē ndíndēe yá ndiji ya te snáhnú ndetū yā de. Te jeē quíji tēe xeēn ún chi máá Satanás sáha. Te quiji de jíín cuéhē poder, te sáha de tācá jniñu jéhnu jeē stahú de, jeē nahán naa ni ñayuu coto i. 10 Te jíín táca jniñu néé te stáhú ndasɨ́ de ñayuu jeē jnahnú ndetū, chi tu ní cúní i cuatáhú i jnūhun ndaā jeē cácu i núú. 11 Te jeē yúcuan cuāha Yaā Dios jnūhun jeē cuatáhú i jnūhun jeē tú ndaā cuɨtɨ, te candíje i jnūhun stáhú un. 12 Te súcuan te jecondee cuēchi sɨquɨ̄ ndɨhɨ i jeē tu ní cácandíje i jnūhun ndaā, chi sa jniñu néé ni cacusɨɨ̄ ni i jíín.
Ñayuu jeē ní nacāji ya jeē cācu i
13 Te cánuú jéē niní nacuatáhú rí jijnáhan ri nuū Yaā Dios jeē sɨquɨ́ rohó jéē cácuu ró hermano jeē maní Jítoho yō jiín. Chi nde ná ni jecōo ñayɨ̄vɨ́, te je ni nacāji Yaā Dios rohó jéē jnáma ya rohó. Chi sáha Espíritu yā jeē cáhīyo ndoo cáhīyo iī rō nuū yā te cácandíje ró jnúhun ndaā. 14 Chi jeē yúcuan ní cana ya rohó jíín jnúhun jeē jnáma ya yohó jeē ní canacani ri, návāha quɨ̄vɨcoo ró núū cujéhnu luu ró jíín máá Jítoho yō Jesucristo.
15 Núu súcuan te cuɨñɨ nīhin ró hermano, te conahán váha ró jnúhun jeē ní cacutūhva ró núū rī, núu jeē ní cacahān rī chí jéē ní tee ri nuū carta. 16 Máá Jítoho yō Jesucristo jiín Tátá yō Yaā Dios ni cundáhú ni yā yohó, te ni sáha ya jeē coo sɨɨ̄ ni yō nɨɨ́ cáni, jíín jéē ñúhun ni yō tāca jéē váha jeē coo sɨquɨ̄ jeē váha ni yā jiín yó. 17 Te na sáha ga yā jeē cóo ndeyɨ́ ni anuá rō jijnáhan ró, te na sáha ya jeē íje ró cáhān rō tāca jnúhun vāha ya, te sáha ró táca jniñu váha.
Jeē na cácán tahú i jehē de