4
Te cáhán rī jiín ró, jíto Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, Yaā quiji ndacu jniñu, te sándaā yā jniñu ñayuu cátecu jiín ñáyuu ní cajihī. Cáhán nīhin ri jeē na nácani ró jnúhun ya, te stɨ́hvɨ́ ni rō i candíje i. Te níní sáha ró súcuan núu núne i chí vēsú tu núne i. Te sáha ró jéē na jécūhun ni i, te cahān rō nuū i, te cani ichí váha ró i, te jíín cuéhē paciencia steén rō nuū i. Chi quee tiempo jeē ma cuájnúhún cuɨtɨ ñayuu jnūhun ya jeē steén ndaā vāha, chi sa cuajnúhún i jnūhun cúsɨɨ̄ ni maá i, te nducú i cuehē maestro jeē steén nuū i máni jnūhun jeē nújnahan ni i cuni nahín i. Te cujiyo i nuū jnúhun ndaā, te condɨhvɨ̄ ni i tāca jnúhun jeē maá cuento‑ni cúu. Te róhó chi níní coo ndito ni rō, te cuandeyɨ́ ni rō jiín jnúndóho, te condɨhvɨ̄ ni rō nacani ró jnúhun jnáma ya yohó, te squícu vāha ró jíín jniñu ya jeē sáha ró.
Te ruhū chi je ni socō rī maá rí jeē cúū rī, te je cuacuyajni quɨvɨ̄ cuu rī. Te je ni cundeyɨ́ rí jeē ní nducú ndéyɨ́ rí sɨquɨ̄ jníñu váha, te je ni jīnu ni jica ri ñayɨ̄vɨ yáha, te tu ní siáá rī jnūhun cándíje ri yā. Te vijna je íyó túhva premio jeē nihín rī sɨquɨ̄ jeē ní jica ndaā rī. Chi Jitoho yō cuāha ya un núū rī maá quɨ́vɨ̄ sándaā yā jniñu, chi máá yá cúu juez ndaā. Te nasūu núū maá ɨɨn ruhū cuāha ya, chi suni cuāha ya nuū tāca ñáyuu jeē cúu ni i jeē ndíji ya chi manī i jíín yá.
Jeē cána Pablo quiji Timoteo nuū de
Nducú ndéyɨ́ ró quiji yachī rō nuū rī. 10 Chi Demas ni stóo de ruhū, chi ndíyo ni de ndajníñu ñayɨ̄vɨ yáha, te cuahān de ñuu Tesalónica. Te Crescente chi cuahān de Galacia, te Tito cuahān de Dalmacia. 11 Te máá ɨɨn na Lucas íne jíín rí. Te jeē quíji ró, te condeca ró Marcos quiji ró jíín de, chi vāha cuajníñu de jeē chindéé ñáhán de ruhū jiín jniñu ya. 12 Tíquico ni tají rí de cuahān de ñuu Efeso. 13 Te jeē quíji ró, te condaha ró cotón jeē ni stóo ri vehe Carpo ñuu Troas. Te suni condaha ró tāca libro, te jeē cánuú gá cúu tācá tutu ní tee máá rí.
14 Alejandro, tēe cúu herrero, yōhyo xeēn ni sáha de jíín rí. Te máá Jítoho yō cuāha ya yāhu de jeē súcuan ní sáha de. 15 Te condito ró máá ró nuū de, chi yōhyo ni cuu de contra sɨquɨ̄ jnúhun cástéén yó.
16 Te ná ni ine ri jeē xíhna ñúhún núū tāca tóhō, te tú ni ɨɨn tēe ní índichi jiín rí, chi ndɨhɨ de ni castóo de ruhū. Te ñúhun ni rī jeē Yaā Dios cone cáhnu ni yā nuū de. 17 Te vēsú súcuan te máá Jítoho yō ni chindéé ñáhán yá ruhū, te ni jēhe ya fuerza ini rī, te súcuan ni sínu ri ni nacani ndɨhɨ ri jnūhun jnáma ya yohó, ni cajini nahín ñáyuu tācá nación tu jíní jnūhun ya. Súcuan ni jnama Jitoho yō ruhū nuū tāca tée xeēn. 18 Te jnama ga yā ruhū nuū tācá jniñu néé, te condito ya ruhū nde quɨ̄vɨ ri andɨvɨ́ núū ndácu ya jniñu. Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya nɨɨ́ cáni. Amén.
Saludo jiín bendición jeē sándɨ̄hɨ́
19 Te cahān rō jeē sándeyɨ́ ni Prisca jiín Aquila, jiín ñáyuu vehe Onesíforo, achí rí. 20 Erasto ni quendōo de ñuu Corinto. Te ni quendōo Trófimo ñuu Mileto, te cúhú de. 21 Te condɨhvɨ̄ ni rō quiji ró nde ná tu quejéé vico míjin. Sándeyɨ́ ni rō, achí Eubulo jiín Pudente jiín Lino jiín Claudia jiín táca gá hermano.
22 Te ñúhun ni rī jeē maá Jítoho yō Jesucristo na cóo ya jiín ró, te Yaā Dios sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró. Súcuan na cóo. Amén.