CARTA JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU TITO
1
Máá rí cúu Pablo, mozo Yaā Dios jiín apóstol Jesucristo, chi ni tají Yaā Dios ruhū jeē scándíje ri ñayuu ní nacāji ya, návāha jecūhun ni i jnūhun ndaā yā jeē candíje yó, te cocuhun ni i jeē cótecu i nɨ́ɨ́ cáni. Chi nde ná tu jecōo ñayɨ̄vɨ́ te ni jejnūhun Yaā Dios jeē cótecu yō, te íyó ndáā jnūhun ni cahān yā. Te vijna jeē ní quee tiempo ni jeni ya, te stéén cají yá jnūhun ya nuū yō. Te ni tejníñu ya ruhū ni ndacu ya jniñu jeē nácani ri jnūhun ya ún. Chi Yaā jnáma yóhó cúu ya. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rō Tito, chi nájnūhun sēhe ri cúu ndije ró sɨ́quɨ̄ jeē ɨ́nuú‑ni cándíje yó yá. Te ñúhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, Yaā jnáma yóhó, na sáha ga yā jeē váha róhó, te cundáhú ni yā rohó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Jniñu ya jeē ni sáha Tito nde isla Creta
Te ni stóo ri rohó ndé isla Creta, návāha sándaā rō sɨquɨ̄ jníñu jeē cúmanī gā cundaā, te cani ró táca tée jéhnu condito ñayuu cácandíje tācá ñuu, nájnūhun ni ndacu ri jniñu nuū rō. Te tēe jéhnu un cánuú jeē ma cóo ni ɨɨn jeē nihín ñayuu cuēchi sɨquɨ̄ de. Te cánuú coo ɨɨn‑ni ñasɨhɨ́ de. Te sēhe de cánuú cuu i sūchi cácandíje jeē ma nihín ñayuu cuēchi sɨquɨ̄ i jeē tu sáha vāha i chí jéē níhni ni i nuū de. Chi tēe cácujéhnu cándiso jníñu nuū ñáyuu cácandíje, cánuú caca ndaā de chi cándiso jníñu de sɨquɨ̄ jníñu Yaā Dios. Te ma satéyɨ́ de máá de, ma quɨtɨ́ yachī ni de, ma cúu de tēe nájīni, ma cuajnáhan de, te ma ndíyo ni de xūhún. Chi sa cánuú jéē niní cuāha núu de vehe nuū ñáyuu cájica, te níní sáha de jniñu váha, te ndito coo xinī de, te coo de tēe ndaā, te coo ndoo ánuá de, te casɨ de modo jeē cuní maá de. Te cánuú cuɨñɨ nīhin de jíín jnúhun ndaā jeē ni scuáha de, návāha cuu stɨ́hvɨ́ ni de ñayuu jiín táca jnúhun ndaā vāha, te suni cuu sáha de jeē jécūhun ni ñayuu cácuu contra, te casɨ i yuhu i.
10 Chi íyó cuéhē ñayuu nīhni ni, te cástéén i ɨnga modo jéni ni maá i jeē súcuan cācu ñayuu, te stáhú i ñayuu. Te jnáhan yó hebreo cúu jeē vihyá gā casáha súcuan. 11 Te cánuú jéē casɨ rō yuhu tāca tée ún, chi cástéén de jnūhun jeē tu íyó váha stéén de, chi cúní de nihīn de xūhun sɨ́quɨ̄ ún. Te súcuan sáca nuu de xinī ndɨhɨ ñayuu tācá vehe.
12 Te ɨɨn tēe isla Creta jeē nácani jnūhun, ni cahān de sɨquɨ̄ jnáhan ñuu de: Jnáhan yó ñayuu Creta, chi máni ñayuu stahú cácuu i, te nájnūhun quɨtɨ xéén casáha i, te máni ndɨ́hvɨ́ ni i caji cuehē i, te cúxí i, áchí de. 13 Te ndaā cúu jnūhun ni cahān tēe ún. Jeē yúcuan na cúxeēn rō nuū i, návāha ndaā vāha na cándíje i. 14 Te ma sáha i cuenta tāca jnúhun ni catava jnáhan yó hebreo, jeē maá cuento‑ni cúu, ni ma squícu i jniñu cándacu tēe ni quendacoo nuū jnúhun ndaā.
15 Te ñayuu jeē ní ndundoo jeē níjnūní, máni modo iyó ndoo íyó váha jéni ni i jíto i tācá‑ni. Te ñayuu tu cándíje jeē tu ní ndúndoo jeē níjnūní, máni jéni ni i ɨɨn modo tú ndoo tú vāha sɨquɨ̄ tāca jéē jíto i. Chi nde jeē níjnūní i jíín ánuá i íyó jnéhén. 16 Te vēsú cácahān i jeē jiní i Yaā Dios, te jíín jniñu cásáha i te jíní yō jeē tú ndije i. Chi ñayuu ndevāha ñayuu nīhni ni cácuu i, te tu cúu sáha i ni ɨɨn jniñu váha.
Jnūhun ya jeē steén ndaā vāha