2
Te máá ró chi níní na cáhán rō tāca jnúhun jeē quijnáhan jíín jnúhun ya jeē steén ndaā vāha. Te cahān rō jiín tāca tée jéhnu jeē na cóo cájí ni de, te sáha yɨ́ñúhún de, te ndito coo xinī de, te candíje nīhin de jnūhun cúndáhú ni yā de, te cundáhú ni de jnáhan de, te cuandeyɨ́ ni de. Te suni súcuan tācá ñahan jéhnu, na sáha yɨ́ñúhún ña, te ma sajnúhún ña, te ma nájīni ña. Te na stéén ña tāca jéē váha. Te na stéén ña nuū tācá ñahan súchí jéē coo manī ña jíín yɨɨ ña jíín séhe ña. Te ndito coo xinī ña, te coo ndoo ánuá ña, te coto vāha ña jniñu vehe ña, te coo vāha ni ña, te cuatáhú ña nuū yɨɨ ña, návāha ma cahán neé ñáyuu sɨquɨ̄ jnúhun Yaā Dios.
Te suni súcuan stɨ́hvɨ́ ni rō tāca tée suchí jeē ndito na cóo xinī de. Te róhó, cuu ró ɨɨn ejemplo nuū de jeē sáha ró táca jniñu váha. Te jeē steén rō nuū de te ndaā steén rō te coo ndije ni rō. Te ndaā vāha stéén rō, návāha ma cúu cahān ñayuu sɨquɨ̄. Te súcuan te cucanu ñayuu cácuu contra, chi ma cúu cahān i ni ɨɨn cuēchi sɨquɨ̄ rō.
Te cahān rō jiín ñáyuu cácuu mozo jeē na cuátáhú i nuū patrón i, te na sáha i tācá jniñu jeē nújnahan ni de, te ma cahán maá i núu ndácu de jniñu nuū i. 10 Te ma sacuíhná i ndajníñu de, chi na cúu i ñayuu ndaā ndije, návāha jíín táca jniñu jeē sáha i, te cuni tāca ñáyuu jeē yóhyo luu cúu jnūhun jeē steén sɨquɨ̄ Yaā Dios, Yaā jnáma yóhó.
11 Chi vijna je ni steén Yaā Dios ndese sáha ya jeē váha ñayuu, chi cúní yā jnama ya ndɨhɨ ñayuu ñayɨ̄vɨ́. 12 Te jnūhun jeē váha ni yā jiín yó, suu stéén nuū yō jeē na siáá yō jniñu néé jíín táca jéē ndíyo néé ni yō. Te ndito na cóo xinī yō ini ñayɨ̄vɨ yáha, te caca ndaā yō, te chiñúhún váha yó Yaā Dios. 13 Te suni stéén nuū yō jeē cocuhun ni yō jeē quéndōo ndetū yō jeē quíji máá quɨ́vɨ̄ jéhnu jeē quénda ndijin Yaā Dios, Yaā cujéhnu ndasɨ́, suu Jesucristo, Yaā jnáma yóhó. 14 Chi ni socō yā maá yá jehē yō, návāha jnama ya yohó núū táca jniñu néé, te sándoo ndɨhɨ ya anuá yō jeē cuu yó ñáyuu maá yá, te condɨhvɨ̄ ni yō sáha yó jniñu váha.
15 Tāca jnúhun yáha cánuú stéén rō, te stɨ́hvɨ́ ni rō i, te cahān rō nuū i, chi súcuan ndíso jníñu ró. Te ma cuáha ro jnúhun jeē sajéē ni ni ɨɨn i nuū rō.
Ndese cánuú sáha ñayuu cácandíje