3
Te jeē yúcuan ruhū Pablo, jícán tahú rī nuū yā. Te íne ri vecāa sɨquɨ̄ jeē ní nacani ri jnūhun Cristo Jesús nuū rohó ñáyuu tācá nación jeē tu ní jíní jnūhun ya nuú. Te jíní rī jeē ní cajini ró jnúhun ndese yōhyo vāha ni sáha Yaā Dios jiín rí, chi ni jēhe ya jniñu nuū rī jeē nácani ri jnūhun vāha ya nuū rō. Te jnūhun ya jeē ní yɨsāhí, ni nastúu ya nuū rī, nájnūhun je ni tee ri jecu sɨquɨ̄ un núū rō. Te núu na cáhu ró te cuu jecūhun ni rō jeē ní jini vāha ri jnūhun Cristo jeē ní yɨsāhí un. Te tu ní stéén yā jnūhun sāhí un núū ní ɨɨn ñayuu tāca cuíyā ní quiji ichi yátá. Te vijna cúu jeē steén ndijin yā jiín Espíritu yā nuū tācá apóstol jeē ní jeni ndoo ya, jiín núū tée cánacani jnūhun ya. Te súcuan cáhán jnūhun ní yɨsāhí un: Ñayuu tāca gá nación, ɨɨn cáhnu‑ni nihīn i tahū i jíín ñáyuu hebreo, chi ni cacandíje i jnūhun jeē jnáma ya i. Te ɨnuú‑ni ni nduu ndɨhɨ i, te ɨɨn cáhnu‑ni quéndōo ndetū anuá i sáha Cristo, nájnūhun ni jejnūhun Yaā Dios. Te jeē sɨquɨ́ jnūhun yáha cúu jeē ní jeni ya ruhū jeē nácani ri jnūhun nuū rō. Chi ni cutahū rī jniñu luu yáha jeē ni jéhe ya nuū rī. Te jíín poder yā ni sáha ya un jíín rí. Te ruhū chi cúu ri tēe núu ga nuū tāca ñáyuu núu ga jeē yɨ́hɨ ndaha ya. Te vēsú súcuan te nuū maá rí ni jēhe ya jniñu luu yáha jéē nácani ri jnūhun vāha ya nuū ñáyuu tācá nación jeē tu jíní, ndese yōhyo cúcá yó ndɨhɨ jeē ndíso jnūhun Cristo, jeē ma cánda cuɨtɨ yō jecūhun ni yō. Chi ni jeni ya ruhū jeē steén cají rí jeē suni máá i jnama ya i. Te yūcuan cúu jnūhun Yaā Dios jeē ni yɨ́sāhi ndé jenahán ndasɨ́, chi máá yá ni sáha ndɨhɨ‑ni. 10 Te súcuan ni sáha ya jiín ñáyuu, návāha vijna te tāca jéē cácujéhnu jíín jéē ndíso jníñu nuū sucún, na cúni ndese ndíchí ndasɨ́ Yaā Dios. Chi ndíchí ndasɨ́ ni sáha ya jiín ñáyuu cácandíje. 11 Chi súcuan ni tee ni yā nde nɨɨ́ cáni, te ni sáha ya jeē Jítoho yō Cristo Jesús ni squícu ya ún. 12 Te sɨquɨ̄ jeē ni sáha Cristo, te vijna te jíní ndije yó jéē cúu quɨ̄vɨ yó cáhān yō jiín Yaā Dios sɨquɨ̄ jeē candíje yó Cristo. 13 Núu súcuan te cáhán ndahú rí jiín ró jeē ma cucuíhyá ni rō sɨquɨ̄ jnūndóho jeē ndóho ri jehē rō. Chi suu sáha jeē quéndōo ndetū anuá rō jijnáhan ró.
Cristo yōhyo cúndáhú ni yā yohó
14 Te jeē yúcuan cúu jeē jécuɨñɨ̄ yɨtɨ́ rí nuū maá Yaā cúu Tátá Jitoho yō Jesucristo. 15 Te máá yá cúu Tátá nuū ndɨhɨ ñayuu yā jeē yúcu andɨvɨ́ jíín ñáyɨ̄vɨ́. 16 Te jícán tahú rī jeē jiín poder yā jeē cujéhnu ndasɨ́ yá, na sáha ya jeē íje vāha ni rō jiín jnúhun ya, te coo fuerza ini anuá rō, sáha Espíritu yā. 17 Te jícán rī jeē candíje nīhin ró Cristo, návāha condee yā ini anuá rō, te jnɨɨ vāha ró jnúhun jeē cundáhú ni yā rohó, te cuɨñɨ nīhin ró jíín. 18 Te súcuan te cuu jecūhun vāha ni rō jiín táca ñáyuu candíje, ndese cáa jnūhun cúndáhú ni Cristo yohó. Chi yōhyo jíté, cáni, cúnú, súcún jnúhun ún, chi yōhyo cuehē sáha. 19 Te jícán rī jeē na cúni vāha ró ndese cúndáhú ni yā yohó, vēsú tu cúu cuɨtɨ jecūhun ni yō ndɨhɨ ndɨhɨ. Te súcuan te cundúú ró jiín Yaā Dios jeē cunuú yá ini anuá rō.
20 Núu súcuan te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya, chi máá yá cúu Yaā iyó poder jeē sáha ya jeē váha ndasɨ́ gá vēsú ndɨhɨ jeē jicán yō chí jéē jéni ni yō. Te sáha ya un jíín poder yā jeē sájniñu ini anuá yō. 21 Te na cáhán yō jeē yóhyo luu cújéhnu ya jeē sɨquɨ́ jeē ni sáha ya jehē ñayuu cácandíje jíín jéē sɨquɨ́ Cristo Jesús. Te súcuan na cóo nde nɨɨ́ cáni cuɨtɨ tiempo jeē quíji. Amén.
Ɨnuú‑ni cácuu ñayuu cácandíje sáha Espíritu