2
Te ni sáha ya jeē cotecu rō nɨɨ́ cáni jíín Cristo. Chi je ni cacuu ró nájnūhun ndɨ̄yɨ nuū yā, ni sáha cuēchi ró jíín jniñu néé ní casáha ró. Chi ni cajica ró jíín jniñu yúcuan nde saá, ná ni cacondiquīn rō jniñu ñayuu ñayɨ̄vɨ́, ná ni cajetáhú ró núū jexeén jeē ndácu jniñu nuū tāca táchī xeén, te jíca nuū tachí. Te suu cúu jeē scánda ini ñayuu nīhni ni nuū Yaā Dios. Te máá rí jijnáhan ri, suni súcuan ni cajica ri, chi ni casáha ri jniñu néé jéē cuní maá rí, jiín táca jéē jicán yɨquɨ cúñu rī, jiín jéē cájeni néé ni rī nde saá. Jeē yúcuan suni ni cacuu ri ñayuu jeē nihīn castigo xeēn jeē cuáha ya nuú, chi ɨnuú‑ni ni casáha ri nájnūhun cásáha máá i. Te Yaā Dios chi yōhyo cuehē ni cundáhú ni yā yohó, te vāha ndasɨ́ ni yā jiín yó. Te náa cúu yó nájnūhun ndɨ̄yɨ nuū yā ni sáha cuēchi yó, te ni nastécu yā yohó jéē cótecu yō nɨɨ́ cáni jíín Cristo. Chi sɨquɨ̄ jeē yóhyo vāha ni yā cúu jeē ní jnama ya yohó. Te ni nastécu yā yohó jéē cótecu ɨnuú yó jíín Cristo Jesús, te scúcōo ya yohó jíín yá nde andɨvɨ́. Súcuan ni sáha ya návāha nɨ́ɨ́ gá tiempo jeē quíji, te stéén yā ndese yōhyo manī yā jiín yó, jíín ndese vāha ni yā jiín yó jeē sɨquɨ́ Cristo Jesús. Chi sɨquɨ̄ jeē yóhyo manī yā jiín ró cúu jeē ní jnama ya rohó, chi ni cacandíje ró jéē sáha ya jehē rō. Te nasūu sɨ́quɨ̄ jeē ní casáha máá ró cúu, chi tahū jeē ni jéhe ya nuū rō cúu. Chi tú na jniñu váha ní cásáha yó jéē jnáma ya yohó, te jeē yúcuan ni ɨɨn yó ma cúu sátéyɨ́ yó maá yó. 10 Chi cúu yó ɨɨn jniñu luu jeē ní nasáha máá yá, chi ni nasáha ya yohó jéē cundúú yó jiín Cristo Jesús, návāha sáha yó táca jniñu váha jeē jé ni sátūhva Yaā Dios jeē sáha yó.
Jeē sáha Cristo jeē ndɨ́vɨ yó núū jnúhun manī Yaā Dios jiín yó
11 Núu súcuan te na núcūhun ni rō ndese ñayuu ni cacuu ró ndé saá. Chi tu ní cácuu ró ñáyuu hebreo, chi sa suhva ni cacuu ró ñáyuu tācá nación jeē tu jíní jnūhun ya. Te ñayuu hebreo jeē casáha circuncidar yɨquɨ cúñu, ni cacahān i jeē cácuu ró ñáyuu tu sáha circuncidar. 12 Na núcūhun ni rō jeē ndé saá tu ní cáhīin ró jíín Cristo, te ni cacuu ró ñáyuu ñuu jicá núū nación Israel. Te tu ní cájini rō tāca jnúhun contrato jeē ni jéjnūhun Yaā Dios. Te tu ní íne Yaā Dios jiín ró ñayɨ̄vɨ yáha, te tú na vé jeē váha ní cáñuhun ni rō jeē cóo. 13 Te vijna chi ni ndɨ̄vɨcoo ró núū Yaā Dios jeē tu ní cájini rō jnūhun ya nde saá, chi ni quɨ̄vɨcoo ró ndaha Cristo sɨquɨ̄ jeē ni jíhī yā jehē rō. 14 Chi Cristo cúu Yaā sáha jeē ndúmanī jnáhan yó. Chi ni sáha ya jeē ñáyuu hebreo jiín ñáyuu tāca gá nación, ni nduu yó ɨɨn na nuū yā. Chi ni sáha ya jeē tuá jíto uhū jnáhan yó, te suu cúu nájnūhun jeē ní jenu ya ɨɨn jeē ndihyú sava mēhñu yó jeē sásɨ́ɨn yóhó. 15 Chi ni socō yā maá yá ni jihī yā, te súcuan ni ndahva yā ley jenahán jíín jnúhun ndácu jniñu jíín jéē tajnúní ndíso máá. Chi ley un ní sásɨ́ɨn ñayuu hebreo jiín táca nación jeē tu ní jíní i ley un. Te ni nasquíjnáhan ya ndɨhɨ yó jéē ní nduu yó ɨɨn na nación jeé, yɨ́hɨ yó ndaha ya. Te súcuan ni sáha ya jeē ní ndumanī jnáhan yó. 16 Te jíín jéē ni jíhī yā jicā cruz, te ni snáā yā jnūhun cájito uhū jnáhan ñayuu hebreo jiín táca gá nación. Te ni sáha ya jeē ndɨ́vɨcoo yó núū jnúhun manī Yaā Dios jiín yó, te ni nduu yó ɨɨn na ñayuu maá yá.
17 Chi ni quiji Cristo ni nacani ya jnūhun vāha nuū tāca ñáyuu jeē na ndɨ́vɨ i nuū jnúhun manī yā jiín i, cúu róhó ñáyuu tu ní cájini jnūhun ya, te suni ñayuu jnáhan ri hebreo jeē cájini jnūhun ya. 18 Te vijna te sɨquɨ̄ jeē ni jíhī Cristo, te ndɨhɨ yó, cúu ñayuu hebreo chí ñáyuu tāca gá nación, cuu quɨ̄vɨcoo yó núū Tatá yō Yaā Dios, te ɨɨn‑ni Espíritu yā sáha. 19 Núu súcuan te tuá cúu ró nájnūhun ñayuu ñuu jicá ni ñayuu tatú, chi ɨɨn na ni nduu ró jíín ñáyuu ñuu maá yá. Te jnáhan ñayuu vehe Yaā Dios cácuu ró. 20 Te cácuu ró nájnūhun ɨɨn ɨɨn parte ɨɨn vehe cáhnu jeē cúvāha sɨquɨ̄ cimiento, te cimiento un cúu jnūhun Cristo jeē ní canacani tācá apóstol jiín tée ni canacani jnūhun ya jenahán. Te máá Jesucristo cúu nájnūhun yuū cánuú gá jeē yɨ́tuu vehe. 21 Te nɨ́ɨ́ vehe cúvāha vāha sɨquɨ̄ maá yá, cúsúcún cuáhān, cúu ɨɨn templo iī jeē ndeé maá Jítoho yō. 22 Te suu cúu máá ró jijnáhan ró, chi ndúú ró jiín Cristo, te ɨnuú‑ni sáma ya rohó jiín táca ñáyuu cácandíje, cácuu ró nájnūhun ɨɨn ɨɨn yuū templo. Te suu cúu jeē ndeé Espíritu Yaā Dios ini rō nájnūhun ini ɨɨn templo.
Jeē ndíso jníñu Pablo nácani de jnūhun nuū ñáyuu tu jíní jnūhun Yaā Dios