CARTA JEE NI TEE APOSTOL SAN PABLO NUU ÑAYUU ÑUU EFESO
1
Máá rí cúu Pablo, apóstol Jesucristo, chi súcuan ni nujnahan ni Yaā Dios ni tají yá ruhū. Te tée ri carta yáha cuájeē nuū rohó ñáyuu ñuu Efeso, jeē cácuu ró ñáyuu maá yá jeē cácandíje ró Cristo Jesús. Te ñúhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Jeē sáha Cristo jeē quéndōo vāha ánuá yō
Na cáhán yō jeē yóhyo cújéhnu Yaā Dios, Yaā cúu Tátá Jitoho yō Jesucristo. Chi ni jēhe ya tāca jéē váha íyó andɨvɨ́ jéē quéndōo vāha ánuá yō, chi yɨ́hɨ yó ndaha Cristo. Chi nde ná tu jecōo ñayɨ̄vɨ́ te ni nacāji ya yohó jéē quɨ́vɨ yó ndaha Cristo, návāha coo ndoo ánuá yō te caca ndaā yō nuū yā. Je ni cundáhú ni yā yohó nde saá, te ni tana ya yohó jéē náquihin séhe ya yohó. Te jíín Jesucristo ni sáha ya súcuan, chi ni nujnahan ni yā sáha ya. Te jeē yúcuan níní na cáhán yō jeē yóhyo cújéhnu ya, chi yōhyo vāha ni sáha ya yohó jiín táca jéē váha ni yā, sɨquɨ̄ jeē yɨ́hɨ yó ndaha Cristo, Sēhe ya jeē maní yā jiín. Te sɨquɨ̄ jeē yóhyo vāha ni yā jiín yó, te Sēhe ya un ní jnama ya yohó jéē ni jíhī yā jehē yō, te ni ine cáhnu ni yā nuū cuéchi yó. Te ni steén yā jeē cundáhú ndasɨ́ ni yā yohó, te ni sáha ya jeē jécūhun ni yō te cundíchí yó jiín jnúhun ya. Te ni sáha ya jeē cuni yō ɨɨn jnūhun ya jeē ní yɨsāhí, jeē tu ní sáha ya jeē cuni ñayuu jenahán. Chi súcuan ni tee ni yā nde saá, te nújnahan ni yā sáha ya. 10 Te yāha cúu jnūhun ún: Nde na quée tiempo te sáha ya jeē ndɨhɨ jeē yúcu andɨvɨ́ jíín jéē yúcu ñayɨ̄vɨ́, ɨnuú‑ni nduu, quɨhɨ ndaha Cristo.
11 Te sɨquɨ̄ jeē yɨ́hɨ yó ndaha Cristo, te nihīn yō tahū yō, chi je ni nacāji Yaā Dios yohó nde saá. Chi súcuan ni tee ni maá yá, chi sáha ya tācá‑ni jeē jé ni cundaā ni yā jeē nújnahan ni yā sáha ya. 12 Súcuan ni sáha ya návāha máá rí jeē xíhna gā ni cacandíje ri Cristo, caca ndaā rī te súcuan sájéhnu ri yā jeē yōhyo luu cújéhnu ya. 13 Te suni máá ró jijnáhan ró, ni cajini ró jnúhun ndaā jnūhun vāha jeē jnáma ya rohó, te ni cacandíje ró Cristo. Te ni canihīn rō Espíritu Santo jeē ni jéjnūhun ya jeē cuáha ya. Te ndéé Espíritu yā ún ini anuá yō, te cúu ya nájnūhun sello jeē steén jeē cúu yó séhe Yaā Dios. 14 Te sáha ya jeē jiní ndije yó jéē cucuéé gá te cuāha Yaā Dios tahū yō, nde na sínu ya jniñu jeē jnáma ya ñayuu yā. Te quɨvɨ̄ ún cahān yō jeē cujéhnu ya, chi yōhyo luu cújéhnu ya.
Jeē jicán tahú Pablo jehē ñáyuu cácandíje
15 Te ruhū ni jini jnūhun ri ndese cácandíje ró jéē ni sáha Jitoho yō Jesús jehē rō, jíín ndese cácundáhú ni rō ndɨhɨ ñayuu cáyɨhɨ ndaha Yaā Dios. 16 Te jeē yúcuan tu jécuɨñɨ̄ rī jeē nácuatáhú rí jehē rō, te jeē jicán tahú rī te tu náā ni rī cacān tahú rī jehē rō. 17 Chi jícán tahú rī jeē na sáha Yaā Dios jeē jécūhun vāha ni rō te ndundíchí ró jiín jnúhun ya, te cuni gā rō ndese Yaā cúu ya. Chi máá yá cúu Yaā Dios Jitoho yō Jesucristo, te cúu ya Tatá yō jeē lúu ndasɨ́ cújéhnu. 18 Te jícán tahú rī jeē na sándijin gā yā nuū jeē níjnūní rō, návāha jecūhun ni rō ndese cáa ndɨhɨ jeē cáñuhun ni rō nihīn rō sɨquɨ̄ jeē ní cana ya rohó. Te jecūhun ni rō ndese cúcá cácuu ró jíín táca jnúhun jéhnu luu ndíso jnūhun ya jeē cúu ñayuu maá yá. 19 Te jícán tahú rī jeē na jécūhun ni rō ndese yōhyo jéhnu poder yā jeē sájniñu ya ini anuá yohó jéē cúu yó ñáyuu cácandíje. Chi tu ndɨ́hɨ cuɨtɨ poder yā. 20 Te suu poder un cúu jeē ni stéén yā ná ni sáha ya ɨɨn jniñu jéhnu ga jeē ní nastécu yā Cristo mēhñu ndɨ́yɨ te ni scúcōo ya lado váha ya nde andɨvɨ́. 21 Te ni jeni ya Cristo sɨquɨ̄ tāca jéē cujéhnu, jíín jéē ndíso jníñu, jíín jéē jnɨ́ɨ poder, jíín jéē ndácu jniñu, jíín sɨ́quɨ̄ táca jeē cácahān ñayuu jeē cujéhnu, cúu tiempo yáha, cúu tiempo quiji. 22 Te ni jēhe ya jeē cujéhnu Cristo sɨquɨ̄ ndɨvii. Te ni sáha ya jeē cúnuú yá cujéhnu ya nuū ñáyuu cácandíje. 23 Te ñayuu cácandíje un cácuu i nájnūhun yɨquɨ cúñu ya, chi ɨɨn na cúu i jíín yá te ñúhun chitú yá ini anuá i, chi Yaā jeē ñúhun chitú nɨ́ɨ́ cáhnu‑ni cúu ya.
Ni cācu yó sɨ́quɨ̄ jeē ní cundáhú ni yā yohó