6
Hermano, núu ɨɨn jnáhan ró ni sáha cuēchi, te róhó jéē cájica jíín Espíritu, na náchuhun ichí ró i. Te jíín jnúhun vītá cahān rō jiín i, te suni condito ró máá ró jeē ma cacán ini rō sáha ró táca cuéchi. Te chindéé ñáhán ró jnáhan ró núu na vé cúu jeē ndóho i, chi súcuan cúu jeē squícu ró ley Cristo.
Chi núu ɨɨn ñayuu jéni ni i jeē ñáyuu teyɨ́ cúu i, vēsú nasūu súcuan cúu, te stáhú i máá i núu súcuan. Te tācá ɨɨn ɨɨn ró na cóto ndee rō ndese cáa jniñu sáha ró. Te núu vāha sáha ró, yūcuán na te cuu cusɨɨ̄ ni rō jiín jéē sáha máá ró, te tu níní jéē scáni jnáhan ró máá ró jiín jnáhan ró. Chi tācá ɨɨn ɨɨn yó cánuú squícu yó jíín jniñu ní jéhe ya nuū maá yó.
Te róhó jéē cascuáha jnūhun vāha ya, na chíndéé ñáhán ró tēe cástéén nuū rō jiín táca jéē váha cánevāha ró.
Ma stɨ́vɨ ró cani ni rō jeē cuu sáha ró cuéchi. Chi ma cúu sácatā rō nuū Yaā Dios cani ni rō jeē tu sáha ya cuenta. Chi tāca núu ndese sáha ñayuu, suu yūcuán nanihīn i. Chi ñayuu jeē sáha i jeē cuní modo neé máá i, nihīn i jeē jnahnú ndetū i sáha modo jeē cuní maá i ún. Te ñayuu jeē sáha jeē cuní maá Espíritu, chi nihīn i jeē cótecu i nɨ́ɨ́ cáni andɨvɨ́ sáha Espíritu. Te ma cuíta yó jeē sáha yó jniñu váha núu súcuan, chi jeē quée maá quɨ́vɨ̄ te nanihīn yō, te núu ma cuíta yó. 10 Núu súcuan te tāca jínu jeē cúu sáha yó, te na sáha vāha yó jíín táca ñáyuu, te hermano yō jeē cácandíje cúu jeē cánuú gá.
Saludo jiín jnúhun cástūhun Pablo jeē sándɨ̄hɨ́
11 Condēhe ró jeē náhnu letra tée ri cuajeē nuū rō jijnáhan ró, chi ndaha máá rí tée ri yāhá. 12 Te tēe jeē casáfuerza de róhó cuu ró circuncidar, cásáha de sɨquɨ̄ jeē cácuni de cuajnúhún ñáyuu de. Te cásáha de návāha ma cóto xeēn ñayuu de jeē cánacani de jnūhun jeē ni jíhī Cristo jehē yō. 13 Te ni máá de jeē casáha de circuncidar, suni tu squícu vāha de ndɨhɨ ga ley jenahán. Te cácuni de jeē cuu ró circuncidar, návāha cuu sátéyɨ́ de máá de núu quihin ró jnúnī circuncidar sáha de. 14 Te ruhū tu cúní rī satéyɨ́ rí maá rí sɨquɨ̄ ní ɨɨn jeē yúcuan, chi máá ɨɨn‑ni sɨquɨ̄ jeē ni jíhī Jitoho yō Jesucristo jicā cruz. Chi sɨquɨ̄ yūcuan cúu nájnūhun ni jihī rī, chi ni siaá rī tāca jéē iyó ini ñayɨ̄vɨ́, te suni nájnūhun ɨɨn ndɨ̄yɨ cúu ri nuū ñayɨ̄vɨ́. 15 Chi núu yɨ́hɨ yó ndaha Cristo Jesus, te tu níhín jníñu núu cúu yó circuncidar chí tuú. Chi jeē níhín jníñu cúu jeē ní nasájeé yá anuá yō. 16 Te ñúhun ni rī jeē tāca ró jeē jíca ró jíín modo yáha, na sáha ga yā jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō, te cundáhú ni yā rohó. Te suni ñúhun ni rī jeē súcuan sáha ya jiín táca gá i jeē cúu ndije i ñayuu cácandíje Yaā Dios.
17 Te vijna jíín nɨ́ɨ́ gá cuahān yō, cúní rī jeē ma stáhān gā ni ɨɨn ñayuu ruhū. Chi yɨquɨ cúñu rī ndíso seña jeē ni tújī rī ni ndoho ri jeē cúu ri mozo maá Jítoho yō Jesús.
18 Hermano, ñúhun ni rī jeē na sáha ga Jitoho yō Jesucristo jeē váha róhó jíjnáhan ró. Súcuan na cóo. Amén.