CARTA JEE CUAHAN NUU ÑAYUU HEBREO
1
Jeē ní tají Yaā Dios Sēhe ya ni nacani ya jnūhun
Tɨjnɨ jínu te tɨjnɨ modo ni cahān Yaā Dios jiín táca jíí yō nde jenahán, chi ni tají yá tēe ni canacani jnūhun ya. Te vijna te tiempo cuándɨhɨ yāha ní tají yá maá Séhe ya ni nacani ya jnūhun nuū yō. Te jíín Séhe ya ni sáha ya ñayɨ̄vɨ jíín táca gá, te ndɨvii jeē iyó ní chihi ya ndaha Séhe ya. Te Sēhe ya yōhyo luu cújéhnu ya, nájnūhun luu cújéhnu máá yá. Te ndɨhɨ ndese cúu máá yá, suni súcuan cúu Sēhe ya. Te jíín poder jnūhun ni cahān Sēhe ya te íyó cutú ndɨhɨ‑ni. Te ni sándoo ya yohó táca cuéchi yó, te sáá te ni cucōo ya lado váha mesa maá Yaā cujéhnu nde andɨvɨ́.
Jeē cujéhnu ga Sēhe Yaā Dios vēsú tācá ndajéhé yā
Te ni ndujéhnu ndasɨ́ gá Sēhe ya vēsú tācá ndajéhé andɨvɨ́, chi ni nihīn yā tahū jeē ndíso ya jniñu jéhnu ndasɨ́ gá vēsú jniñu cándiso ndajéhé. Chi súcuan ni cahān Yaā Dios jiín Séhe ya, te nasūu jíín ndajéhé yā:
Máá ró cúu Sēhe ri,
te vijna te ni sajéhnu ri rohó jéē cúu ri Tatá rō.
Te suni ni cahān yā jnūhun Séhe ya, te nasūu jnúhun ndajéhé yā:
Máá rí cúu Tátá nuū Séhe ri,
te máá i cúu Sēhe nuū rī.
Te suni ná ni tají yá Sēhe ya cujéhnu, ni quiji ini ñayɨ̄vɨ yáha, te ni cahān yā:
Ndɨhɨ ndajéhé rī na chíñúhún i Sēhe ri.
Te ni cahān tucu ya jnūhun ndajéhé yā:
Nájnūhun quée tachī, súcuan cájica ndajéhé rī sáha ri,
te tācá un jéē cájejníñu nuū rī, nájnūhun yáñuhūn cácuu.
Te jnūhun Sēhe ya chi sa suhva cáhán yā:
Máá ró cúu Yaā Dios, te ndacu ró jniñu nɨ́ɨ́ cáni,
te jniñu ndácu ró, máni jniñu ndaā cúu.
Cúsɨɨ̄ ni rō jiín jniñu váha, te jíto uhū rō jniñu néé.
Jeē yúcuan ruhū, Yaā Dios maá ró, ni sáha ri
jeē yóhyo ga cúsɨɨ̄ ni rō vēsú tāca gá jeē iyó andɨvɨ́.
10 Te suni cáhán yā:
Máá ró cúu Jitoho, te nde xīhna ñúhún ni sáha ró jéē ni jécōo ñayɨ̄vɨ́.
Te andɨvɨ́ chi suni jeē ni sáha ró cúu.
11 Te tācá un chi naa, te máá ró chi nɨ́ɨ́ cáni íyó ró.
Te tācá un chi cutúhú nájnūhun cútúhú ɨɨn sahma,
12 te nacaquin jnahnū rō te nasama ró jíjnáhan.
Te máá ró chi ma sáma cuɨtɨ rō,
te quɨvɨ̄ cótecu rō ma ndɨ́hɨ cuɨtɨ.
13 Te súcuan ni cahān tucu yā jiín Séhe ya, te nasūu jíín ndajéhé yā:
Cucōo ró lado váha ri nuū cujéhnu ró,
te na sáha ri jeē quende rō poder tāca jéē cájito uhū rohó.
Achí yá. 14 Te tācá ndajéhé yā chi mozo‑ni cácuu, te tájí yá cuangoo jeē chindéé ñáhán ñáyuu jeē nihín tahū jeē jnama ya.
Jeē ma cúhuun ni yō jiín jnúhun jnáma ya yohó