CARTA JEE NI TEE SAN PABLO APOSTOL NUU FILEMON
1
Máá rí cúu Pablo, te íne ri vecāa jeē sɨquɨ́ jnúhun Cristo Jesús. Te jíín hermano yō Timoteo cátee ri carta yáha cuájeē nuū rō Filemón. Chi cúu ró tée jeē cáhīyo manī rī jiín, chi chíndéé ñájnáhan ró jíín rí sɨquɨ̄ jníñu Yaā Dios. Te suni cátee ri carta yáha nuū ñáyuu cácandíje cándutútú ini vehe ró, te suni nuū hermana yō Apia, jiín núū Arquipo, tēe chíndéé ñájnáhan jíín yó sɨquɨ̄ jníñu cánducú ndéyɨ́ yó jiín. Te cáñuhun ni rī jeē Tatá yō Yaā Dios jiín Jítoho yō Jesucristo, na sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró, te sáha ya jeē coo ndeyɨ́ coo sɨɨ̄ ni rō.
Tēe cúndáhú ni te cándíje vāha cúu Filemón
Te jeē jicán tahú rī nuū Yaā Dios te tu náā ni rī cacān tahú rī jehē rō, te níní nácuatáhú rí nuū yā jeē sɨquɨ́ rō. Chi níhín rī jnūhun jeē váha cándíje ró jnúhun cúndáhú ni Jitoho yō Jesús rohó, te cúndáhú ni rō tāca ñáyuu yɨ́hɨ ndaha Yaā Dios. Te jícán tahú rī jeē ñáyuu ni cacandíje sɨquɨ̄ jeē candíje máá ró, na jécūhun vāha ga ni i sɨquɨ̄ tāca jéē váha jeē sáha ya yohó jeē jiín Cristo Jesús. Chi cúsɨɨ̄ ndasɨ́ ni rī te íyó ndeyɨ́ ni rī, hermano, sɨquɨ̄ jeē cundáhú ni rō ñayuu cácandíje. Chi máá ró ni sáha jeē ní ndusɨɨ̄ ni i.
Jeē jicán Pablo ɨɨn favor jehē Onésimo
Núu súcuan te cáhán ndahú rí jiín ró, vēsú cuu ndacu ri nuū rō ndese cánuú sáha ró, chi cúu ri apóstol Cristo. Te tuú chi sa cáhán ndahú rí jiín ró sɨquɨ̄ jeē cáhīyo manī yō. Te cundáhú ni rō ruhū sáha ró jéē cuní ruhū Pablo, chi je jéhnu ri, te íne ri vecāa jeē sɨquɨ́ jnúhun Cristo Jesús. 10 Te cáhán ndahú rí jiín ró jehē mozo rō Onésimo jeē ní jeen ró te ni jinu. Te vijna te cúu i nájnūhun sēhe ri, chi ni scándíje ri i ini vecāa yāhá.
11 Te nde saá chi tu ní cúu i mozo squícu nuū rō, chi ni jinu i. Te nde vijna chi vāha cuajníñu i nuū rō jiín núū rī. 12 Te nátají rí i najeē i nuū rō. Núu súcuan te cahān vāha ró jíín i, te sáha ró cuenta jeē nájnūhun máá rí ni najinū, chi yōhyo manī rī jiín i. 13 Te cusɨɨ̄ ni rī núu jeē na cúu quendōo i jíín rí yāhá, návāha cuajníñu i nuū rī lugar maá ró níní jéē íne ri vecāa jeē sɨquɨ́ jnúhun vāha ya. 14 Te tu ní cúní rī sáha ri súcuan, chi nde cuāha máá ró jnūhun. Chi nasūu jéē safuerza rī rohó, chi jeē váha ni rō te sáha ró favor jiín rí, nájnūhun cúsɨɨ̄ ni maá ró. 15 Chi sanaa te jeē sɨquɨ́ yáha cúu jeē ní jinu i ni cujiyo i nuū rō jecu‑ni tiempo, suu návāha ví quendōo i jíín ró sáha Yaā Dios. 16 Te vijna tuá cúu i ɨɨn mozo jeē ní jeen ró, chi ni nduu i ɨɨn jeē váha ga, suu ɨɨn hermano jeē maní rō jiín. Te ruhū chi yōhyo manī rī jiín i, te nagā ni cuu máá ró jeē ma cóo manī rō jiín i. Te nasūu jéē maní rō jiín ɨɨn tēe súcuan‑ni, chi sɨquɨ̄ jeē cúu i ɨɨn hermano jeē candíje nuū Jítoho yō.
17 Te núu sáha ró cuenta jeē ruhū cúu jnáhan ró cándíje, núu súcuan te cahān vāha ró jíín i jeē jinú i nuū rō, nájnūhun jeē ruhū cahān rō jiín. 18 Núu na‑ni falta ni sáha i nuū rō, chí núu táú i nuū rō, te cacān rō chunaa maá rí. 19 Ruhū Pablo, jíín ndaha máá rí tée ri yāha jéē maá rí nachunaa. Súcuan cáhán rī vēsú cuu cahān rī jeē sa máá ró taú nuū rī sáha ró jéē cúsɨɨ̄ ni rī sɨquɨ̄ jeē ni scándíje ri rohó te ni cācu ánuá rō. 20 Núu súcuan, hermano, sáha ró favor yáha jíín rí sɨquɨ̄ jeē candíje ró Jítoho yō. Sáha ró jéē ndúsɨɨ̄ ni rī, sɨquɨ̄ jeē cúu ró hermano candíje Cristo.
21 Te tée ri yáha núū rō, chi cúcáhnu vāha ni rī jeē cuatáhú ró, te nde vihyá gā sáha ró vēsú jeē ni jícān rī. 22 Te suni jícán rī jeē sátūhva ró núū cóndee rī, chi ñúhun ni rī jeē quénda ri yāhá te jeē rī nuū rō sáha Yaā Dios sɨquɨ̄ jeē cájicān tahú rō jehē rī.
Saludo jiín bendición jeē sándɨ̄hɨ́
23 Epafras, tēe íne jíín rí vecāa jeē sɨquɨ́ jnúhun Cristo Jesús, cáhán de jeē sándeyɨ́ ni rō. 24 Te suni súcuan cácahān Marcos, jiín Aristarco, jiín Demas, jiín Lucas, tēe cáchindéé ñájnáhan jíín rí sɨquɨ̄ jníñu ya.
25 Te ñúhun ni rī jeē Jítoho yō Jesucristo na sáha ga yā jeē váha róhó jíjnáhan ró. Súcuan na cóo. Amén.