21
Te ni cuu jecu quɨvɨ̄, te ɨnga jínu ni nane Jesús nuū tée cáscuáha jíín yá, jeē cáhīin de yumar Tiberias. Te suhva ni steén yā maá yá nuū de: Cáhīin tútú Simón Pedro, jiín Tomás, tēe ni cacu cuátí, jiín Natanael, tēe ñuu Caná ndañúū Galilea, jiín ndɨndúú séhe Zebedeo, jiín úū gā tēe cáscuáha. Te ni cahān Simón Pedro jiín de jíjnáhan de:
Quíjnɨɨ ri chācá.
Te ni cacahān de:
Suni quingoo ri jiín ró.
Te cuangoo de, te ni quɨ̄vɨcoo de ɨɨn barco. Te tu ní cánihīn cuɨtɨ de tɨ jecuáā yúcuan. Te jeē cuácundijin, te íne Jesús yumar. Te tēe cáscuáha ún, tu ní cánacuni de jeē maá yá cúu. Yūcuán na te ni cahān yā jiín de:
Aá rō jijnáhan ró, ¿á ní canihīn rō chācá caji yō?
Te ni cacahān de:
Tú cuɨtɨ, achí de.
Yūcuán na te ni cahān yā jiín de:
Sɨ́ngava ñunu ró ichi lado váha barco, te nihīn rō tɨ̄.
Te ni casɨ́ngava de ñunu, te tuá ní cúu cuɨtɨ natava de, jeē ni quɨ́vɨcoo cuehē ndasɨ́ cháca. Yūcuán na te tēe scuáha jeē maní gā Jesús jiín, ní cahān de jíín Pedro:
Máá Jítoho yō cúu, áchí de.
Te jeē ní jini sōho Simón Pedro jeē maá Jítoho yō cúu, te ni nachuhun de sahma de, chi ni tava de jeē sájniñu de. Te ni ndava‑ni de nuū mar cuahān de nuū yā. Te tāca gá tēe cáscuáha ún, vendicoo de jíín barco yundúte, cástáa de ñunu ñúhun chitú cháca. Chi tu jícá cáhīin de jíín ñuhun íchi, chi nájnūhun ciento‑ni metro cúu. Te nuū ní quendacoo de ini barco, te ni cajito de jeē nduhvá tɨ̄cua ñuhūn, te íne staā jiín ɨɨn chācá chíhyó. 10 Te ni cahān Jesús jiín de:
Cuáquihin jecu chācá jéē sa ní cajnɨɨ ró, na táu yó, áchí yá.
11 Te ni quɨ̄vɨ Simón Pedro ini barco, te ni stáa de ñunu, ni quee de jíín ndé nuū ñúhun íchi. Te ñúhun chitú cháca náhnu, ɨɨn ciento uū xico uxī unī tɨ̄ cúu. Te vēsú ɨɨn súcuan tɨ ñúhun, te tu ní táhndé ñunu. 12 Te ni cahān Jesús jiín de:
Nehen jijnáhan ró na cási ni yō.
Te ni ɨɨn tēe cáscuáha ún tu ní cúndeyɨ́ ni de cajnūhún de ya núu ndé ɨɨn cúu ya. Chi je cájini de jeē maá Jítoho yō cúu ya. 13 Te ni quindēhe Jesús yuñúhún, te ni quihin ya staā ún, te ni jēhe ya nuū de, te suni súcuan chācá un.
14 Yāha cúu vuelta unī jeē ní nane Jesús nuū tée cáscuáha jíín yá, ná ni natecu yā.
Jeē ní ndajnūhún Jesús jiín Simón Pedro
15 Te nuū ní cuu ni cajesi ni de, te Jesús ni cajnūhun yá Simón Pedro:
Simón sēhe Jonás, ¿á mánī gā rō jiín rí vēsú tāca gá tēe yáha?
Te ni cahān de:
Je jíní ni jéē maní na jíín ní, achí de.
Te ni cahān yā jiín de:
Núu súcuan te stéén rō jnūhun ri nuū ñáyuu cácuu nájnūhun londe ri.
16 Te ni cajnūhun yá de vuelta uū:
Simón sēhe Jonás, ¿á mánī rō jiín rí?
Te ni cahān de jíín yá:
Je jíní ni jéē maní na jíín ní, achí de.
Te ni cahān yā:
Condito ró ñáyuu cácuu nájnūhun lanchi ri núu súcuan.
17 Te ni cajnūhún tucu ya de vuelta unī:
Simón sēhe Jonás, ¿á mánī rō jiín rí?
Te ni cucuíhyá ni Pedro jeē ní cajnūhun yá de vuelta unī núu manī de jíín yá. Te ni cahān de:
Máá ní jiní ni ndɨhɨ, te jíní ni jéē maní na jíín ní.
Te ni cahān yā:
Núu súcuan te stéén rō jnūhun ri nuū ñáyuu cácuu nájnūhun lanchi ri. 18 Te jendaá cahán rī jiín ró jeē nde ná suchí ró, te ni quihin máá ró sahma ró, te ni jica ró ndé nuū cuní maá ró. Te núu na yɨ́ɨ ró, te nasūu jéē cuní maá ró, chi ɨnga ñayuu quindēca i róhó nuū tu cúní rō quihīn rō. Te scáá rō ndɨndúú ndaha ró jéē cuu rō.
19 Jnūhun yáha ní cahān yā jeē ni stéén yā jeē cóndita caa de jicā cruz cuu de, te jeē súcuan cuatáhú de cúu jeē steén de jeē yóhyo cújéhnu Yaā Dios. Yūcuán na te ni cahān gā yā:
Condiquīn rō ruhū jeē sáha ró jniñu ní ndacu ri nuū rō, achí yá.
Jnūhun tēe scuáha jeē maní gā yā jiín
20 Te ni ndió cóto Pedro, te ni jito de tēe scuáha jeē maní gā Jesús jiín, ndíquín de vēji de yatā. Tēe un cúu jeē ní conene xiin Jesús ná ni cacuxíni de jíín yá, te ni cajnūhún de ya: ¿Ndé ɨɨn de cúu jeē nastúu níhín? 21 Te jeē ní jito Pedro nuū tée ún, te ni cajnūhún de Jesús:
Te tēe yáha, ¿ndese coo jíín de?
22 Te ni cahān Jesús:
Núu cúní rī jeē cótecu de nde quɨvɨ̄ ndíji ri, ¿te naun ndɨ́hvɨ́ ni rō? Máá ró chi condiquīn rō ruhū jeē sáha ró jniñu ní ndacu ri nuū rō, achí yá.
23 Yūcuán na te jnūhun yáha ní jitē núu nuū tācá hermano, jeē tée scuáha un má cúū de. Te tu ní cáhán Jesús jeē ma cúū de, chi sa suhva ni cahān yā: Núu cúní rī jeē cótecu de nde quɨvɨ̄ ndíji ri, ¿te naun ndɨ́hvɨ́ ni rō?
24 Te tēe scuáha un jéē maní gā Jesús jiín, suu cúu ruhū jeē nácani jnūhun tācá jniñu yáha, te suu ri tée tāca jnúhun yáha. Te cájini rō jijnáhan ró jéē iyó ndáā jnūhun nácani ri.
25 Te suni íyó cuéhē ndasɨ́ gá jniñu ní sáha Jesús. Te núu tee yó ná ɨɨn ná ɨɨn, te ma cánda nɨ́ɨ́ ñáyɨ̄vɨ́ cuhun tutu jeē cóso jnūhun ún, jéni ni rī. Te ni cuu. Amén.