JNIÑU JEHNU JEE NI CASAHA TEE APOSTOL
1
Jeē ni jéjnūhun ya quiji Espíritu Santo
Amigo Teófilo, nuū tútu jeē ní tee ná xíhna gā ni castūhun ná nuū ni táca jniñu ní sáha Jesús, jiín táca jnúhun ni steén yā nde quɨvɨ̄ ní quejéé yá ni sáha ya te nde quɨvɨ̄ ní ndaa ya cuanuhun yā andɨvɨ́. Te nde ná tu ndaa ya quihīn yā, te ni sáha Espíritu Santo jeē ní ndacu ya jniñu nuū táca apóstol, tēe ni nacāji ya. Te nuū ni jínu ni ndoho ya jeē ni jíhī yā, te uū xico quɨvɨ̄ te tɨjnɨ jínu ni steén ndijin yā maá yá nuū tée un jíjnáhan de, te súcuan ni cajini de jeē iyó ndáā jeē ní natecu yā. Te ni cahān yā jiín de sɨquɨ̄ ndese ndácu Yaā Dios jniñu.
Te ná cáhīin tútú de jíín yá, te ni cahān yā jiín ndɨhɨ de jeē ma quéndacoo de ini ñuu Jerusalén, chi áchí yá:
Condetu ró ndé quee Espíritu Santo jeē ni jéjnūhun máá Tátá rī Yaā Dios. Chi je ni cachi rī nuū rō jeē ni jéjnūhun ya quiji Espíritu Santo. Chi Juan, jendaá jeē maá ndute‑ni ni scuándute de ñayuu. Te róhó jíjnáhan ró, jecu na quɨvɨ̄ te nájnūhun cuandute ró jíín Espíritu Santo, cúu jeē condee yā ini anuá rō, achí yá.
Jeē ní ndaa Jesús cuanuhun yā andɨvɨ́
Yūcuán na te tēe cáhīin tútú jíín yá, ni cacajnūhún de ya:
¿A vijna te nasáha ní jéē ñáyuu ñuu yō Israel ndujéhnu i ndacu i jniñu nuū nación yō chí naún? áchí de.
Te ni cahān yā:
Ma cúu cuni rō quɨvɨ̄ chí cuíyā jeē cóo jeē ni sándaā maá Tátá rī, chi máá ɨɨn‑ni máá yá jiní yā na quɨvɨ̄ sáha ya. Te jeē cúni rō cúu jeē quée Espíritu Santo te condee yā ini anuá rō jijnáhan ró. Yūcuán na te nihīn rō poder te nacani ró jnúhun ri nɨɨ́ ini ñuu Jerusalén, nɨ́ɨ́ Judea, nɨ́ɨ́ Samaria, nde nɨɨ́ cáhnu ñayɨ̄vɨ́, áchí yá jiín de.
Te ni ndɨhɨ ni cahān yā tāca jnúhun yáha. Te níní cájito de nuū yā, te ni ndaa‑ni ya cuanuhun yā andɨvɨ́. Te ni quee vicō ni jesɨ‑ni nuū cuahán yā, te tuá ni cájito de ya. 10 Te níní cáhīin de cájito ndaa de ichi ándɨvɨ́ núū ní ndaa ya cuahān yā, te uū jnáhan ndajéhé yā cáñūhun ya sahma cuijín ní cajecuɨñɨ̄ yā xiin de jíjnáhan de, te cájito ya nájnūhun tēe. 11 Te ni cacahān yā jiín de:
Róhó tée Galilea, ¿najehē cájito ndaa ró ichi ándɨvɨ́? Chi máá Yáā Dios ni naquihin ya Jesús cuanuhun yā andɨvɨ́, te suni súcuan ndiji ya nájnūhun cájito ró cuáhān yā andɨvɨ́, áchí yá.
Jeē ní canacāji de Matías jeē nucuɨñɨ̄ de nuū Judas
12 Yūcuán na te ni nanungoo de yucu jeē naní Olivos, cuanungoo de ñuu Jerusalén. Te yajni‑ni íne yucu un jíín ñuu Jerusalén, nájnūhun ɨɨn kilómetro‑ni, cūhva jeē ni jéhe ley permiso caca ñayuu quɨvɨ̄ ndétātú. 13 Te ni ndɨ̄vɨcoo de ini ñuu. Te ni ndacoo de cuarto xinī véhe nuū cáyūcu núu de. Te tācá de cúu Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo sēhe Alfeo, Simón jeē cúu jnáhan grupo cananista, jiín Judas ñani Jacobo. 14 Tāca tée yáha, níní cándutútú ɨnuú de cájicān tahú de jíín táca ñani Jesús jiín náná yā María jiín sava ga ñahan.
15 Te ɨɨn quɨvɨ̄ te ni jecondichi Pedro nuū tācá hermano cácandíje. Te cáhīin nájnūhun ciento ocō ñayuu. Te ni cahān de:
16 Hermano jijnáhan ní, ni squícu nahín jnúhun cáhán tutu iī jeē ni cáhān David nde jenahán ní sáha Espíritu Santo. Te jnūhun un ní cuu sɨquɨ̄ Judas jeē ní yosnūu núū tée ni cajnɨɨ Jitoho yō Jesús. 17 Te suu tēe un ní jica de jíín yó, te ni chindéé ñáhán jnáhan de jíín yó sɨquɨ̄ jníñu ní jeni ya yohó. 18 Te ni cajeen ɨɨn ñuhun jíín xúhun ní nihīn tēe un sɨ́quɨ̄ jníñu neé ní sáha de. Te ni nɨnga ndeyɨ de, te ni ndatā sáva chīji de, te ndɨhɨ yɨtɨ de ni jitē. 19 Te ni jitē jnūhun yáha núū tāca ñáyuu cáyūcú ñuu Jerusalén, te jeē yúcuan cúu jeē ní casnání i ñuhun ún Acéldama nuū yúhu máá i, jeē cuní cahān ñuhun jeē cúu cuenta nɨñɨ̄. 20 Chi súcuan je yósó núū tútu Salmo sɨquɨ̄ Judas:
Vehe de na quéndōo iyú,
te ma cóndee ni ɨɨn ga ñayuu ini vehe ún.
Te suni cáhán:
Jniñu ní condiso de na cóndiso ɨnga tēe.
Achí.
21 ’Núu súcuan te jíni ñúhún jéē núcuɨñɨ̄ ɨɨn tēe lugar maá de jíín yó. Te tēe nucuɨñɨ̄ jiín yó un, nacāji yó de mēhñu táca tée ni cajica jíín yó tāca quɨ́vɨ̄ jeē ní jica máá Jítoho yō Jesús jiín yó. 22 Te tēe nacāji yó un cúu tēe jeē ni íyo de jíín yó nde quɨvɨ̄ ní jendute ya ni sáha Juan, te nde quɨvɨ̄ ní ndaa ya cuanuhun yā andɨvɨ́. Te tēe nucuɨñɨ̄ jiín yó na cúu de testigo jiín yó jeē jé ni natecu yā, achí de.
23 Te ni catee nuū de uū jnáhan tēe: Matías jiín José jeē naní de Barsabás te suni nání de Justo. 24 Te ni cajicān tahú de:
Tátā Yaā Dios, máá ní chi jíní ni ndese cáa ánuá tāca ñáyuu. Núu súcuan te jeē ndɨndúú tée yáha, stéén ni ndé ɨɨn de cúu jeē ní nacāji ní. 25 Te condiso jníñu de cuu de apóstol. Te naquihin de jniñu ní stóo Judas, chi ni sáha de cuēchi te cuahān de lugar xeēn nuū cánuú quíhīn de, áchí de.
26 Yūcuán na te ni casáha de ɨɨn sorteo te ni jinū Matías, te ni nucuɨñɨ̄ de ni nduu de jnáhan ndɨhúxí ɨɨn apóstol.
Jeē ní quee Espíritu Santo