JNUHUN VAHA NI TEE SAN MATEO
1
Lista ñayuu yucūn jeē ní quiji Jesucristo
(Lc. 3.23‑38)
Yāha cúu lista ñayuu yucūn jeē ní quiji Jesucristo. Te máá yá ni quiji nuū yucūn rey David, te David ni quiji nuū yucūn Abraham.
Abraham ni cuu de tátá Isaac, te Isaac ni cuu de tátá Jacob, te Jacob ni cuu de tátá Judá jiín táca ñani i. Te Judá ni cuu de tátá Fares jiín Zara, te náná ndɨndúú i ni cuu Tamar. Te Fares ni cuu de tátá Esrom, te Esrom ni cuu de tátá Aram. Te Aram ni cuu de tátá Aminadab, te Aminadab ni cuu de tátá Naasón, te Naasón ni cuu de tátá Salmón. Te Salmón ni cuu de tátá Booz, te náná i ni cuu Rahab. Te Booz ni cuu de tátá Obed, te náná i ni cuu Rut. Te Obed ni cuu de tátá Isaí. Te Isaí ni cuu de tátá David, tēe ni cuu rey. Te rey David ni cuu de tátá Salomón, te náná i, xīhna gā ni cuu ña ñasɨhɨ́ Urías.
Te Salomón ni cuu de tátá Roboam, te Roboam ni cuu de tátá Abías, te Abías ni cuu de tátá Asa. Te Asa ni cuu de tátá Josafat, te Josafat ni cuu de tátá Joram, te Joram ni cuu de tátá Uzías. Te Uzías ni cuu de tátá Jotam, te Jotam ni cuu de tátá Acaz, te Acaz ni cuu de tátá Ezequías. 10 Te Ezequías ni cuu de tátá Manasés, te Manasés ni cuu de tátá Amón, te Amón ni cuu de tátá Josías. 11 Te Josías ni cuu de tátá Jeconías jiín táca ñani i, máá tiempo jeē cuángoo ñayuu Israel preso nde ñuu Babilonia.
12 Te náa cáyūcú i yūcuán, te Jeconías ni cuu de tátá Salatiel. Te Salatiel ni cuu de tátá Zorobabel. 13 Te Zorobabel ni cuu de tátá Abiud, te Abiud ni cuu de tátá Eliaquim, te Eliaquim ni cuu de tátá Azor. 14 Te Azor ni cuu de tátá Sadoc, te Sadoc ni cuu de tátá Aquim, te Aquim ni cuu de tátá Eliud. 15 Te Eliud ni cuu de tátá Eleazar, te Eleazar ni cuu de tátá Matán, te Matán ni cuu de tátá Jacob. 16 Te Jacob ni cuu de tátá José, tēe ni cuu yɨɨ María. Te María ni cuu ña náná Jesús, Yaā naní Cristo.
17 Te nde Abraham te nde David ni īyo uxī cuūn yucūn. Te nde David te nde náa cuangoo ñayuu Israel preso ñuu Babilonia ni īyo ɨnga uxī cuūn yucūn. Te nde ná ni jengoo i preso te nde ni cacu Cristo, suni ni īyo ɨnga uxī cuūn yucūn.
Jeē ní cacu Jesucristo
(Lc. 2.1‑7)
18 Te jeē ní cacu Jesucristo, súcuan ni cuu: Náná yā María, je ni cundaā jeē quijnáhan ña jíín José. Te nde ná tu quijnáhan ña jíín de, te ni jecūhun séhe ña ni sáha Espíritu Santo. 19 Te José, tēe quijnáhan ña jíín, chi tēe ndaā cúu de. Te tu ní cúní de cuāha de jnūhun canu ña, chi sa cúní de jeē na jécuɨñɨ̄ sāhi jéē ma quíjnáhan de jíín ña. 20 Te níní súcuan nácani ni de, te jíín jéni ni quee‑ni ɨɨn ndajéhé maá Jítoho yō Yaā Dios nuū de, te ni cahān yā jiín de:
José, sēhe yucūn David, ma yūhu ró cueca ró ñasɨhɨ́ ró María, chi sēhe jeē scácu ña, vēji i nde nuū maá Espíritu Santo. 21 Te scácu ña ɨɨn sēhe yɨɨ́. Te snání ró i Jesús, chi máá i cúu Yaā jnama ñayuu nuū cuéchi i, áchí ndajéhé.
22 Súcuan ni cuu tācá jniñu yáha, návāha squícu jnūhun Jitoho yō Yaā Dios jeē ni cáhān tēe ni nacani jnūhun ya nde jenahán. Te suhva ni cahān de:
23 Coo ɨɨn sūchi sɨ́hɨ́, te nihīn séhe i,
te scácu i ɨɨn sēhe yɨɨ́,
te conaní sūchí un Emanuel.
Achí tutu. Te sɨ́hvɨ́ yáha cúní cahān: Yaā Dios ndeé yá jiín yó.
24 Te ni natahū ni José, te ni sáha de nájnūhun ni cahān ndajéhé Jitoho yō jiín de. Te ni jeca de María ni cuu ña ñasɨhɨ́ de. 25 Te tu ní quíxí de jíín ña, chi nde ni scácu ña sēhe yɨɨ́ núú ña. Te ni snaní de i Jesús.
Jeē ní quijicoo tēe mago nuū yā