2
Te ná ni cacu Jesús ini ñuu Belén ndañúū Judea, te tiempo un ndácu rey Herodes jniñu. Yūcuán na te jecu tēe ndíchí jéē cascuáha sɨquɨ̄ quɨ́mɨ, ni quijicoo de nde jicá, ichi nuū cáne niāndii, te ni jinūcoo de ñuu Jerusalén. Te ni cacajnūhún de ñayuu:
¿Ndé nuū íne sūchí jeē ní cacu jeē coo rey ñayuu hebreo? Chi ichi núū cáne niāndii ni cajito ná ɨɨn quɨ̄mɨ cáhnu jeē cúu seña jeē ní cacu i. Te vējicoo ná chiñúhún ná i, áchí de.
Te rey Herodes, ná ni jini de jnūhun yáha, te ni cunéé ni de, nde jiín táca ñáyuu ñuu Jerusalén. Te ni nastútú de tāca sútū cácujéhnu jíín tée cástéén tutu ley Yaā Dios nuū ñáyuu. Te ni cajnūhún de tēe un ndé nuū cacu Cristo achí tutu. Te ni cacachi nuū de:
Ini ñuu Belén ndañúū Judea. Chi suhva cáhán nuū tútu ni tee tēe ni nacani jnūhun ya nde jenahán:
Te róhó ñáyuu ñuu Belén ndañúū Judá,
cújéhnu ga ñuu rō vēsú tāca gá jeē cujéhnu ini Judá.
Chi suu ini ñuu rō quenda ɨɨn Yaā ndacu jniñu,
te coto ya ñayuu maá rí Israel, achí Yaā Dios.
Achí tutu.
Yūcuán na te Herodes ni cana sāhí de tāca tée ndíchí un jéē naní mago. Te ni cajnūhun yúcún de ndé quɨ́vɨ̄ ní cane quɨ̄mɨ ún. Te ni tají de tēe un quíngoo de ñuu Belén. Te ni cahān de:
Cuángoo ní te cajnūhun yúcún ní ndé nuū íne sūchi lúlí un. Te núu ni nanihīn ní i, te quijicoo ní castūhun ní nuū ná, návāha suni máá ná quichiñúhún ná i, áchí rey.
Te jeē ní cajini de jnūhun ni cahān rey, te cuangoo de. Te máá quɨ́mɨ cáhnu jeē ní cajito de ichi núū cáne niāndii, yósnúu núū de cuahān nde ni jinū nuū íne sūchi lúlí un, te yūcuan ní jecuɨñɨ̄. 10 Te ná ni cajito de jeē ní jecuɨñɨ̄ quɨ̄mɨ ún, te yōhyo ni cacusɨɨ̄ ni de. 11 Te ni jinūcoo de ni quɨ̄vɨcoo de ini vehe, te ni cajito de nuū súchi lúlí un jíín náná i María. Te ni cajecuɨñɨ̄ yɨtɨ́ de nuū i, te ni cachiñúhún de i. Te ni canune de yejnū de, te ni casocō de oro jiín súje cūtú jíín súje uvuā nuū i. 12 Yūcuán na te ni scóto jēni de, ni cachi nuū de jeē ma nuhún de nuū Herodes. Te ɨnga ichi cuanuhun de ñuu de.
Jeē ní jinu José cuangoo de nación Egipto
13 Te náa cuánuhun tāca tée mago, te ni scóto jēni José jeē ɨɨn ndajéhé maá Jítoho yō Yaā Dios ni cahān yā jiín de:
Ndocuɨñɨ̄ te cunu ró quíngoo ró jíín súchi lúlí jíín náná i nde nación Egipto. Te yūcuán coyūcu ró nde castūhun rí nuū rō. Chi Herodes je yajni nanducú de sūchi lúlí jíñā jeē cáhni de i. Achí yá.
14 Te ni natahū ni José. Te cuangoo de jíín súchi lúlí jíín náná i, te ñuú ní cajica de cuangoo de nación Egipto. 15 Te ni coyūcú de yūcuan ndé ni jihī Herodes. Te súcuan ni cuu návāha squícu jnūhun Jitoho yō Yaā Dios jeē ni cáhān tēe ni nacani jnūhun ya nde jenahán: Nde nación Egipto ni cana ri Sēhe ri vēji i, áchí Yaā Dios, achí tutu.
Jeē ní ndacu Herodes jniñu jeē na cúū tāca súchi yɨ́ɨ́ lúlí
16 Yūcuán na te Herodes ni jini de jeē súcuan ni castáhú tée mago un de, te yōhyo ni quɨtɨ̄ ni de. Te ni tají de soldado cuangoo, te ni cajehni tāca súchi yɨ́ɨ́ lúlí jéē uú cuiyā jiín jéē yɨquɨ́n gá jeē cáyūcú ini ñuu Belén jiín táca ñuu yajni. Chi je ni cajnūhun yúcún de tāca tée mago un nasaa tiempo ni cuu jeē ní cacu Jesús. 17 Te súcuan ni squícu jnūhun ni cahān Jeremías, tēe ni nacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán, chi ni cahān de:
18 Ini región Ramá ni jini sōho ri
jeē cándahyū te cándahyū cohó.
Chi ñahan cácuu yucūn Raquel, cándahyū ña jehē séhe ña,
te tu cácuni ña ndusɨɨ̄ ni ña, chi ni cajihī i.
Achí tutu.
19 Yūcuán na te ni jihī Herodes. Te ni scóto jēni José jeē ɨɨn ndajéhé Jitoho yō Yaā Dios ni cahān yā jiín de nuū ndeé de nación Egipto. 20 Te ni cahān yā jiín de:
Ndocuɨñɨ̄ te nuhun rō ñuu rō Israel jiín súchi lúlí jíín náná i. Chi je ni cajihī tēe cánducú cahni sūchi lúlí jíñā nuú. Achí ndajéhé.
21 Yūcuán na te ni ndocuɨñɨ̄ de, te cuanuhun de nación Israel jiín súchi lúlí jíín náná i. 22 Te ni nihīn de jnūhun jeē Arquelao ni nucuɨñɨ̄ de nuū tatá de Herodes, te máá de ndácu jniñu región Judea. Te ni yūhú de nuhun de yūcuán. Te ni scóto jēni de jeē na quíhín de región Galilea, te cuangoo de. 23 Te ni jinū de yūcuán, te ni coyūcú de ñuu naní Nazaret. Súcuan ni cuu návāha squícu jnūhun ni cacahān tēe ni canacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán. Chi ni cacachi de jeē cahān ñayuu jeē tée ñuu Nazaret cúu Jesús.
Jnūhun Juan tēe scuándute
(Mr. 1.1‑8; Lc. 3.1‑9, 15‑17; Jn. 1.19‑28)