3
Te ni yāha tiempo, te ni jinū Juan tēe scuándute nde nuū ñúhun téhé ndañúū Judea, nácani de jnūhun suhva:
Nacani ni rō jijnáhan ró jéē stóo ró cuéchi ró, chi je ni cuyajni Yaā ndeé andɨvɨ́ jéē ndacu ya jniñu nuū rō. Achí de.
Te Isaías, tēe ni nacani jnūhun Yaā Dios nde jenahán, suhva ni tee de jnūhun Juan nuū tútu:
Coo ɨɨn tēe cana jee nde nuū ñúhun téhé:
Sátūhva ró máá ró jijnáhan ró, chi quee maá Jítoho yō.
Te sáha ró jniñu ndaā, chi vēji ya, achi de.
Achí Isaías.
Te sahma ñúhun Juan cúu ixi quɨtɨ nání camello, te núhní ɨɨn cinturón ñɨɨ chīji de. Te jeē técu de cúu tɨ́ca ndɨcuéhyɨ́ jíín ndúxi yocō. Te ñayuu ñuu Jerusalén jiín táca ñáyuu región Judea jiín ñáyuu yúcu yajni yuyúte Jordán, ni quijicoo i nuū de. Te ni canacani ndaā i cuēchi i nuū Yaā Dios, te ni scuándute de i ini yūte Jordán.
Te ná ni jito de jeē véjicoo cuehē tēe grupo fariseo jiín tée grupo saduceo nuū scuándute de, te ni cahān de jíín:
Va sēhe coō cácuu ró, chi xeēn rō nájnūhun coō. ¿A cájeni ni rō jeē cuu cunu ró cācu ró núū castigo xeēn jeē quíji? Núu súcuan te sáha ró jniñu váha, te súcuan stéén rō jeē ní canacani ndije ni rō jeē stóo ró cuéchi ró. Te ma cáni ni rō cahān rō jeē cuu cācu ró sɨ́quɨ̄ jeē cácuu ró yúcūn Abraham. Chi cáhán rī jiín ró jeē cuu sáha Yaā Dios jeē tāca yúū yáha nduu sēhe Abraham jeē candíje vāha, te núu cúní yā. 10 Te cácuu ró nájnūhun nundēhé jeē tu jéhe ndehē váha. Te vijna je íyó túhva Yaā Dios jeē cuáha ya castigo xeēn, nájnūhun je íyó túhva ɨɨn cāa jeē cahnde nde yoho yujnu. Núu súcuan te sáha ya jiín ró nájnūhun jíín táca yujnu jeē tu cúun ndehē váha, jeē tahndé te cayū nuū ñuhún. 11 Te ruhū chi jíín ndute scuándute ri rohó, te yūcuan cúu jeē steén rō jeē ní canacani ni rō jeē stóo ró cuéchi ró. Te Yaā jeē quíji, chi nájnūhun scuándute ya rohó cúu jeē cuáha ya Espíritu Santo condee ini anuá rō, te poder yā cúu nájnūhun ñuhūn. Te Yaā quiji chi cújéhnu ndasɨ́ yá. Chi tú na vé jéhnu cuɨtɨ cúu ri nuū yā, ni jeē cuajníñu ri nuū yā vēsú ɨɨn jniñu lúlí gá nájnūhun jeē quénehen ri ndijēn yā. 12 Te sáha ya nájnūhun sáha tēe scánda trigo, chi sásɨ́ɨn ya ñayuu vāha jíín ñáyuu cunéé, nájnūhun cúndoo trigo jeē quénda sɨ́ɨn paja. Te nastútú yá trigo yā ndɨ̄vɨ ini yacā yā. Te paja chi jnaa yā nuū ñuhún jeē ma ndahvá cuɨtɨ. Achí Juan.
Jeē ní jendute Jesús
(Mr. 1.9‑11; Lc. 3.21‑22)
13 Yūcuán na te ni quenda Jesús región Galilea, te ni quee yā yūte Jordán nuū íne Juan, návāha scuándute de ya. 14 Te tu ní cúní Juan scuándute de ya, chi ni cahān de jíín yá:
Sa suhva cánuú jeē scuándute máá ní sāñá, ¿te ndese cúu jeē sa nuū ná vēji ní? áchí de.
15 Te ni cahān Jesús jiín de:
Tuú chi sáha ró, chi súcuan cánuú squícu yó táca jniñu ndácu Yaā Dios, achí yá.
Yūcuán na te ni scuándute de ya. 16 Te ná ni cuu ni jendute Jesús, te ni quenda ya nuū ndúte. Te ni nune‑ni andɨvɨ́, te ni jito ya jeē cúun Espíritu Yaā Dios vēji, te cáa nájnūhun ɨɨn paloma, te ni quee xinī yā. 17 Te ichi ándɨvɨ́ ni cahān ɨɨn jnūhun:
Yāha cúu Sēhe ri jeē maní ndasɨ́ rí jiín, te yōhyo cúsɨɨ̄ ni rī jiín, áchí.
Jeē ní jito ndee jexeén Jesús
(Mr. 1.12‑13; Lc. 4.1‑13)