CARTA XIHNA ÑUHUN JA NI NTEE SAN PEDRO APOSTOL NUU NDA NCHIVI CANDIJA
1
Maá nī cúu Pedro, apóstol jā ní ntají Jesucristo, de tée nī carta yáhá cuēē nūū ndá ndóhó nchivī jā ní jītē nuu, de ndéē jīcá ndá nú níí Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, jíín Bitinia.
De maá Tatá ó Yāā Dios nī nacāji yā ndá nú, chi súcuán nī ncundaā inī yā jondē ncháha ca jēcōo ñayīví. De jíín Espíritu Santo nī nsāhá yā jā íyó ndoo íyó īī ndá nú de jétáhví nú nūū yā, de nī naquete yā ánō nū jíín nīñī Jesucristo. De ñúhún inī ni jā ná cáyā cā ndācá jā váha jā sáhá yā ndóhó, jíín jā coo ndeé coo siī inī ndá nú.
Jā ñúhún inī ō ndācá jā váha jā coo andiví
Ná cáhān ō jā cúñáhnú ndasí Yāā Dios, Yāā cúu Tatá maá Jētohō ō Jesucristo. Chi nī ncundáhví ndasí inī yā yóhó, de nī nsāhá yā jā ní nacacu jeé ó, sīquī jā ní natecū Jesucristo. De jā ñúcuán cúu jā níní ñúhún inī ō ndācá jā váha jā coo.
Chi nīhīn nū tāhvī jā ñúhún vāha inī andiví jā cuu ndá nú. De tāhvī ñúcuán mā náā cuitī, ni mā tíví cuitī, de ni mā ndīhí cuitī.
Chi cándíja ndá nú jā sáhá Yāā Dios jēhē nū, de jā ñúcuán jíto yā ndá nú jíín poder yā, tácua scácu yā ndá nú quīvī sándīhí, chi nī nsāhá ndāā yā jā súcuán coo.
Jā ñúcuán cúsiī ndasí inī ndá nú, vísō jínī nū cuāhā nūū tūndóhó jacū-ni quīvī.
Chi tá cúu nūū sndúhā nchivī oro jíín ñuhūn, de jíto túnī ji tú jā váha cúu, suni súcuán cánuú coto túnī tūndóhó ndóhó tú cándíja nīhin nú á nduú. Chi jā cándíja nīhin nú, yāhvi ndasí cā cúu nsūú cā oro, ndatíñú jā náā. De ñúcuán cúu jā cuetúhún yā ndá ndóhó, de sāhá ñáhnú yā ndóhó, de sāhá yíñúhún yā ndóhó quīvī jā nenda nijīn Jesucristo.
De vísō nduú ní jínī ndá nú nūū yā, de mānī ndasí nú jíín yā. De cándíja nīhin ndá nú yā vísō nduú jínī nū nūū yā mitan. De viī ndasí cúsiī inī nū, chi jondē nduú cā quénda cuitī tūhun jā cachī tūhun ó nāsa cúsiī inī ō.
De nīhīn táhvī nū jā cācu ánō nū, chi jā ñúcuán cúu jā cándíja ndá nú.
10 De ndá tēe nī nacani tūhun Yāā Dios jondē janahán, nī nanducú vāha dē nī jīcā tūhún vāha dē sīquī tūhun nāsa scácu yā yóhó. De nī ncachī dē nāsa sāhá Yāā Dios jā váha ndá nú.
11 Chi jondē ncháha ca coo, de nī stéhēn Espíritu Cristo nūū ndá dē nāsa quiji tūndóhó sīquī Cristo, jíín nāsa viī nduñáhnú tucu yā tá yāha tūndóhó ñúcuán. De nī nanducú vāha dē jā ná jícūhun inī dē nā quīvī quiji Cristo de nāsa coo ndācá jā ní ncāhān maá Espíritu jā ndéē inī dē.
12 De nī stéhēn Yāā Dios nūū dē jāá nsūú maá dē cunī ndá tiñu jā ní nacani dē ñúcuán, chi sa maá ó cúu jā cunī. De mitan ja nī jini ndá máá nú tūhun ñúcuán, chi ndācá tēe nácani tūhun jā scácu yā yóhó, nī nacani dē nūū nū, nī nsāhá poder Espíritu Santo jā ní nquiji ichi andiví. De tūhun ñúcuán chi jondē ndá máá ángel Yāā Dios nánducú tácua ná jícūhun inī.
Jā cúnī yā jā coo ndoo ánō ō
13 Jā ñúcuán ndito coo ndá nú, de cájí coo inī nū. De cuhun ndasí inī nū jā nīhīn nū ndācá jā váha jā sāhá Yāā Dios ndá ndóhó quīvī jā nenda nijīn Jesucristo.
14 De cuu ndá nú sēhe jā jétáhví vāha. De mā sāhá cā nū ndācá tiñu jā ní ncusiī inī nū sāhá nú jondē ncháha ca jīcūhun inī nū tūhun Yāā Dios.
15 Chi sa coo ndoo ánō ndá nú jíín ndācá tiñu sáhá nú, chi Yāā jā ní ncana ndóhó, Yāā ndoo cúu yā.
16 Chi súcuán cáhān tutū īī: Coo ndoo ndá nú, chi maá nī de íyó ndoo nī, cáchī yā.
17 De tú cáhān ndá nú Tatá nú Yāā Dios, túsaá de caca yíñúhún nú nūū yā ndācá quīvī jā jíca nú ñayīví yáhá. Chi maá yā sáhá ndāā yā sīquī nāsa sáhá iin iin ó, de nduú sáhá yā cuenta nāsa cúu iin iin ó, chi inuú sáhá ndāā yā sīquī ndihi ó.
18 Chi nī scácu yā ndóhó nūū ndācá costumbre jā ní jaquīn ndá tatā nū jā ní jica cāhá nú jíín. De jínī vāha ndá nú jā yāhvi cúu jā ní scácu yā ndóhó. Chi nduú ní nchúnáá yā jíín ndatíñú jā náā, tá cúu oro jíín plata,
19 chi sa jíín nīñī Cristo jā yāhvi ndasí cā. Chi nī nsōcō yā maá yā tá cúu iin tīcāchí lúlí, quiti íyó vāha íyó ndoo.
20 Chi jā ñúcuán nī jani Yāā Dios maá Cristo jondē ncháha ca jēcōo ñayīví, de nī nquenda nijīn Cristo maá tiempo jā cuándihi yáhá, tácua quendōo vāha ánō ndá nú.
21 De jā jíín Cristo de cándíja ndá nú Yāā Dios. Chi nī nsāhá Yāā Dios jā ní natecū yā jíín jā ní nduñáhnú yā. De jā ñúcuán cándíja ndá nú Yāā Dios, de ñúhún inī nū jā cunī nū nūū yā.
22 De mitan chi ja nī ndundoo ánō ndá nú, chi nī jetáhví nú tūhun ndāā jā ní nsāhá Espíritu Santo jíín nú, tácua cundáhví ndija inī nū ndá hermano cándíja. Túsaá de cundáhví ndasí inī nū táhán nú jondē jíín inī jíín ánō nū.
23 Chi ja nī nacacu jeé ndá nú, de nsūú chījin tatā nchivī jā jíhī. Chi sa tūhun Yāā Dios jā técū de íyó níí cání nī nsāhá jā ní nacacu nú.
24 Chi súcuán cáhān tutū īī:
Tá cúu yūcū cúu ndācá ndihi nchivī, chi jacū-ni quīvī técū ji.
De tá cúu itā yūcū cúu jā cúñáhnú ji.
Chi yíchī-ni yūcū, de ndáhvā-ni itā.
25 Sochi tūhun Jētohō ō Yāā Dios, sa quéndōo níí cání.
Cáchī tutū. De tūhun ñúcuán cúu maá tūhun jā scácu yā yóhó jā ní nacani ndá nī nūū nū.