5
Tūhun jā cáhān nūū ndá tēe cuícá
De cáhān ni jíín ndá ndóhó tēe cuícá, jā cuacu nú de cuacu cóhó nú sīquī tūndóhó jā quiji sīquī nū.
Chi ndatíñú cuícá jā névāha nú, ja téhyū. De sahma váha nú, ja yájī tīquixīn.
De oro jíín plata jā névāha ndá nú, chi ja néne xaha. De xaha ñúcuán stéhēn jāá nduú ní nsáhá vāha nú jíín xūhún nú. De ñúcuán cúu jā ndunīhin cuāchi sīquī nū, tá cúu iin ñuhūn jā snáā yiqui cúñu nú. Chi nī nascáyā cuāhā nū ndatíñú váha ndá quīvī cuándihi yáhá.
De ndá tēe jā ní jehndē trigo nū, nduú ní nchúnáá vāha nú yāhvi dē. De mitan de cána jee ndá dē nūū Yāā Dios, Yāā cúu Jētohō nūū ndá ángel andiví, jā súcuán nī nsāhá ndá nú. De níni yā jā cána jee ndá tēe nī jehndē trigo nū.
Vāha ndasí técū ndá nú inī ñayīví yáhá, de sáhá nú ndācá jā cúsiī inī maá nú. De jíto vāha nú maá nú, de cúu nú tá cúu quiti néñu jā ndétu quīvī jā cuū.
De nī ntee ndá nú cuāchi sīquī ndá nchivī vāha, de jondē nī jahnī nū ji. De nduú ní ncúu casī ji jā sáhá nú.
Jā ná cóo paciencia inī ō de cācān táhvī ō
Hermano, túsaá de coo paciencia inī ndá nú jā cundetu nú jondē quīvī jā nenda maá Jētohō ō. Ndá tēe jā sátíñú ñuhun, cánuú coo paciencia inī dē cundetu dē jondē quiji sāvī néhēn jíín sāvī temporal, de sá de nīhīn dē nūnī váha jā jéhe itū.
De suni súcuán coo paciencia inī nū, de ndeé coo inī nū cundetu nú, chi cuācuñatin nenda maá Jētohō ō.
De mā cáhān sōó nú sīquī jā sáhá táhán nú, hermano, tácua mā jícundeē cuāchi sīquī nū. Chi maá Yāā jā sāhá ndāā cuāchi, ja ñatin nenda yā.
10 Ñanī mánī, cunahán ndá nú nāsa nī nsāhá ndá tēe nī nacani tūhun maá Jētohō ō jondē janahán, chi nī ncuu ndá dē iin ejemplo nūū ō. Chi vísō nī ndoho dē, de nī īyo paciencia inī dē.
11 De cáhān ō jā nchivī jā jéndeé inī jíín tūndóhó, íyó ndetū ji sáhá Yāā Dios. Chi nī jini ndá nú tūhun nāsa nī jendeé inī Job jíín tūndóhó, de suni jínī nū jā vāha ndasí cā nī nquendōo dē nī nsāhá maá Jētohō ō tá nī nchāha tūndóhó. Chi cúndáhví ndasí inī yā yóhó, de vāha ndasí inī yā jíín ó.
12 Ñanī mánī, jā cánuú cā cúu jā má cáhān nū síví Yāā Dios jíín tūhun jā cáhān téyíí nú. Mā cáhān nū verdad de Dios, Yāā ndéē andiví, de ni mā cáhān nū verdad de Dios, Yāā xíí ñayīví, de ni iin cā tūhun súcuán mā cáhān téyíí nú. Chi tú cāhān nū jā cuu, de súcuán-ni cāhān nū. De tú cāhān nū jāá nduú, de súcuán-ni cāhān nū. Mā scáa cā nū cāhān nū, tácua mā nácunehen Yāā Dios cuāchi sīquī nū.
13 De tú íyó iin nú jā ndóho tūndóhó, de cācān táhvī nū. De tú íyó iin nú jā cúsiī inī, de cata nú himno jā chiñúhún nú yā.
14 De tú íyó iin nú jā cúhū, de cana nú ndá tēe cúñáhnú jā jíto nchivī cándíja. De ná cácān táhvī ndá dē jēhē nchivī cúhū. De jíín síví maá Jētohō ō ná chíhi dē aceite ji.
15 De tú cándíja dē jā sāhá Jētohō ō jā jícān táhvī dē, ñúcuán de scácu yā nchivī cúhū. Chi nasāhá vāha yā ji, de tú nī nsāhá ji cuāchi, de cune cáhnú inī yā nūū ji.
16 Tú súcuán de nacani ndaā ndá nú cuāchi nú nūū táhán nú, de cācān táhvī nū jēhē táhán nú tácua nduvāha ndá nú. Chi tú ndíhvī inī iin nchivī ndāā jā jícān táhvī ji, de vāha ndasí níhīn tīñú, chi sáhá yā jā jícān ji.
17 Chi Elías, tēe nī nacani tūhun Yāā Dios janahán, suni iin tēe jā tá cúu nūū íyó maá ó nī ncuu dē. De nī jīcān táhvī ndasí dē jā má cūún sāvī, de nduú ní ncúun sāvī ūnī cuīyā jíín īñū yōō.
18 Ñúcuán de nī jīcān táhvī tucu dē, de nī ncuun sāvī, de nī nquene tucu ndācá jā quéne nūū ñūhún.
19 Ñanī mánī, tú iin nú nī sndóo ichi ndāā, de tú incā nū nachuhun ichí nú táhán nú,
20 tú súcuán de cunī nū jā tú nī nachuhun ichí nú tēe nī nquīvi cuāchi, de ja nī scácu nú dē jā tānū tāhvī dē nícu, de súcuán íyó tūhun cáhnú inī nūū cuāhā cuāchi dē.