4
Mā cútóó ó ndācá jā íyó inī ñayīví
¿De nāsa quíjéhé jā cánāá ndá nú jíín jā tétáhán nú? Quíjéhé sīquī jā ndíyo inī nū ndācá jāá nduú vāha, de suu scándā ndasí inī ánō nū.
Chi ndíyo inī ndá nú, de nduú névāha nú, de suu sáhá jā jáhnī nū ndīyi. Ndíyo inī ndá nú jā névāha táhán nú, de nduú níhīn nū, de suu sáhá jā tétáhán nú de cánāá nú. De nduú níhīn nū jā cúnī nū, chi nduú jícān nū nūū Yāā Dios.
De tú jícān nū, de nduú níhīn nū, chi nduú jícān vāha nú, chi maá-ni jā cúsiī inī maá nú cúu jā jícān nū nūū yā.
Nchivī jā sndóo Yāā Dios cúu ndá máá nú. ¿A nduú jínī nū jā tú cútóó inī nū jā íyó inī ñayīví, ñúcuán cúu jā jínī ūhvī nū Yāā Dios? Chi nchivī jā cútóó inī jā íyó inī ñayīví, ndúu ji nchivī jā jínī ūhvī nūū Yāā Dios.
De nduú cáhān cāhá tūhun yáhá jā yósō nūū tutū īī: Maá Espíritu jā ní jēhe Yāā Dios jā ndéē inī ō, cútóó ndasí yā yóhó, chi mānī yā jíín ó, cáchī.
De jā váha inī Yāā Dios, de jéhe yā fuerza inī ō jā má sāhá ó súcuán. Chi cáhān tutū īī: Yāā Dios jásī yā nūū nchivī jā sáhá téyíí maá, de vāha inī yā chíndeé yā ndá nchivī jā sáhá suchí maá, cáchī.
Túsaá de cuetáhví ndá nú nūū Yāā Dios. De cuiñi nīhin nú jā má cuétáhví nú tāchī cúñáhnú, de cunu cunī ndá ndóhó.
Mānī cā coo nú jíín Yāā Dios, de víhí cā stéhēn yā jā mānī yā jíín nú. Ndá ndóhó jā sáhá cuāchi, sāhá ndoo nú maá nú, sndóo nú cuāchi. De ndá ndóhó jā cúnī nū coo manī nū jíín Yāā Dios de suni cúnī nū cutóó nú jā íyó inī ñayīví, sāhá ndoo nú ánō nū jā má cōó cā nū súcuán.
Natahúhvī inī nū, de cucuécá inī nū, de cuacu nú sīquī jā íyó cuāchi nú. De vísō nī jācū nū, sochi mitan de cuacu cóhó nú. De vísō nī ncusiī inī nū, sochi mitan de nducuécá inī nū.
10 Sāhá suchí nú maá nú nūū Yāā Dios, de sāhá ñáhnú yā ndóhó.
Mā cúndihvī inī ō sīquī cuāchi táhán ó
11 Hermano, mā cáhān nēhén ndá nú sīquī táhán nú. Chi tēe jā cáhān nēhén sīquī táhán, á jā ndíhvī inī sīquī cuāchi táhán, chi modo jā sīquī ley Yāā Dios cáhān nēhén dē. Chi nduú squíncuu dē ley jā cáhān jā cundáhví inī ō táhán ó, de sáhá dē cuenta jāá nduú íyó ndāā ley yā. De tú cáhān nū jāá nduú íyó ndāā ley yā, túsaá de nsūú jā squíncuu nú, chi sa jā cáhān nū sīquī.
12 Iyó iin-ni Yāā jā ní jēhe ley, de mátúhún-ni yā cúu jā sáhá ndāā sīquī cuāchi. De scácu yā nchivī cándíja, de stánū tāhvī yā nchivī nduú cándíja. ¿Túsaá de nā tiñu ndíso nú jā sáhá ndāā nū sīquī táhán nú?
Nduú vāha jā sāhá téyíí ó maá ó
13 Mitan de cáhān ni jíín ndá ndóhó jā cáhān súcuán: Mitan á stēēn de cōhōn ñuū ñúcuán, de cundeē ō iin cuīyā, de cueen ó xīcó ó de nīhīn ō sīquī, cáchī nū.
14 De nduú jínī cuitī nū nāsa coo stēēn. ¿Chi nā váha víhí cúu vida nū? Cúu tá cúu iin vīcō nūhún jā iin núnúú-ni núcūhun, de ñúcuán de ndúte-ni.
15 De sa vāha cā cāhān nū: Tú cúnī maá Jētohō ō de cutecū ō de sāhá ó yáhá á sāhá ó ñúcuán, cachī nū.
16 Sochi cúsá maá jā cáhān téyíí ndá nú. De nduú vāha jā súcuán sáhá téyíí nú maá nú.
17 De tú iin nchivī jínī ji sāhá ji tiñu váha, de tú nduú sáhá ji, de cuāchi cúu túsaá.